No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple 4/2016

Data d'inici de la sessió 25-04-2016

Hora d'inici de la sessió 20:00h

Lloc Ajuntament de Roquetes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior

 

- número 2/2016, de data 23 de febrer de 2016

 

2. Qualitat de Vida

 

2.1. Aprovar, si procedeix, l'adhesió a la Moció que presenta l'ACM, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la FMC, en contra de l'acord entre la Unió Europea i l'Estat de Turquia

 

2.2. Aprovar, si procedeix, Moció del Món Local en contra de l'acord entre la unió Europea i l'Estat de Turquia que presenta el grup municipal PSC

 

2.3. Aprovar, si procedeix, Moció que presenta PSC, per demanar la millora i arranjament de l'aparcament públic i els seus accessos al l'Hospital Verge de la Cinta

 

3. Hisenda

 

3.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 03/2016

 

3.2. Aprovar, si procedeix, proposta d'expedient núm. 4/2016 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.

 

4. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

 

4.1 Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de la revisió del padró municipal d'habitants 2015

 

4.2. Aprovar, si procedeix, proposta del nomenament del jutge/ssa de Pau titular i/o substitut/a

 

4.3. Aprovar, si procedeix, moc per destinar a les Terres de l'Ebre els recursos obtinguts per l'impost sobre les centrals nuclears, que presenta el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Roquetes

 

4.4. Aprovar, si procedeix, moció del grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes per a la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local

 

4.5. Aprovar, si procedeix, moció del grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes en commemoració del 85è aniversari de la proclamació de la 2a República

 

4.6. Aprovar, si procedeix, moció per l'aplicació de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, que presenten els grups municipals d'ERC i CIU a l'Ajuntament de Roquetes

 

4.7. Aprovar, si procedeix, moció referent al procediment de regularització cadastral de les construccions indispensables pel desenvolupament de l'agricultura, la ramaderia i la silvicultura, que presenten els grups municipals d'ERC i CiU a l'Ajuntament de Roquetes

Ple 3/2016

Data d'inici de la sessió 22-03-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Ajuntament de Roquetes

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors

- núm. 17/2015, de data 22 de desembre de 2015
- núm. 1/2016, de data 26 de gener de 2016

 

2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

2.1. Aprovar, si procedeix, moció d'Entesa i Progrés per Roquetes de rebuig al Reial Decret 625/2014 que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i control de les situacions d'incapacitat temporal.

2.2. Aprovar, si procedeix, moció del grup Socialista per reclamar a la Generalitat de Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l'Ajuntament de Roquetes.

2.3. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup municipal del Partit Popular català de Roquetes sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments.

2.4. Aprovar, si procedeix, moció en defensa de les diputacions, i en contra de la seva desaparició presentada pel grup municipal del Partit Popular català de Roquetes.

 

3. Qualitat de Vida.

3.1. Aprovar, si procedeix, Manifest del 8 de març de 2016, Dia Internacional de la Dona.

3.2. Ratificar Resolució d'Alcaldia número 150/2016, referent al Conveni Marc entre l'Ajuntament de Roquetes i la UOC.

3.3. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 2016.

3.4. Aprovar, si procedeix, moció que presenta d'Entesa i Progrés per Roquetes amb motiu del dia 9 de març Dia Internacional de les Dones, un treball digne i un salari just per justícia de gènere.

 

4. Obres Públiques, Serveis i Béns.

4.1. Aprovar, si procedeix, adhesió a la tercera pròrroga de l'acord marc de subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català de Desenvolupament Local, a l'empresa Endesa Energia SAU.

 

5. Urbanisme, Contractació i Medi Ambient.

5.1. Aprovar, si procedeix, Pla de millora urbana de la UAD 1.6 de la Ctra.del Reguers a instància de Ronald Sellick.

 

6. Cultura, Ensenyament i Joventut.

6.1. Aprovar, si procedeix, pròrroga Pla Local de Joventut de Roquetes.

 

7. Hisenda.

7.1. Aprovar, si procedeix, proposta aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 01/2016.

7.2. Aprovar si procedeix, proposta aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 02/2016 Roquetes Comunicació.

7.3. Aprovar si procedeix, proposta aprovació de l'expedient núm. 2/2016 de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.

