Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
X2020008446 Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions aïllades

En compliment del que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) l’expedient se sotmet a informació pública prèvia fins el 13 d'octubre, mitjançant la publicació al tauler d'edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/.

 

Durant aquest termini, la consulta pública prèvia estarà publicada al tauler d’edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/, i les aportacions en el marc de la consulta pública prèvia s’hauran de canalitzar per mitjà d’una sol·licitud general, presentada de forma presencial (plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera) telemàtica (https://bpm.matadepera.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=61) o per la resta de mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

01_Anunci consulta pública prèvia
Plànol de delimitació
Memòria plànol de delimitació
X2020008446 Ordenança reguladora del recàrrec sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent

En compliment del que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) l’expedient se sotmet a informació pública prèvia fins el 13 d'octubre, mitjançant la publicació al tauler d'edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/.

 

Durant aquest termini, la consulta pública prèvia estarà publicada al tauler d’edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/, i les aportacions en el marc de la consulta pública prèvia s’hauran de canalitzar per mitjà d’una sol·licitud general, presentada de forma presencial (plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera) telemàtica (https://bpm.matadepera.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=61) o per la resta de mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
01_Anunci consulta pública prèvia
X2020007695 Modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Matadepera

Mitjantçant el Decret d'Alcaldia 865 de data 15.9.2020 s'ha resolt incoar l'expedient per a la modificació del Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Matadepera (ROM).

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 5.10.2020 l'ha aprovat inicialment.

01_decret_incoació_expedient
02_informe_secretaria
03_memoria_secretaria
04_acta_comissio_estudi_redaccio_avantprojecte
05_informe_secretaria_2
06_certificat_acord_ple_aprovacio_inicial
07_anunci_informacio_publica_aprovacio_inicial
X2020007447 Reglament regulador del servei municipal d'obertura i manteniment d'una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions aïllades i de manteniment de les parcel·les interiors i zones verdes, en compliment del que preveu la Llei 5/2003, de 22 d'abril

En compliment del que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) l’expedient se sotmet a informació pública prèvia per un termini de 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/.

 

Durant aquest termini, la consulta pública prèvia estarà publicada al tauler d’edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/, i les aportacions en el marc de la consulta pública prèvia s’hauran de canalitzar per mitjà d’una sol·licitud general, presentada de forma presencial (plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera) telemàtica (https://bpm.matadepera.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=61) o per la resta de mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 5.10.2020 ha aprovat inicialment l'establiment i prestació del servei públic municipal de prevenció d’incendis, consistent en l'obertura i el manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions aïllades, que consta de la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el projecte de Reglament regulador del servei.

01_anunci_consulta_publica_previa.pdf
02_decret_incoacio_implantacio_servei
03_memoria_implantacio_servei
04_projecte_establiment_servei
05_acta_comissio_estudi_redaccio_avantprojecte_reglament
06_informe_juridic
07_certificat_acord_ple_aprovacio_inicial
08_anunci_informacio_publica_aprovacio_inicial
X2020006129 Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats esportives pel foment de l'activitat física i l'esport

El Ple de 27.7.2020 va aprovar inicialment les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats esportives pel foment de l'activitat física i l'esport.

L'acord d'aprovació i les bases se sotmeten a informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació d’aquest acord, al Tauler d’Edictes Electrònic (eTAULER), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària.

01_Certificat_acord_Ple_27.07.2020_aprovació_inicial
X2020005554 Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Matadepera Mitjantçant el Decret 642 dictat en data 30.6.2020 pel regidor delegat de Seguretat i Protecció Civil, s'ha resolt incoar l'expedient per a l'aprovació del Reglament de la Comissió Municipal de Protecció Civil de Matadepera. 01_decret_incoació_expedient
02_informe_secretaria
03_acta_comissio_estudi_redaccio_avantprojecte
04_informe_secretaria_2
05_certificat_acord_ple_aprovacio_inicial
06_anunci_informacio_publica_aprovacio_inicial
X2020002679 Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per a la promoció econòmica local

El Ple de 27.4.2020 va aprovar inicialment les Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions per a la promoció econòmica local.

L'acord d'aprovació i les bases se sotmeten a informació pública i audiència als interessats pel termini de 30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació d’aquest acord, al Tauler d’Edictes Electrònic (eTAULER), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària.

01_Certificat acord Ple 27.4.2020 aprovació inicial
X2020002551 Bases generals de subvencions de l'Ajuntament de Matadepera

En compliment del que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) l’expedient se sotmet a informació pública prèvia per un termini de 10 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/.

 

Durant aquest termini, la consulta pública prèvia estarà publicada al tauler d’edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/, i les aportacions en el marc de la consulta pública prèvia s’hauran de canalitzar per mitjà d’una sol·licitud general, presentada de forma presencial (plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera) telemàtica (https://bpm.matadepera.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=61) o per la resta de mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
01_Anunci consulta pública prèvia Bases generals de subvencions de l'Ajuntament de Matadepera
02_Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Matadepera
03_Certificat aprovació Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Matadepera 2019-2021
X2020001780 Ordenança reguladora de la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari sobre el servei públic d’abastament d’aigua de Matadepera

En compliment del que preveu l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) l’expedient se sotmet a informació pública prèvia per un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al tauler d’edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/.

 

Durant aquest termini, la consulta pública prèvia estarà publicada al tauler d’edictes electrònic (eTAULER) https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=812060009 i al portal de transparència municipal (apartat Acció de govern i normativa/Normativa, plans i programes/Memòries i documents dels projectes normatius en curs) https://www.seu-e.cat/ca/web/matadepera/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs, que també són accessibles des de la web municipal https://www.matadepera.cat/, i les aportacions en el marc de la consulta pública prèvia s’hauran de canalitzar per mitjà d’una sol·licitud general, presentada de forma presencial (plaça de l’Ajuntament, 1, 08230 de Matadepera) telemàtica (https://bpm.matadepera.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=61) o per la resta de mitjans previstos a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).
01_Anunci consulta pública prèvia
02_Proposta de tarifes de servei
03_Proposta de tarifes de subministrament
X2019000805 Expedient d'establiment del servei de recàrrega del vehicle elèctric

El servei consistirà en el subministrament elèctric per a la recàrrega del vehicle elèctric, i/o híbrid endollable, mitjançant la connexió a un punt de recàrrega municipal situat a l’espai públic, o bé en equipament municipal.

Per a permetre la recàrrega caldrà que el vehicle estacioni en alguna de les places exclusives a tal efecte.

El Ple de 30.9.2019 va aprovar inicialment l’establiment del servei de recàrrega de vehicles elèctrics de Matadepera d’acord amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament que figuren a l’expedient.

El Ple de 27.1.2020 va aprovar definitivament l’establiment del servei de recàrrega de vehicles elèctrics de Matadepera d’acord amb la memòria justificativa, el projecte d’establiment i el reglament que figuren a l’expedient.

El text íntegre del reglament s'ha publicat al BOPB de 4.3.2020 i l'entrada en vigor es el 5.3.2020.

01_Memòria justificativa
02_Projecte d'establiment
03_Reglament del servei aprovació inicial
04_Reglament del servei aprovació definitiva
05_Publicació BOPB aprovació definitiva
Expedient incoat amb Decret 355 d'Alcaldia d'11.7.2016 Avantprojecte d'ordenança de tinença i control d'animals de Matadepera

La present ordenança regularà la tinença d'animals domèstics i pertanyents a la fauna salvatge, les interrelacions entre persones i animals, les condicions mínimes exigibles a centres i establiments l'objecte dels quals estigui relacionat amb el món animal, la potenciació de la participació d'associacions de protecció i defensa d'animals.

L'Ordenança es va aprovar inicialment pel Ple de data 26.9.2016 i, per tant, el procediment es troba en fase d'informació pública i audiència a les persones interessades. S'adjunta el text de l'Ordenança aprovat inicialment.

L'Ordenança va quedar aprovada definitivament per manca de presentació d'al·legacions, d'acord amb el disposat en el Decret d'Alcaldia número 630 de data 5.12.2016, i va entrar en vigor el dia 10.1.2017. El text íntegre de l'Ordenança es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre 022016021695 de data 19.12.2016.

01_Avantprojecte ordenança tinença animals
02_Avantprojecte ordenança tinença animals
03_Ordenança tinença animals aprovació inicial
04_Ordenança tinença animals text íntegre publicat

D'acord amb l'article 10.1. c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, cal publicar els procediments normatius en curs d'elaboració, amb la indicació de l'estat de tramitació en què es troben.