Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Els drets relatius a la informació i participació ciutadana reconeguts per la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es troben també recollits en legislació reguladora del règim local, d'una banda als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i, de l'altra, als articles 48 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que, per a facilitat aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals: la creació d'òrgans territorials de gestió desconcetrada i la creació d'òrgans sectorials que complementin l'organització municipals.

En aquest apartat podreu consultar dades relatives a la composició i règim de funcionament de cadascun dels consells sectorials de participació ciutadana aprovats per l'Ajuntament de Matadepera:

 

- Consell Local de l'Esport de Matadepera

Objectiu: És un òrgan col.legiat sectorial de caràcter participatiu, consultiu, assessor i informador de la políica esportiva municipal, per a propiciar un debat permanent que estimuli, recolzi i coordini les activitats físiques i esportives al nostre terme muncipal.

Composició:

President

Francesc Sala Soriano, regidor d'Esports

Plenani

Joaquim Fontboté Bonilla, representant de CIU

Cesc Bosch Muntal, representant d'ERC

Marc Gorina Casamayor, representant de la CUP

M. Rosa Boix Solanes, regidor del PP

 

 Enllça als estatus publicats al BOP núm. 198, de 19/08/2009

 

- Consell Municipal de Cultura de Matadepera

Objectiu: És un òrgan col.legiat de caràcter participatiu i sectorial que té com a finalitat l'intercomunicació entre les entitats que actuen dins el camp de les activitats culturals a Matadepera per intercanviar-se informació, propostes i suggeriments.

Composió:

Presidenta

Núria García i Murcia, regidora de Cultura

Assemblea

Mireia Solsona i Garriga, alcaldessa

M. Carme Querol i Badosa, regidora de CIU

Santi Pavón i Fernández, regidor d'ERC

Joan Pizà i Font, regidor de la CUP

M. Rosa Boix i Solanes, regidora del PP

 

Enllaç als estatuts publicats al BOP núm. 25, de 29/01/2009

         

- Taula de Solidaritat i Cooperació de Matadepera

Objectiu: És un òrgan de participació sectorial, col.legiat i permanent, amb funcions consultives i assessores en màteries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació.

Composició:

Presidenta

Montserrat Royes i Vila, regidora de Participació i Atenció Ciutadana

Plenani

Montserrat Royes i Vila, regidora de Participació i Atenció Ciutadana

M. Carme Querol i Badosa, regidora de CIU

Anna Piñol i Serra, representant d'ERC

Rosa Martínez i Sellarès, representant de la CUP

M. Rosa Boix i Solanes, regidora del PP

 

Enllaç als estatuts publicats al BOP núm. 41, de 16/02/2007

 

- Consell Escolar Municipal

Composició:

Presidenta

Mireia Solsona i Garriga

Vocals

M. Carmen Querol i Badosa, regidora d'Ensenyament

Montserrat Royes i Vila, regidora de CIU

Abelardo Gil i Leyva, regidor d'ERC

Joan Font i Pizà, regidor de la CUP

M. Rosa Boix i Solanes, regidora del PP