7.4 Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 164/2016 referent al pla pressupostari a mig termini per als exercicis 2017 a 2019.

Ple 2/2016

Data d'inici de la sessió 23-02-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Ajuntament de Roquetes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

 

1.1. Aprovar, si procedeix, denominació de nucli de població Urbanització Els Pilans situat al municipi de Roquetes.

 

1.2. Aprovar si procedeix, declaració dels serveis essencials i prioritaris de l'Ajuntament de Roquetes per a l'exercici 2016.

 

1.3. Aprovar, si procedeix, moció per a revisar el Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC) presentada pel grup d'Entesa i Progrés per Roquetes.

 

1.4. Aprovar, si procedeix, moció per exigir al Govern de la Generalitat la reversió de les retallades en Sanitat a les Terres de l'Ebre presentada pel grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya de Roquetes.

 

1.5. Aprovar, si procedeix, moció sobre els acords de la conferència sobre el canvi climàtic de París 2015 que presenta el grup municipal del partit dels socialistes de Catalunya de Roquetes.

 

1.6. Aprovar, si procedeix, moció contra la criminalització del dret de vaga i la derogació de l'article 315.3 del Codi Penal presentada pel grup d'Entesa i Progrés per Roquetes.

 

1.7. Aprovar, si procedeix, moció per exigir al Govern de la Generalitat la reversió de les retallades en Sanitat a les Terres de l'Ebre – i el conjunt de Catalunya – presentada pels grups d'ERC i CiU.

 

2. Cultura, Ensenyament i Joventut

 

2.1. Aprovar si procedeix, declaració de l'activitat que realitza la Lira Roquetense, com a activitat d'especial interès cultural, social i històric-artístiques.

 

3. Hisenda

 

3.1. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 

3.2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD 635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre de 2015.

 

3.3. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al quart trimestre 2015.

 

3.4. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust, corresponent al quart trimestre 2015.

 

4. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

4.1. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

 

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 11/2015 (del número 578/2015 al número 582/2015)
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 2/2016 (del número 7/2016 al número 123/2016)

 

4.2. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:

 

- Relació de Resolucions de Presidència núm. 1/2016 (del número 1/2016 al número 5/2016)

 

5. Mocions de Control

 

6. Precs i preguntes 

Ple 1/2016

Data d'inici de la sessió 26-01-2016

Hora d'inici de la sessió 19:00h

Lloc Ajuntament de Roquetes

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovar, si és procedent, esborrany acta anterior

 

-- núm. 16/2015, de data 24 de novembre de 2015

 

2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana

 

2.1. Aprovar si és procedent, conveni de regulació de la delegació de competències de gestió de residus de l'Ajuntament de Roquetes a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre i d'encàrrec de gestió al COPATE.

 

2.2. Aprovar si és procedent, moció "Crida per la igualtat al món municipal" presentada pel grup municipal del PSC-CP.

 

2.3. Aprovar si és procedent, moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que presenten els grups municipals d'ERC-AM i CiU, PSC-CP i PxC.

 

3. Obres Públiques, Serveis i Béns

 

3.1. Aprovar si és procedent, moció per a l'adhesió al Manifest per la derogació del Real Decret 900/2015 d'autoconsum, presentada pel grup municipal d'EiPR-E.

 

4. Cultura, Ensenyament i Joventut

 

4.1. Aprovar si és procedent, declaració de l'activitat de cinema, com a activitat d'especial interès cultural i social, que es duu a terme a l'immoble ubicat al carrer Severo Ochoa, núm. 4 de Roquetes.

 

5. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:


- Núm. 44/2015, de data 9 de desembre de 2015
- Núm. 45/2015, de data 15 de desembre de 2015
- Núm. 46/2015, de data 22 de desembre de 2015

 

5.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

 

- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 10/2015 (del número 514/2015 al número 577/2015)
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 1/2016 (del número 1/2016 al número 6/2016)

 

5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:


- Relació de Resolucions de Presidència núm. 11/2015 (del número 34/2015 a 39/2015)

 

6. Mocions de Control


7. Precs i preguntes