Si necesitas conocer algún aspecto relacionado con la normativa de esta entidad, ya sea sobre servicios concretos o sobre la estructura y el funcionamiento, aquí es donde puedes encontrar toda la documentación oficial.

0 Registros cargados
Resumen Fecha publicación Enlace
Reglament d'ús de funcionament de la Piscina de la Selva de Santa Coloma de Farners https://www.scf.cat/baixades/reglamentusfuncionamentpiscinaselva.pdf
Reglament de teletreball de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners https://www.scf.cat/baixades/reglamentteletreballajuntamentscf.pdf
Ordenança municipal de Barraques de Santa Coloma de Farners https://www.scf.cat/baixades/ordenancamunicipalbarraquesscf.pdf
Ordenança reguladora de la Borsa local d'habitatges de lloguer de Santa Coloma de Farners https://www.scf.cat/baixades/ordenancaborsalocalhabitatgeslloguer.pdf
Ordenança reguladora habitatges inclusió social https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-HABITINCLUSOCIAL2018.pdf
Disposicions creació fitxers dades caràcter personal https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/DISPFITXDADESPERSONAL2015.pdf
Ordenança municipal mesures foment rehabilitació i restauració determinats edificis https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-REHABRESTEDIFICIS1999.pdf
Reglament ús marca "Festa Concurs Ratafia Santa Coloma Farners" https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-USMARCAFESTARATAFIA2015.pdf
Reglament municipal honors i distincions Ajuntament de Santa Coloma de Farners https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-honors.pdf
Reglament consultes populars no referendàries a Santa Coloma de Farners https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-consultes.pdf
Ordenança reguladora de la Fira de la Ratafia https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-firaratafia.pdf
Ordenança reguladora venda no sedentària mercats marxants dilluns i dissabtes https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/o-mercats.pdf
Reglament intern d'ús i funcionament de la Biblioteca Joan Vinyoli https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-BIBLIOTECA%20JOAN%20VINYOLI%202014.pdf
Reglament de règim intern d'"El Centre - Eix de Negoci" de Santa Coloma de Farners https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-CENTRE EIX NEGOCI 2020.pdf
Reglament del Consell de Poble https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-CONSELL-POBLE-2013.pdf
Reglament del Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-REGENTITATS2011.pdf
Reglament servei aigua potable Ajuntament SCF https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-SERVAIGUA2017.pdf
Reglament de participació ciutadana https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Reglaments/R-PARTICIPACIOCIUTADANA2008.pdf
Ordenança municipal reguladora de la concessió de subvencions escolars https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/ORD SUBVENC ESCOLARS 2020.pdf
Annex de preus públics municipals https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/9999.ppublics_anex.pdf
Reglamentació general dels preus públics municipals https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/9998.ppublics.pdf
Ordenança règims intervenció administrativa en exercici o implantació activitats serveis https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-INTERV-ADMTVA-2014.pdf
Ordenança general de convivència ciutadana i via pública https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-CONVCIUT VIAPUBLICA 2020.pdf
Ordenança municipal del servei urbà de taxi https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-TAXI2009.pdf
Ordenança reguladora del soroll i les vibracions https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-SOROLLS.pdf
Ordenança municipal per a la gestió dels residus de la construcció https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-RESIDUS.pdf
Ordenança del servei municipal de gestió de residus https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/Ord_gestio_residus_2014.pdf
Ordenança d'ús i funcionament de la deixalleria municipal de Santa Coloma de Farners https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-DEIXALLERIA 2020.pdf
Ordenança municipal de circulació https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-CIRCULACIO.pdf
Ordenança municipal d'ús del clavegueram i d'abocament d'aigües residuals https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-CLAVEGUERAM.pdf
Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals https://www.scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Via_Publica/O-ANIMALS2021.pdf