L'Ajuntament de Sant Celoni té la Seu electrònica publicada a l'adreça https://seu-e.cat/web/santceloni. L'Ajuntament es fa responsable de la integritat, veracitat i actualització dels continguts i serveis que es troben publicats en aquesta adreça.

També reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dins dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Perfil del Contractant:

URL: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Sant+Celoni&idCap=9065383&ambit=5&
Emès per a: Generalitat de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Tràmits electrònics:

URL:https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=110
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Notificacions electròniques:

URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=820210007&codiDepartament=820210007
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Factures electròniques:

URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=123
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Tauler electrònic:

URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=820210007
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació
Tipus certificat: CDS1 - Certificat de dispositiu segur

Sistemes de signatura digital acceptats

Per als tràmits amb la ciutadania i les empreses s'acceptaran les signatures electròniques generades amb qualsevol certificat classificat per l'Agència Catalana de Certificació amb un nivell 3 o superior.

Per a més informació, podeu consultar l'apartat Certificats digitals.

Segells electrònics d'òrgan emprats

Amb segells electrònics d'òrgan, emesos per l'Agència Catalana de Certificació i associats a l'Ajuntament de Sant Celoni, s'efectuen les següents actuacions administratives automatitzades:

  • Generació de còpies autenticades de les sol·licituds, escrits o comunicacions presentades en el Registre d'entrada i sortida.

  • Notificació electrònica a ciutadania i empreses.

  • Tauler electrònic d'anuncis i edictes.