Quina entitat o òrgan és la responsable de la contractació a l'ens? Aquí pots consultar les dades que hi fan referència, incloent-hi el telèfon i adreça electrònica de la persona de contacte, i on s'han de presentar les ofertes.

Òrgans de contractació

 

Alcaldia

Plaça de l'Església, 1. 08860 Castelldefels

936651150

alcaldia@castelldefels.org

     

Òrgan competent per contractes menors.

Junta de Govern Local

Plaça de l'Església, 1. 08860 Castelldefels

936651150

secretaria@castelldefels.org

     

Òrgan competent per contractes quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada.

Ple

Plaça de l'Església, 1. 08860 Castelldefels

936651150

secretaria@castelldefels.org

     

Òrgan competent per a la resta de contractes