Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure quin és el seu estat de tramitació i consultar-ne tots els documents relacionats.

Núm expedient Títol projecte Descripció Documents Prioritat
1954/2019 Pla desplegament fibra optica ADAMO a Can massuet del Far i urb Can Valls Pla desplegament fibra optica ADAMO a Can Massuet del Far i urb Can Valls Pla desplegament fibra optica ADAMO a Can massuet del Far i urb Can Valls
2221-2018 Exposició pública IP Cleaning projecte IP CLEANING
88-2020 Ordenança no fiscal reguladora de les tarifes de la prestació del servei d'aigua i complementaris

Se sotmet a consulta pública durant el termini de 10 dies hàbils la memòria descriptiva i documentació annexada relativa a l’estudi, elaboració i posterior aprovació de l’ordenança no fiscal reguladora de les tarifes i preus d’aigua per la prestació del servei municipal de subministrament d’aigua potable i resta de serveis.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions al respecte a través del correu electrònic (participacio@dosrius.cat o dosrius@dosrius.cat) o bé mitjançant la presentació d’escrits al registre general de l’ajuntament o a la seu electrònica https://www.seu.cat/dosrius.

 

Consuilta Direcció General de Tributs
Memòria Justificativa Ordenança
Informe Comissió de Preus de Catalunya
Decret alcaldia consulta pública ordenança
1510-2019 Consulta pública Reglament de serveu obertura franges Anunci
Memòria
Reglament tipus DIBA
Resolució Alcaldia
825-1029 Modificacio Puntual text articulat de les NNSS de Planejament Dosrius

Modificacio Puntual text articulat de les Normes Subsidiàries de Planejament de Dosrius en relació als artícles 37,42.Bis, 43, 74, 75, 77, 88 i 92.10.

Anunci aprovació inicial modificació puntual NNSS.pdf
Modificacio Puntual text articulat de les NNSS de Planejament Dosrius.pdf
291-2019 Reglament del Consell de la Vila Consulta pública relativa al estudi per la tramitació del reglament del Consell de la Vila Decret Consell de la Vila
Memòria informativa sobre la nova regulació relativa al consell de la vila
1726-2017 Projecte urbanitzacio Subsector Nord UA XVI PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SUBSECTOR NORD DE LA UNITAT D'ACTUACIÓ XVI
INDUSTRIAL ADJACENT A LA CARRETERA B-510, km 2.020
(T.M. DE DOSRIUS)
- Projecte urbanitzacio Subsector Nord UA XVI Tom 1
- Projecte urbanitzacio Subsector Nord UA XVI Tom 2
- Anunci aprovació incial
13-2017 Projecte d'urbanització de "Can Batlle"

Projecte d'urbanització en l'àmbit del sistema d'equipaments del "Can Batlle" de Dosrius

Projecte
Estudi de seguretat i salut
1868-2017 Anunci modificació puntual de normes subsidiàries Modificació puntual de normes subsidiàries de la unitat d’actuació III (Can Sant Pare). Anunci
Modificació puntual
1896/2017 Consulta Pública sobre l’elaboració del reglament de participació ciutadana Anunci consulta Pública
Memòria informativa
553/2017 Estudi de l’ordenació de la mobilitat del nucli de Dosrius

Consulta pública del document de treball de l’estudi de l’ordenació de la mobilitat del nucli de Dosrius fins el proper dia 8 de maig (inclòs). La documentació objecte de la consulta pública prèvia, que reuneix tota la informació precisa al respecte, comprèn l’Estudi d’ordenació de la mobilitat al poble de Dosrius. Diagnosi i propostes.

ANUNCI ORDENACIÓ DE LA MOBILITAT
Ordenació de la mobilitat
486/2017 Ordenança municipal de recollida de residus

Documentació sotmesa a consulta pública relativa a l’estudi, elaboració i posterior aprovació d’una nova ordenança municipal de recollida de residus al municipi de Dosrius durant un termini de 10 dies, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança municipal de recollida de residus. Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions a través de les bústies de correu electrònic participacio@dosrius.cat, dosrius@dosrius.cat, o a través del registre general de l’Ajuntament o la seu electrònica https://www.seu.cat/dosrius.

Anunci
Ordenança vigent
Memòria d'estudi nova regulació