Licitacions en tràmit (perfil de contractant) Disponible a: Generalitat de Catalunya

Si busques l'activitat contractual de l'ens, aquest és el lloc on la trobaràs. Licitacions, adjudicacions provisionals, acords, resolucions... A més, també hi ha els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre cadascun dels procediments.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar-ne la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.