Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Quina entitat o òrgan és la responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

Òrgan Adreça Telèfon Correu electrònic Web Horari d'atenció Persones de contacte Més informació Prioritat
Alcaldia Plaça de l'Església, 1. 08860 Castelldefels 936651150 alcaldia@castelldefels.org

Òrgan competent per contractes menors.

Junta de Govern Local Plaça de l'Església, 1. 08860 Castelldefels 936651150 secretaria@castelldefels.org

Òrgan competent per contractes quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada.

1
Ple Plaça de l'Església, 1. 08860 Castelldefels 936651150 secretaria@castelldefels.org

Òrgan competent per a la resta de contractes

2