Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats, aquest és l'apartat on les pots consultar.

Autorització o reconeixement de compatibilitats que afecten als empleats públics de l’Ajuntament de Palafrugell:

Quan parlem de compatibilitats, ens referim a la possibilitat que té un treballador públic de compatibilitzar la seva feina a l’administració amb una altre feina ja sigui de caràcter igualment públic o bé privat.

Si bé existeix aquesta possibilitat de compatibilitzar el treball públic amb un altre treball existeixen diverses limitacions, ja que els treballadors públics han de garantir el fet de no estar sotmesos a cap compromís personal degut a activitats paral·leles, al igual que la imparcialitat.

En relació a aquestes limitacions, s’ha de considerar per separat la incompatibilitat amb l’ocupació pública i la incompatibilitat amb l’ocupació privada. Respecte a la primera, amb excepció de l’ensenyament universitari i la sanitat, es considera incompatible tenir dues ocupacions públiques. En canvi, respecte a les activitats privades fora de l’horari de servei, només es justifica la prohibició si el treball privat compromet la imparcialitat del funcionari o li impedeix l’estricte compliment dels seus deures.

A Catalunya la llei que regula el règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració és la Llei 21/1987 de 26 de novembre.

A continuació us presentem la relació de compatibilitats, atorgades pel Ple municipal, a treballadors/es públics/ques de l’ajuntament de Palafrugell.