L’accés electrònic a l’Administració Pública amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Celoni és l'adreça electrònica disponible per a la ciutadania a través de les xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual es difon informació i es presten serveis de competència municipal.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l’Ajuntament.

L'àmbit d'aplicació de la Seu electrònica comprèn:

  • Els òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i serveis que conformen l'Ajuntament de Sant Celoni i organismes dependents d'aquest, cas que en siguin creats.
  • Qualsevol entitat, societat municipal que pugui ser creada o qualsevol empresa concessionària de serveis públics de titularitat municipal que pugui ser contractada, en tot allò que faci referència a la prestació d’aquests serveis o en l’exercici de potestats administratives delegades.

La data i hora oficials de la Seu electrònica serveixen de referència per al còmput de terminis dels tràmits que realitzeu amb l'Ajuntament de Sant Celoni.

Tramesa de documents

  • Documents a aportar. Per realitzar un tràmit, cal presentar la corresponent sol·licitud juntament amb la documentació que consta a l'apartat Dades i documents

En tots els formularis electrònics veureu un avís que diu que no cal que aporteu documentació com ara el DNI, volants de padró, ... que en algun moment ja heu lliurat a alguna administració pública. Tanmateix, per bé que el sistema d’interoperabilitat entre administracions públiques es troba ben desenvolupat, és possible que determinats documents no siguin accessibles en format digital o tinguem dificultats per trobar-los. Des de l’Ajuntament de Sant Celoni vetllarem per tal que no hagueu de lliurar documents que ja estan es possessió del sector públic, però no podem garantir que, eventualment, no us els haguem de demanar per impossibilitat d’accedir-hi. Progressivament la implantació serà completa.

Formularis

La majoria de tràmits inclouen formularis en format PDF editable els quals requereixen que el navegador incorpori l'Adobe Reader 9 o superior.

Els camps de signatura requereixen disposar d'un certificat electrònic reconegut o qualificat de signatura electrònica com l'idCAT Certificat.

És obligatori l’ús de formularis específics en els tràmits en què estiguin disponibles.

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per d'altres ocasions, es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.

Verificador de documents

Us permet comprovar l'autenticitat i la validesa d'un document electrònic emès per l'Ajuntament de Sant Celoni, a partir del Codi Segur de Validació (CSV) que apareix al marge inferior del document.

Aquest codi identifica de forma única qualsevol dels documents electrònics municipals.

Un cop introduït el Codi, el sistema us retornarà el document electrònic original (n'obtindreu una còpia autèntica).

Hora i data oficials
Font: Real Instituto y Observatorio de la Armada