Si necessites conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa d'aquest ens, ja sigui sobre serveis concrets o sobre l'estructura i el funcionament, aquí és on pots trobar tota la documentació oficial.

0 Registres carregats

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)

 

El Ple de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja, en la sessió ordinària de 6 de maig de 2016, va aprovar inicialment per unanimitat l’aprovació inicial del Reglament orgànic municipal i que ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb data 6 de juny de 2016 amb codi CVE número de registre 022016009158. No havent-se presentat cap reclamació en el període d’exposició pública, aquest Reglament ha estat elevat a definitiu en virtut del que
disposa l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya

 

ORDENANCES REGULADORES I REGLAMENTS VIGENTS

 

- ORDENANÇA SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE

- ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS

- REGLAMENT ÚS INSTAL·LACIÓ CENTRE CÍVIC

- ORDENANÇA REGULADORA DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

- ORDENANÇA MUNICIPAL DE BON GOVERN I CONVIVÈNCIA CIUTADANA

- REGLAMENT RECOLLIDA DE RESIDUS

- REGLAMENT REGULADOR DEL SOROLL I LES VIBRACIONS 

- ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ I NETEJA DE SOLARS I PARCEL·LES

- GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCIÓ

- ORDENANÇA REGULADORA FITXERS DE DADES SANT QUIRZE SAFAJA