En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple de l'Ajuntament és el màxim òrgan de govern municipal i està compost per tots el regidors i regidores i presidit per l'alcalde/ssa.

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l’alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les Entitats a què es refereix l’article 45 de la Llei 7/1985; creació d’òrgans desconcentrats, l’alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d’aquest o d’aquelles Entitats i l’adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L’aprovació inicial del planejament general i l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d’ordenació previstos en la legislació urbanística.

d) L’aprovació del Reglament Orgànic i de les Ordenances.

e) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari, l’aprovació i modificació dels Pressupostos, la disposició de despeses en els assumptes de la seva competència i l’aprovació dels comptes, d’acord amb el que disposi la Llei d’Hisendes Locals.

f) L’aprovació de les formes de gestió dels Serveis i dels expedients de municipalització.

g) L’acceptació de la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competència a altres entitats locals i a altres Aministracions públiques.

i) L’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la determinació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels/de les funcionaris/àries i el nombre i règim del personal eventual.

j) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.

l) L’alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit a llarg termini, sempre que el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, i les operacions a curt termini quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents líquidats a l’exercici anterior, conformement al que disposi la legislació reguladora de les Hisendes Locals.

n) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros €, així com totes les de caràcter plurianual quan llur durada sigui superior a quatre anys i aquelles en què l’import acumulat de totes les anualitats excedeixi el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior als sis milions d’euros.

o) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el Pressupost.

p) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a tres milions d’euros, així com les alienacions patrimonials en els supòsits següents:- Les de béns immobles, o de mobles declarats de valor històric o artístic, i no estiguinprevistes en el Pressupost.- Les de béns immobles i mobles previstes en el Pressupost, quan superin els mateixospercentatges i imports establerts per a l’adquisició de béns.

q) Aquelles altres que corresponen al Ple per exigir llur aprovació una majoria especial.

r) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Maria Miranda Cuervas

Maria Miranda Cuervas

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Jordi Maresma Segarra

Jordi Maresma Segarra

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Esther Niubó Cidoncha

Esther Niubó Cidoncha

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Eva López Giménez

Eva López Giménez

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Lourdes Armengol Aymerich

Lourdes Armengol Aymerich

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Jordi Planell Solina

Jordi Planell Solina

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Antoni Casas

Antoni Casas

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Fernando Cerpa Fernández

Fernando Cerpa Fernández

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Clara Quirante Soriano

Clara Quirante Soriano

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Manuel Reyes López

Manuel Reyes López

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto David Solé Gimeno

David Solé Gimeno

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Maria del Mar Sicilia Muñoz

Maria del Mar Sicilia Muñoz

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Silvia Cangueiro Marquez

Silvia Cangueiro Marquez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Javier Hiniesto Domínguez

Javier Hiniesto Domínguez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Ramon Escola Marco

Ramon Escola Marco

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Jesús Romo Hernán-Pérez

Jesús Romo Hernán-Pérez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Angélica Benavent Calero

Angélica Benavent Calero

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Guillermo Massana Romero

Guillermo Massana Romero

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Maria Cristina Corona Guijarro

Maria Cristina Corona Guijarro

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Candela López Tagliafico

Candela López Tagliafico

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Foto Ana Quesada Del Águila

Ana Quesada Del Águila

No adscrits

Veure fitxa
Foto Javier Martín Sainz

Javier Martín Sainz

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Foto Ramon Morera Castell

Ramon Morera Castell

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Funcions:

L’alcalde/alcaldessa és el/la president/a de la corporació i el/la Cap de l’Administració municipal i, com a tal, exerceix les atribucions i competències que li atorga la Legislació de Règim Local:

a) Dirigir el govern i l’administració municipals.

b) Representar l’Ajuntament.

c) Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local i de qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb el vot de qualitat.

d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

e) Dictar bans.

f) El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost aprovat, disposar les despeses dins dels límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit a llarg termini, sempre que aquelles es trobin previstes al Pressupost i el seu import acumulat dins de cada exercici econòmic no excedeixi el 10 per cent dels seus recursos ordinaris, llevat les operacions a curt termini que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no excedeixi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior, ordenar pagaments i retre comptes, conformement al que disposi la legislació reguladora de les d’Hisendes Locals.

g) Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves de selecció del personal i dels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes ni periòdiques.

