Si el ente ha sido parte procesal de alguna resolución administrativa y/o judicial de relevancia pública, o alguna de éstas ha afectado personas que ejercen funciones públicas en él (como el alcalde/alcaldesa y/o los regidores), éste es el lugar donde puedes encontrar esta información.

  • CGPJ

El Consell General del Poder Judicial és un òrgan constitucions, col·legiat, autònom, integrat per jutges i altres juristes que exerceix funcions de govern del Poder Judicial amb la finalitat de garantir la independència dels jutges en l'exercici de la funció judicial davant de tothom.

Enllaç (cal cercar per l'Ajuntament en concret per tal de veure les resolucions):

https://www.poderjudicial.es/search/

 

  • APDCAT

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) és un organisme independent que vetlla per garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada. Des d'aquest organisme, s'informa sobre quins són els drets en aquesta matèria, com s'exerceixen i què s'ha de fer si no es respecten. L'APDCAT també informa i assessora sobre les obligacions que preveu la legislació i controla que les entitats les compleixin.

Un dels àmbits d'actuació de l'APDCAT comprènc els fitxers i els tractaments que duen a terme els ens locals, com l'Ajuntament dels Pallaresos.

Enllaç (cal cercar per l'Ajuntament en concret per tal de veure les resolucions):

https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/resolucions-dictamens-i-informes/cercadorOn/index.html?q=&admin=ajuntament+dels+pallaresos&adminHidden=%22%3Cnom%3Eajuntament+dels+pallaresos%3C%2Fnom%3E%22&paraulaClau=&datainf=&datasup=&cercaTots=

 

  • GAIP

La GAIP o Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública és un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de Catalunya per una majoria d'almenys tres cinquenes parts, encarregat de vetllar pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública.

És creada per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que la regula en els seus articles 39 a 44.

La principal responsabilitat de la GAIP és atendre reclamacions de la ciutadania contra resolucions administratives relatives a sol·licituds d'accés a la informació pública.

L'enllaç: 

https://www.gaip.cat/ca/altres-pagines/cercador-de-resolucions-i-dictamens/index.html?q=&sentit=&admin=AJUNTAMENT+DELS+PALLARESOS&adminHidden=%22%3Cnom%3Eajuntament+dels+pallaresos%3C%2Fnom%3E%22&paraulaClau=&grau=&ponent=&mediadora=&datainf=&datasup=&cercaTots=

 

Les resolucions de dit organisme fins a data actual són les següents: