En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

Òrgan de govern principal
Funcions:

El Ple és l'órgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern de la vila. Té les competències que estableix l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 52.2) i 52.3) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Composició

Integrat per 21 regidors i regidores sota la presidència de l'Alcaldia.

Sessions

El Ple es reuneix en sessió ordinària a la Casa de la Vila el tercer dimarts de mes, a les 20h. Es poden celebrar sessions extraordinàries.

Totes les sessions són públiques.

Convocatòries i actes

Les convocatòries i actes es poden consultar en l'apartat d'Actes de la Seu electrònica.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto FranCisco Romero i Gamarra

FranCisco Romero i Gamarra

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Aureli Ruiz i Milà

Aureli Ruiz i Milà

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Marta Soler i Parellada

Marta Soler i Parellada

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Veure fitxa
Foto Montserrat Romagosa i Massana

Montserrat Romagosa i Massana

Vilafranca en Comú (VeC)

Veure fitxa
Foto Pere Sàbat i Lluverol

Pere Sàbat i Lluverol

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Lourdes Sánchez López

Lourdes Sánchez López

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Olga Cuesta i Oliver

Olga Cuesta i Oliver

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Txus Magallón Mora

Txus Magallón Mora

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Veure fitxa
Foto Gemma Urgell i Rocias

Gemma Urgell i Rocias

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Gemma Romeu i Creixell

Gemma Romeu i Creixell

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Ramon Zaballa i Serra

Ramon Zaballa i Serra

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Daniel Saumell i Oliver

Daniel Saumell i Oliver

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Ramon Vilomara i Masip

Ramon Vilomara i Masip

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Meritxell Monserrat i Mestres

Meritxell Monserrat i Mestres

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Laura Pelay i Bargalló

Laura Pelay i Bargalló

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Miquel Medialdea i Guijo

Miquel Medialdea i Guijo

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Joan Manel Montfort i Guasch

Joan Manel Montfort i Guasch

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Xavier Vallès i Inglada

Xavier Vallès i Inglada

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Jordi Junyent i Parera

Jordi Junyent i Parera

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Àngels Dalmau i Soler

Àngels Dalmau i Soler

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Montse Arroyo i Ferrando

Montse Arroyo i Ferrando

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Funcions:

Correspon a la Junta de Govern Local:

 • L'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions.
 • L'exercici de les competències que li pugui delegar l'alcalde o alcaldessa o el Ple.
 • L'exercici de les competències que li atribueixin les lleis.

Composició

La Junta de Govern Local està integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors i regidores, no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldia. La Junta de Govern dóna compte al Ple.

Sessions

La Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària a la Casa de la Vila cada dimarts, o el dia hàbil immediat posterior, a les 9:00 hores. Les sessions no són públiques.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto FranCisco Romero i Gamarra

FranCisco Romero i Gamarra

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Lourdes Sánchez López

Lourdes Sánchez López

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Gemma Romeu i Creixell

Gemma Romeu i Creixell

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Ramon Zaballa i Serra

Ramon Zaballa i Serra

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Miquel Medialdea i Guijo

Miquel Medialdea i Guijo

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Jordi Junyent i Parera

Jordi Junyent i Parera

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Funcions:

Les Comissions Informatives són òrgans complementaris, sense competències resolutòries, que tenen les següents funcions:

 • Estudi, consulta i informe dels assumptes que s'hagin de sotmetre a la consideració del Ple municipal i de la Junta de Govern Local quan actuï per delegació del Ple.
 • Seguiment de la gestió de l'alcalde, de la Junta de Govern Local i dels regidors i regidores amb delegacions.
 • Oferir informació sectorial als grups municipals sobre els afers més importants de la gestió municipal.

Composició

Les Comissions Informatives han d'estar formades per representants de tots els grups municipals sota la presidència de l'alcalde o alcaldessa.  Els regidors i regidores dels diferents grups municipals poden participar lliurement a les Comissions que desitgin, 

Les Comissions Informatives constituïdes a Vilafranca del Penedès són:

 • Comissió Informativa de Serveis Generals
 • Comissió Informativa de Serveis a les Persones i Promoció Social.
 • Comissió Informativa de Territori, Espai Públic i Transició Ecològica.
 • Comissió Informativa de Seguretat i Convivència.
 • Comissió Informativa de Desenvolupament Econòmic.

Sessions

Les Comissions Informatives es reuniran amb caràcter general un cop al mes abans de la convocatòria de les sessions plenàries, per tal d’examinar les propostes que se sotmetin al Ple relacionades amb les matèries pròpies de cada comissió però podran ser convocades més vegades quan sigui adient a efectes informatius, de fiscalització i de cerca d’acords.

Membres de l'òrgan de govern:
Foto FranCisco Romero i Gamarra

FranCisco Romero i Gamarra

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Aureli Ruiz i Milà

Aureli Ruiz i Milà

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Marta Soler i Parellada

Marta Soler i Parellada

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Veure fitxa
Foto Pere Sàbat i Lluverol

Pere Sàbat i Lluverol

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Montserrat Romagosa i Massana

Montserrat Romagosa i Massana

Vilafranca en Comú (VeC)

Veure fitxa
Foto Lourdes Sánchez López

Lourdes Sánchez López

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Gemma Urgell i Rocias

Gemma Urgell i Rocias

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Olga Cuesta i Oliver

Olga Cuesta i Oliver

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Txus Magallón Mora

Txus Magallón Mora

Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

Veure fitxa
Foto Ramon Zaballa i Serra

Ramon Zaballa i Serra

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Gemma Romeu i Creixell

Gemma Romeu i Creixell

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Ramon Vilomara i Masip

Ramon Vilomara i Masip

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Daniel Saumell i Oliver

Daniel Saumell i Oliver

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Meritxell Monserrat i Mestres

Meritxell Monserrat i Mestres

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Laura Pelay i Bargalló

Laura Pelay i Bargalló

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Miquel Medialdea i Guijo

Miquel Medialdea i Guijo

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Xavier Vallès i Inglada

Xavier Vallès i Inglada

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Veure fitxa
Foto Joan Manel Montfort i Guasch

Joan Manel Montfort i Guasch

Junts per Vilafranca

Veure fitxa
Foto Jordi Junyent i Parera

Jordi Junyent i Parera

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Àngels Dalmau i Soler

Àngels Dalmau i Soler

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa
Foto Montse Arroyo i Ferrando

Montse Arroyo i Ferrando

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Veure fitxa