h) Ser el/la Cap Superior de tot el personal de la Corporació, i acordar el seu nomenament i sancions, fins i tot separar del servei els/les funcionaris/àries de la Corporació i despatxar el personal laboral, si bé n’haurà de donar compte al Ple, en aquests dos darrers supòsits, a la primera sessió que celebri.

i) Exercir la direcció de la Policia Municipal.

j) Les aprovacions dels instruments del planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de la gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

k) L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat en qualsevol altre òrgan i, en supòsits d’urgència, en matèries de la competència del Ple, si bé n’haurà de donar compte a aquest en la

propera sessió que celebri per a la seva ratificació.

l) La iniciativa per proposar al Ple la declaració de lesivitat en matèries de la competència de l’alcalde/alcaldessa.

m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas que es produeixi una catàstrofe o un infortuni públic o que hi hagi un risc greu, les mesures necessàries i adequades, si bé n’haurà de donar compte immediatament el Ple.

n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions a les Ordenances municipals llevat que aquesta facultat estigui atribuïda a uns altres òrgans.

o) Les contractacions i concessions de tota mena sempre que llur quantia no excedeixi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, fins i tot les de caràcter plurianual quan llur durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no excedeixi ni el percentatge esmentat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

p) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan sigui competent per a llur contractació o concessió i estiguin previstos en el Pressupost           

q) L’adquisició de béns i drets quan llur valor no excedeixi el 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost ni els tres milions d’euros així com l’alienació del patrimoni que no excedeixi el percentatge ni la quantia anteriors, en els supòsits següents:

- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el Pressupost.

- La de béns mobles, llevat els declarats de valor històric o artístic l’alienació dels quals no es trobi prevista al Pressupost.

r) Atorgar les llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixen aquesta competència al Ple o a la Junta de Govern Local.

s) Ordenar la publicació, l’execució i el compliment dels acords de l’Ajuntament.

t) Les altres que expressament li atribueixin les Lleis i aquelles que la legislació de l’Estat o de la Comunitat Autònoma assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals.

Correspon, així mateix, a l’Alcaldia el nomenament dels/de les tinents/es d’alcalde.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Maria Miranda Cuervas

Maria Miranda Cuervas

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Funcions:
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Maria Miranda Cuervas

Maria Miranda Cuervas

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Jordi Maresma Segarra

Jordi Maresma Segarra

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Esther Niubó Cidoncha

Esther Niubó Cidoncha

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Eva López Giménez

Eva López Giménez

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Lourdes Armengol Aymerich

Lourdes Armengol Aymerich

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Jordi Planell Solina

Jordi Planell Solina

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Antoni Casas

Antoni Casas

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Fernando Cerpa Fernández

Fernando Cerpa Fernández

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Clara Quirante Soriano

Clara Quirante Soriano

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Funcions:
Els/les tinents/es d’alcalde són òrgans unipersonals d’inexcusable existència a l’Ajuntament. El nombre no podrà excedir d’un terç del nombre de regidors/es que formen part de la Corporació.
 • Són funcions del/de la tinent/a d’Alcaldia:

a) Integrar el Ple i la Junta de Govern Local.

b) Substituir l’alcalde/alcaldessa en la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en els casos que estigui absent o malalt, així com exercir-ne les funcions en els supòsits de vacant a l’Alcaldia fins que en prengui possessió el/la nou/nova alcalde/alcaldessa.

c) Exercir les delegacions que expressament li atribueixi l’Alcaldia.

d) Exercir la direcció i coordinació de l’àrea municipal que li atribueixi l’Alcaldia, sense perjudici de les delegacions específiques que en l’esmentada àrea pugui conferir aquesta Alcaldia a determinats/ades membres de la Corporació.

La substitució en cas de vacant, absència o malaltia de l’alcalde/alcaldessa es produirà automàticament, per l’ordre de nomenament dels/de les tinents/es d’alcalde.

 • 1er Tinent d'alcalde: Jordi Maresma i Segarra
 • 2a Tinenta d'alcalde: Esther Niubó Cidoncha
 • 3a Tinenta d'alcalde: Lourdes Armengol i Aymerich
 • 4a Tinenta d'alcalde Eva López Giménez
 • 5è Tinent d’alcalde: Xavier Amate Paz
 • 6è Tinent d’alcalde: Jordi Vendrell Amat
 • 7è Tinent d’alcalde: Jordi Planell Solina

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Maresma Segarra

Jordi Maresma Segarra

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Esther Niubó Cidoncha

Esther Niubó Cidoncha

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Eva López Giménez

Eva López Giménez

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Lourdes Armengol Aymerich

Lourdes Armengol Aymerich

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Jordi Planell Solina

Jordi Planell Solina

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Funcions:

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l’alcalde/alcaldessa que la presideix i els/les regidors/es nomenats/ades lliurement per ell/ella, en qualitat de membres.  El nombre de regidors/es que l’alcalde/alcaldessa pot nomenar membres de la Junta de Govern Local no podrà ser superior a un terç del nombre legal dels/de les regidors/es que componen el consistori. 

