Es fa públic que, mitjançant Resolució d’Alcaldia 2021/563 de data 15 d’abril de 2021, es porta a aprovació l’Ordenança de Transparència i Administració electrònica de l’Ajuntament de Ripollet, la part dispositiva de la qual es transcriurà a continuació, juntament amb la Memòria del projecte d’ordenança. D’acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es procedeix mitjançant aquest edicte a iniciar el període de consulta pública durant 20 dies hàbils, per tal de recollir l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. Les aportacions respecte la norma referenciada s’hauran de fer arribar a la corporació mitjançant la presentació d’una instància genèrica, la qual es podrà presentar per via presencial o per via telemàtica, d’acord amb allò estipulat als articles 13 i 14 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre.