Infórmate aquí de las normas urbanísticas antes de iniciar una obra o si tienes dudas sobre su legalidad.  

Normativa Fecha de publicación Enlace Documentos Más información
Modificació POUM ajustos normatius i d'ordenació SÒL NO URBÀ 29-09-2022 MOD_POUM_NO_URBA
Document Ambiental Estratègic Simplificat

Aprovada inicialment la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, juntament amb el Document Ambiental Estratègic Simplificat, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, i amb l'article 23 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'Avaluació Ambiental de Plans i Programes, se sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Durant dit termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a Plaça Escoles, 1 de Seròs (Lleida) perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.seu-e.cat/ca/web/seros ].

 

Queden suspeses l’atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecto del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent, sens perjudici d’allò establert a l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

 

Les àrees objecte de suspensió de llicències es detallen a la proposta de modificació puntual adjunta a l’expedient, a la pàgina 6 i al el plànol I.7.Àmbit de suspensió de llicències.

 

La durada de la suspensió serà la prevista a l’article 74.1 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

 

Simultàniament al tràmit d’exposició pública se sol·licitarà informe als organismes afectats a raó de llurs competències sectorials.

 

Simultàniament al tràmit d’exposició pública es donarà audiència als ajuntaments, l'àmbit territorial dels quals confini amb terme municipal de Seròs.

Modificació puntual POUM Seròs, ajustos normatius sòl urbà 29-09-2022 MD_POUM_SU

Aprovada inicialment la proposta de modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, de conformitat amb els articles 85 i 86 bis del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d’1 mes, a comptar des de la publicació del present anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Durant dit termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a Plaça Escoles, 1 de Seròs (Lleida) perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça https://www.seu-e.cat/ca/web/seros ].

 

Queden suspeses l’atorgament d'aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a aquelles àrees del territori objecto del planejament, les noves determinacions del qual suposin modificació del règim urbanístic vigent, sens perjudici d’allò establert a l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.

 

Les àrees objecte de suspensió de llicències es detallen a la proposta de modificació puntual adjunta a l’expedient, a la pàgina 6 i al el plànol I.7.Àmbit de suspensió de llicències.

 

La durada de la suspensió serà la prevista a l’article 74.1 del decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

 

Simultàniament al tràmit d’exposició pública se sol·licitarà informe als organismes afectats a raó de llurs competències sectorials.

 

Simultàniament al tràmit d’exposició pública es donarà audiència als ajuntaments, l'àmbit territorial dels quals confini amb terme municipal de Seròs.

Aprovació inicial modificació puntual projecte reparcel·lació sector industrial SUD-I02 20-12-2021 Projecte Reparcel·lació SUD-I02

De conformitat amb l'article 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Aprovació inicial de la modificació del Projecte d'Urbanització del sector industrial SUD-I02 02-12-2021 Modificació PU SUD-I02

De conformitat amb els articles 89.6 i 119.2.c) del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, se sotmet a informació pública pel termini d'un mes, comptat des de l'endemà al de publicació del present anuncio, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en dit expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

Aprovació provisional modificació Pla Parcial Urbanístic Sector Industrial SUD-I02 28-02-2022 Modificacio PPU SUD-I02_APPROV Aprovat provisionalment per Ple de 21.02.2022 la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Industrial SUD-I02 per modificació del sistema viari.
Aprovació provisional POUM Seròs modificació puntual sistema viari SUD I02 28-02-2022 Modificació POUM AP_PROV
Document comprensiu AP_PROV
S'exposa al públic l'aprovació provisional de la modificació del POUM de Seròs corresponent al sistema viari SUD I02.