La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual és donar assistència i assessorament permanents a l'Alcaldia, ostentarà, a més i per delegació d'aquesta, les atribucions següents:

 • Aprovar totes les factures corresponents a qualsevol dels pagaments que prèviament haguessin estat autoritzats.
 • Aprovar les certificacions de les obres adjudicades per l'Alcaldia.
 • Concedir subvencions amb càrrec a partides que figuren consignades en el pressupost, d'acord amb els límits que determinin les Bases d'Execució del Pressupost vigent, així com la normativa municipal de concessió de subvencions.
 • Aprovar els projectes d'obres municipals ordinàries quan l'import del seu pressupost sigui igual o superior a la quantitat de 40.000,00 Euros (IVA no inclòs), i la seva contractació, incloses les de caràcter plurianual de durada no superior a quatre anys.
 • Aprovar els expedients de contractació i l’adjudicació de serveis i subministraments, i atorgar concessions de serveis públics, quan el seu import sigui igual o superior a la quantitat de 15.000,00 Euros (IVA no inclòs), encara que tinguin caràcter plurianual, sempre que la seva durada no excedeixi el termini de quatre anys.
 • Resoldre les qüestions incidentals que sorgeixin en relació als contractes adjudicats per l'Alcaldia o la mateixa Junta de Govern Local, qualsevol que fos el seu objecte i quantia.
 • Aprovar els instruments de planejament de desenvolupament del planejament general quan aquesta atribució correspongui a l'Alcaldia, així com aprovar tots els instruments de gestió urbanística i els projectes d'urbanització.
 • Concedir o denegar motivadament llicències d'obertura d'establiments per a activitats classificades per la seva incidència mediambiental, llevat dels mers canvis de titularitat, a l'empara del que estableixen l'article 47 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i els articles 29 i següents de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 • Declarar l'estat ruïnós de les edificacions i construccions, llevat dels supòsits de ruïna imminent.
 • Acordar la demolició d'obres o instal·lacions executades sense llicència o ordre d’execució, o sense ajustar-se a llurs condicions, tot impedint definitivament els usos que s'hi produeixin.
 • Acordar la revisió dels actes en matèria d'urbanisme en els casos i forma previstos a la legislació sectorial, i sempre que la competència de la revisió correspongui a l'Alcaldia.
 • L'adquisició i l’alienació de béns i drets que siguin competència de l’alcaldia, quan el seu valor superi l'import de 60.000 €.
 • L'atorgament de les llicències urbanístiques, exceptuades les llicències d'obres menors.
 • Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació.
 • Aprovar les bases generals de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
 • Aprovar els expedients de convenis de col·laboració, quan el seu import sigui igual o superior a la quantitat de 15.000,00 Euros (IVA no inclòs), encara que tinguin caràcter plurianual, sempre que la seva durada no excedeixi el termini de quatre anys. Aquesta delegació no inclou els convenis de col·laboració que canalitzin subvencions nominatives. 

 

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Maria Miranda Cuervas

Maria Miranda Cuervas

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Jordi Maresma Segarra

Jordi Maresma Segarra

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Esther Niubó Cidoncha

Esther Niubó Cidoncha

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Eva López Giménez

Eva López Giménez

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Lourdes Armengol Aymerich

Lourdes Armengol Aymerich

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Jordi Planell Solina

Jordi Planell Solina

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Funcions:

Calendari: setmana anterior a la sessió del Ple, solen ser el tercer dijous

Les Comissions informatives estaran integrades exclusivament per regidors/es, són òrgans col·legiats de l’Ajuntament sense atribucions resolutòries i tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple.

 • Les Comissions informatives tindran, en tot cas, les funcions següents:

a) Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió que hagin de sersotmesos al Ple de la Corporació.

b) Informar dels temes proposats per la Presidència de la Comissió i debatre’ls.

c) Controlar les tasques de govern i la gestió de l’àrea corresponent, mitjançant preguntes a la Presidència de la Comissió.

d) Debatre les línies d’actuació de l’àrea corresponent.

