Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del vol, sòl i subsòl del domini públic a favor de les empreses explotadores de serveis de subministrament http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/022.tupvssdp.pdf
Taxa per la recollida d'animals domèstics perduts o abandonats http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/021.recanimals.pdf
Taxa per al Subministrament d'Aigua Potable http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/020.aigua.pdf
Taxa per la Realització d'Activitats Singulars de la Policia Municipal http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/019.actsigulpolicia.pdf
Contribucions Especials http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/018.cespecials.pdf
Taxa per la Utilització de Columnes, Cartells i Altres Instal·lacions per a l'Exhibició d'Anuncis http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/016.anuncis.pdf
Taxa per Serveis Relatius a la Tinença d'Animals Domèstics http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/017.tianimals.pdf
Taxa sobre Assistència i Estança a les Llars d'Infants Municipals http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/015.guarderia.pdf
Taxa per Ensenyament Especials http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/013.ensesp.pdf
Taxa per la Utilització d'Instal·lacions Esportives http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/014.iesport.pdf
Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació de Serveis a l'OO.AA. Residència Geriatrica St. Salvador d'Horta http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/012.ooaa.pdf
Ordenança Reguladora de Diverses Taxes per la Utilització Privativa o l'Aprofitament Especial del Domini Públic Local http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/011.aprfesp.pdf
Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servei de Clavegueram http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/009.claveg.pdf
Ordenança Reguladora de l'Impost d'Activitats Econòmiques http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/010.iae.pdf
Ordenança Reguladora de la Taxa pels Serveis de Retirada, Dipòsit i Immobilització de Vehicles http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/008.grua.pdf
Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació de Serveis al Cementiri Municipal http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/007.cement.pdf
Ordenança Reguladora de les taxes per la realització d'Activitats Jurídico-Administratives de Competència Local http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/005.actjur.pdf
Ordenança Reguladora de la Taxa per Recollida de Residus http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/006.escombr.pdf
Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/004.icio.pdf
Ordenança Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/003.ivtnu.pdf
Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/002.ivtm.pdf
Ordenança de l'Impost sobre Béns i Inmobles http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/001.ibi.pdf
Ordenança Fiscal General http://scf.cat/sites/default/files/public/documents/Ordenances/Ordenances_Fiscals/000.general.pdf
Ordenances Fiscals 2019