Vols implicar-te en les qüestions del dia a dia que gestiona aquest ens? Prefereixes participar en grans projectes o esdeveniments especials? Doncs aquí trobaràs la informació i dades de contacte dels espais de participació ciutadana que existeixen.

Els drets relatius a la informació i participació ciutadana reconeguts per la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, es troben també recollits en legislació reguladora del règim local, d'una banda als articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i, de l'altra, als articles 48 i 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que, per a facilitat aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten dos mecanismes fonamentals: la creació d'òrgans territorials de gestió desconcetrada i la creació d'òrgans sectorials que complementin l'organització municipals.

En aquest apartat podreu consultar dades relatives a la composició i règim de funcionament de cadascun dels consells sectorials de participació ciutadana aprovats per l'Ajuntament de Matadepera:

 

- Consell Local de l'Esport de Matadepera

Objectiu: És un òrgan col·legiat sectorial de caràcter participatiu, consultiu, assessor i informador de la políica esportiva municipal, per a propiciar un debat permanent que estimuli, recolzi i coordini les activitats físiques i esportives al nostre terme muncipal.

Composició:

President

Albert Recasens Vert, regidor d'Esports

Plenari

Marc Closa Ferré, Junts per Matadepera

Antoni Morros Aparici, ERC

Sílvia Simarro Cambra, CUP

Lluis Tejedor Parodi, Ciutadans de Matadepera

 

 Enllça als estatus publicats al BOP núm. 198, de 19/08/2009

 

- Consell Local de Cultura de Matadepera

Objectiu: És un òrgan col.legiat de caràcter participatiu i sectorial que té com a finalitat l'intercomunicació entre les entitats que actuen dins el camp de les activitats culturals a Matadepera per intercanviar-se informació, propostes i suggeriments.

Composió:

Presidenta

Núria García i Murcia, regidora de Cultura

Assemblea

Nil López Crespo, alcalde

Carme Querol i Badosa, Junts per Matadepera

Anna Piñol Serra, ERC

Rosa Martínez Sellarés, CUP

Alberto Sánchez Sánchez, Ciutadans de Matadepera

 

Enllaç als estatuts publicats al BOP núm. 25, de 29/01/2009

         

- Taula de Solidaritat de Matadepera

Objectiu: És un òrgan de participació sectorial, col·legiat i permanent, amb funcions consultives i assessores en màteries relacionades amb la promoció de la solidaritat i la cooperació.

Composició:

Presidenta

Núria Garcia Murcia, regidora de Solidaritat

Plenari

Montserrat Royes i Vila, regidora de Participació i Atenció Ciutadana

Carme Querol i Badosa, Junts per Matadepera

Gemma Utiel Torres, ERC

Anna Escudé Comerma, CUP

Verònica Sellarés López, Ciutadans de Matadepera

 

Enllaç als estatuts publicats al BOP núm. 41, de 16/02/2007