 • Matèries: Urbanisme i Obres, Planejament Urbanístic, Medi Ambient, Via Pública i manteniment, Gestió d’espais públics (neteja i residus), Platja, Governació i Seguretat Ciutadana, Mobilitat, Protecció Civil, Llicències i Disciplina urbanística
 • Presidència delegada: Jordi Planell Solina. Presidència delegada suplent: Jordi Maresma i Segarra
 • Secretari delegat Titular : Cap de la Secció Administrativa i Jurídica de l’Àrea de Sostenibilitat i Espai Públic. Secretaria delegada suplent: Sra. Marta Hernández, Cap UI de Serveis Socials i Dependència.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Maresma Segarra

Jordi Maresma Segarra

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Eva López Giménez

Eva López Giménez

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Jordi Planell Solina

Jordi Planell Solina

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Antoni Casas

Antoni Casas

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Fernando Cerpa Fernández

Fernando Cerpa Fernández

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Manuel Reyes López

Manuel Reyes López

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Jesús Romo Hernán-Pérez

Jesús Romo Hernán-Pérez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Angélica Benavent Calero

Angélica Benavent Calero

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Guillermo Massana Romero

Guillermo Massana Romero

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Candela López Tagliafico

Candela López Tagliafico

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Foto Ana Quesada Del Águila

Ana Quesada Del Águila

No adscrits

Veure fitxa
Foto Ramon Morera Castell

Ramon Morera Castell

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Funcions:

Calendari: setmana anterior a la sessió del Ple, solen ser el tercer dijous

Les Comissions informatives estaran integrades exclusivament per regidors/es, són òrgans col·legiats de l’Ajuntament sense atribucions resolutòries i tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple.

 • Les Comissions informatives tindran, en tot cas, les funcions següents:

a) Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió que hagin de sersotmesos al Ple de la Corporació.

b) Informar dels temes proposats per la Presidència de la Comissió i debatre’ls.

c) Controlar les tasques de govern i la gestió de l’àrea corresponent, mitjançant preguntes a la Presidència de la Comissió.

d) Debatre les línies d’actuació de l’àrea corresponent.

 • Matèries: Educació, Cultura, Festes i Participació Ciutadana, Igualtat, Nova Ciutadania, Pau i Solidaritat, Salut i Consum, Gent Gran, Joventut, Serveis Socials i Dependència, Arxiu i Memòria Històrica.
 • Presidència delegada: Jordi Maresma i Segarra. Presidència delegada suplent: Esther Niubó 
 • Secretari delegat Titular: Sr. Joan Lluís Amigó i Carbonell, Cap de la Secció de Cultura. Secretari delegat Suplent: Sr. Josep Benet i Pallàs, Cap de la Secció Administrativa i Jurídica de l’Àrea de Sostenibilitat i Espai Públic.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Maresma Segarra

Jordi Maresma Segarra

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Esther Niubó Cidoncha

Esther Niubó Cidoncha

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Antoni Casas

Antoni Casas

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Fernando Cerpa Fernández

Fernando Cerpa Fernández

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Clara Quirante Soriano

Clara Quirante Soriano

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Javier Hiniesto Domínguez

Javier Hiniesto Domínguez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Ramon Escola Marco

Ramon Escola Marco

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Angélica Benavent Calero

Angélica Benavent Calero

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Guillermo Massana Romero

Guillermo Massana Romero

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Maria Cristina Corona Guijarro

Maria Cristina Corona Guijarro

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Ana Quesada Del Águila

Ana Quesada Del Águila

No adscrits

Veure fitxa
Foto Javier Martín Sainz

Javier Martín Sainz

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Foto Ramon Morera Castell

Ramon Morera Castell

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Funcions:

Calendari: setmana anterior a la sessió del Ple, solen ser el tercer dijous

Les Comissions informatives estaran integrades exclusivament per regidors/es, són òrgans col·legiats de l’Ajuntament sense atribucions resolutòries i tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que s’hagin de sotmetre a la decisió del Ple.

 • Les Comissions informatives tindran, en tot cas, les funcions següents:

a) Emetre dictamen previ sobre els assumptes de la seva àrea de gestió que hagin de sersotmesos al Ple de la Corporació.

b) Informar dels temes proposats per la Presidència de la Comissió i debatre’ls.

c) Controlar les tasques de govern i la gestió de l’àrea corresponent, mitjançant preguntes a la Presidència de la Comissió.

d) Debatre les línies d’actuació de l’àrea corresponent.

