Voleu conèixer tots els vostres drets vinculats a dades personals, així com els models de sol·licitud vinculats al tractament de les vostres dades?
En aquest ítem podeu trobar els drets concrets que té la persona afectada (o titular) en el tractament de seves dades personals i quina és la informació que cal facilitar-li pel seu exercici, així com models d'exercici de drets, tot seguint el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
Segons l'article 12.1, article 13 i article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016, s'estableix l'obligació del responsable de Tractament d'informar a l'interessat sobre:
 • Responsable de les dades
 • Delegat/da de Protecció de dades
 • Finalitat del tractament
 • Termini de conservació
 • Legitimació
 • Destinataris
 • Procedència
 • Mesures de seguretat
I d'acord amb els articles 15 a 22 del Reglament (UE) 2016/679 els interessats poden exercir els següents drets sobre les seves dades:
 1. Dret d'accés
 2. Dret de rectificació
 3. Dret de supressió
 4. Dret d'oposició
 5. Dret a la limitació del tractament
 6. Dret a la portabilitat de les dades
Exercici del dret d'accés Anar al tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d'activitats de tractament de l'ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar.

Exercici del dret de rectificació Anar al tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.

Exercici del dret de supressió Anar al tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar la supressió de les dades pels diferents motius previstos a l'article 17 RGPD. La sol·licitud de supressió haurà d'indicar les dades a què es refereix i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui, de ser el cas.

Exercici del dret d'oposició Anar al tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en diferents casos.

Exercici del dret a la limitació de tractament Anar al tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix un seguit de condicions.

Exercici del dret a la portabilitat de les dades Anar al tràmit

Aquest tràmit us permet sol·licitar que les dades personals que heu facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, siguin transmeses directament a un altre responsable, sense necessitat que siguin transmeses prèviament a vosaltres, si es compleixen els requisits següents:

 1. El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 2. El tractament es fa per mitjans automatitzats.

Per poder exercir els aquest drets de protecció de dades personals, podrà utilitzar algun dels canals següents:

 1. Per la seu electrònica.

Accedir al tràmit d’exercici de drets de protecció de dades personal i seguir les instruccions que s’indiquen a la seva electrònic.  Aneu a l’enllaç corresponent  al vostre particular exercici de drets (Accés, rectificació, oposició, limitació, supressió, portabilitat)

 1. Per via presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

Podeu lliurar el formulari d’exercici de drets de protecció de dades personal a l’oficina d’atenció ciutadana (OAC), a l'adreça c/Arcardi Balaguer 29.

 1. Per correu postal.

Descarregueu l’imprès del formulari i el lliureu per correu postal adreçat al Registre General de l’Ajuntament, Pl. de l'Església, 1, signeu el document, adjunteu una fotocopia del vostre DNI i la documentació justificativa.

Cal saber que:

Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l’Ajuntament requerirà la persona interessada perquè ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma.

Es poden rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

 • Reclamació

Les persones que no vegin satisfetes les seves pretensions en matèria de protecció de dades en l’exercici dels seus drets, o que no s’han ates en el termini indicat o que la seva petició ha estat expressament desestimada,  poden presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.