Informe de control financer de l'Ajuntament de Ripollet i dels seus patronats municipals.

Exercici 2020 (corresponent a les actuacions 2019).

Exercici 2019 (corresponent a les actuacions 2018).

Informe 18/2021 de la Sindicatura de Comptes relatiu als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits dels ens locals de l'exercici 2018.