 

 • Matèries: Règim interior, Hisenda i gestió econòmica i financera.
 • Presidència: Jordi Vendrell i Amat  Presidència delegada suplent: Jordi Maresma i Segarra
 • Secretari delegat Titular : Sr. José Luis Iranzo Sancho, Interventor municipal. Secretari delegat Suplent: Sr. Santiago Amaro Personat, Cap de Secció de Promoció Econòmica.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Jordi Maresma Segarra

Jordi Maresma Segarra

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Esther Niubó Cidoncha

Esther Niubó Cidoncha

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Jordi Planell Solina

Jordi Planell Solina

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Clara Quirante Soriano

Clara Quirante Soriano

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Manuel Reyes López

Manuel Reyes López

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Silvia Cangueiro Marquez

Silvia Cangueiro Marquez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Javier Hiniesto Domínguez

Javier Hiniesto Domínguez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Maria Cristina Corona Guijarro

Maria Cristina Corona Guijarro

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Candela López Tagliafico

Candela López Tagliafico

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Foto Ana Quesada Del Águila

Ana Quesada Del Águila

No adscrits

Veure fitxa
Foto Ramon Morera Castell

Ramon Morera Castell

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Funcions:

Calendari: setmana anterior a la sessió del Ple, solen ser el tercer dijous

 • Matèries: Promoció Econòmica, foment de l’Ocupació, Turisme, Polítiques d’Habitatge, Universitat i Ciutat del Coneixement, Comerç i Llicències d’Activitats, OMSICA i Aeroport i Esports.
 • Presidència delegada:Eva López Giménez. Presidència delegada suplent: Xavier Amate Paz
 • Secretari delegat Titular: Sr. Santiago Amaro Personat, Cap de Secció de Promoció Econòmica. Secretari delegat Suplent: Sr. José Luis Iranzo Sancho, Interventor municipal.
Membres de l'òrgan de govern:
Foto Esther Niubó Cidoncha

Esther Niubó Cidoncha

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Eva López Giménez

Eva López Giménez

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Antoni Casas

Antoni Casas

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Clara Quirante Soriano

Clara Quirante Soriano

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Silvia Cangueiro Marquez

Silvia Cangueiro Marquez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Ramon Escola Marco

Ramon Escola Marco

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Jesús Romo Hernán-Pérez

Jesús Romo Hernán-Pérez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Guillermo Massana Romero

Guillermo Massana Romero

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Maria Cristina Corona Guijarro

Maria Cristina Corona Guijarro

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Ana Quesada Del Águila

Ana Quesada Del Águila

No adscrits

Veure fitxa
Foto Javier Martín Sainz

Javier Martín Sainz

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Foto Ramon Morera Castell

Ramon Morera Castell

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Funcions:
 • Control i seguiment del funcionament dels grups de treball de l’Acord de ciutat.
 • Formulació de propostes al govern municipal en relació als resultats dels treballs dels diferents grups.
 • Seguiment del compliment dels acords continguts en el decàleg de mesures que ha de resultar de l’Acord de Ciutat

Calendari previst: caràcter trimestral (14/03 i 13/06/2022)

Membres de l'òrgan de govern:
Foto Esther Niubó Cidoncha

Esther Niubó Cidoncha

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Eva López Giménez

Eva López Giménez

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Lourdes Armengol Aymerich

Lourdes Armengol Aymerich

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Xavier Amate Paz

Xavier Amate Paz

Grup Municipal Junts per Castelldefels (Junts)

Veure fitxa
Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)

Veure fitxa
Foto Jordi Planell Solina

Jordi Planell Solina

Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)

Veure fitxa
Foto Ramon Escola Marco

Ramon Escola Marco

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Jesús Romo Hernán-Pérez

Jesús Romo Hernán-Pérez

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Angélica Benavent Calero

Angélica Benavent Calero

Grup Municipal Partido Popular

Veure fitxa
Foto Guillermo Massana Romero

Guillermo Massana Romero

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Maria Cristina Corona Guijarro

Maria Cristina Corona Guijarro

Grup Municipal Ciutadans (C's)

Veure fitxa
Foto Ana Quesada Del Águila

Ana Quesada Del Águila

No adscrits

Veure fitxa
Foto Javier Martín Sainz

Javier Martín Sainz

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa
Foto Ramon Morera Castell

Ramon Morera Castell

Grup Municipal Movem Castelldefels-En Comú-Podem (MOVEM-E)

Veure fitxa