Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Aquí podràs consultar totes les modificacions i les pròrrogues contractuals, així com també, si és el cas, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades.

Podeu trobar tota la informació en el següent enllaç https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/palafrugell/customProf