Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 Competències i funcions 
Funcions del municipi

L'article 86.1 i 2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (EAC) estableix què és un municipi i les seves funcions:  

 • El municipi és l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i el mitjà essencial de participació de la comunitat local en els afers públics.

 • L’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors, és la institució a la que correspon el govern i l’administració dels municipis.

Competències municipals

Segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, es garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d’ésser exercides amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat.

Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis:

 • L’ordenació i la gestió del territori, l’urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el manteniment dels béns de domini públic local.
 • La planificació, la programació i la gestió d’habitatge públic i la participació en la planificació en sòl municipal de l’habitatge de protecció oficial.
 • L’ordenació i la prestació de serveis bàsics a la comunitat.
 • La regulació i la gestió dels equipaments municipals.
 • La regulació de les condicions de seguretat en les activitats organitzades en espais públics i en locals de concurrència pública. La coordinació mitjançant la Junta de Seguretat dels diversos cossos i forces presents al municipi.
 • La protecció civil i la prevenció d’incendis.
 • La planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar.
 • La circulació i els serveis de mobilitat i la gestió del transport de viatgers municipal.
 • La regulació de l’establiment d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.
 • La formulació i la gestió de polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
 • La regulació i la gestió dels equipaments esportius i de lleure i promoció d’activitats.
 • La regulació de l’establiment d’infraestructures de telecomunicacions i prestació de serveis de telecomunicacions.
 • La regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment dels immigrants.
 • La regulació, la gestió i la vigilància de les activitats i els usos que es porten a terme a les platges, als rius, als llacs i a la muntanya.​

Al seu torn, la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, d’àmbit estatal i amb caràcter bàsic, estableix en el seu article 25.2 que l’ajuntament té competències pròpies en les matèries següents:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

c)    Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

d)    Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat.

e)    Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

f)     Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.

g)    Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h)    Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.

i)     Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j)     Protecció de la salubritat pública.

k)    Cementiris i activitats funeràries.

l)     Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.

m)   Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n)    Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.

o)    Promoció en el terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Serveis obligatoris

L’esmentada Llei 7/1985, a l’article 26, estableix també quins són els serveis mínims obligatoris que l’Ajuntament de Castelldefels ha de prestar als veïns i veïnes, en tant que municipi amb més de 50.000 habitants:

 • Enllumenat públic.
 • Parc públic.
 • Cementiri.
 • Recollida de residus.
 • Tractament de residus.
 • Neteja viària.
 • Abastament domiciliari d'aigua potable.
 • Clavegueram
 • Accés als nuclis de població.
 • Pavimentació de les vies públiques.
 • Biblioteca pública.
 • Protecció civil.
 • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.
 • Prevenció i extinció d'incendis.
 • Instal·lacions esportives d'ús públic 
 • Transport col·lectiu urbà de viatgers
 • Medi ambient urbà 

 

Legislació de Règim local