No has trobat la informació que necessites i vols sol·licitar l'accés a la informació pública de l'ens? Si tens més de 16 anys, aquí trobaràs l'enllaç al tràmit que et permetrà exercir el teu dret a fer-ho.

Descripció

Abans d’iniciar la sol·licitud, es recomana comprovar si la informació desitjada es troba ja publicada, al Portal de Transparència o a la web municipal.

Aquest tràmit permet exercir el dret d'accés a la informació pública.

S’entén per informació pública la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Qui el pot demanar

La persona física, major de 16 anys,  a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda (vegeu tràmit Autorització de representació).

D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 19/2014, l’accés dels interessats als documents dels procediments administratius en tràmit es regeix pel que determina la legislació sobre règim jurídic i procediment administratiu.

En el cas de les matèries que tenen establert un règim d’accés especial, aquest accés és regulat per llur normativa específica, i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014.

 

Canals de tramitació

Telemàtic

Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana.

 

Quan es pot demanar

Durant tot l'any.

 

Termini de la sol·licitud

No n'hi ha.

 

Requisits previs

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de:

 • La identitat de la persona sol·licitant.

 • La informació precisa que es sol·licita.

 • La forma o el format en què es prefereix tenir accés a aquesta informació.

 • L'adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions.

L’exercici d’aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma. No obstant, el sol·licitant pot exposar, amb caràcter potestatiu, els motius que justifiquen l’exercici del dret d’accés a la informació pública, els quals podran ser tinguts en compte en el moment de resoldre.

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

 • La seguretat pública.

 • La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries.

 • El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei.

 • El principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva.

 • Els drets dels menors d'edat.

 • La intimitat i els altres drets privats legítims.

 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 

Preu públic/Taxa

Gratuït.

L’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden estar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si escau, per la corresponent ordenança fiscal.

 

Mitjans de pagament

Els establerts per la normativa reguladora.

 

Dades i documents

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés. En aquest cas, caldrà annexar el consentiment exprés i signat de la persona titular de les dades.

 

Normativa

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Termini de resolució

Resolució

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la recepció de la sol·licitud.

Pròrroga

Aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat de l'inicial, si ho justifiquen el volum o la complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a la persona interessada.

Suspensió

Es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

 

Silenci administratiu

La sol·licitud s’entén estimada si l’ajuntament no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, en relació a una determinada informació.

En el cas de silenci administratiu estimatori, l’ajuntament està obligat a facilitar l’accés a la informació pública en el termini de trenta dies, a comptar del moment en què la sol·licitant ho demana.

El dret d’accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per la Llei 19/2014 o altres lleis per tenir accés a la informació pública.

 

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

 

Formularis

 Instància genèrica