Tens dubtes sobre els teus impostos? Consulta aquí les normes tributàries locals que regulen els preus públics, les taxes i les prestacions.

Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.

0 Registres carregats

Ordenances fiscals i preus públics 2022

IMPOSTOS

01 Impost sobre béns immobles (IBI).

02 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

03 Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).

04 Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

05 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

06 Ordenança reguladora de les contribucions especials (CC.EE).

 

TAXES

07 Taxa per recollida d'escombraries, transport  tractament de residus urbans.

08 Taxa de cementiri municipal.

09 Taxa de clavegueram.

10 Taxa per llicències urbanístiques.

11 Taxa per llicència de primera ocupació.

12 Taxa per llicència d'obertura d'establiments, llicència ambiental i comunicació prèvia.

13 Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

14 Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.

15 Taxa per la utilització de l'escut del municipi.

16 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

17 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa.

18 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, llocs del mercat municipal i peixateria, situats en terreys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.

19 Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública.

20 Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres.

21 Taxa per expedició documents administratius.

22 Taxa per la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer.

23 Taxa per la utilització de les instal·lacions esportives i altres serveis anàlegs.

24 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament.

25 Taxa per la utilització de les instal·lacions destinades a especejament.

26 Taxa per tancament de carrers per fer actes festius a la via publica.

 

PREUS PÚBLICS

1 Preu públic per a la prestació de serveis.

2 Preu públic per a la venda d'objectes promocionals i turístics.

3 Preu públic per la prestació del servei municipal del centre l'esplai.

4 Preu públic per la prestació del servei municipal de campus esportiu.

 

PREU PÚBLIC DE L'ORGANISME AUTÒNOM ROQUETES COMUNICACIÓ

1 Preu públic per a la prestació de serveis de l'organisme autònom local Roquetes Comunicació.