Òrgans de govern i funcions Disponible a: Ajuntament de Ripollet

En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple, la Junta de Govern i les Comissions Informatives

El Ple

 

El Ple és un òrgan municipal integrat per tots/es els/les regidor/es agrupats ens grups municipals i sota la presidència de l’Alcalde/essa.

 

Es reuneix de forma ordinària una vegada al mes, l'últim dijous de cada mes, a les 19.00 hores i les seves sessions són obertes al públic. També es poden seguir les sessions plenàries a través de l'emissora municipal Ripollet Ràdio, al 91.3 FM, o bé per internet, en streaming a youtube.com/user/RipolletTV.

 

El Ple té competències polítiques, normatives, econòmiques i institucionals. A més, controla i fiscalitza l’acció del govern municipal i la l’Alcalde/essa, a qui pot nomenar o substituir mitjançant una moció de censura.

 

El Ple de Ripollet té la composició següent:

 

ADECIDIM R

 • José M. Osuna López
 • M. Pilar Castillejo Medina
 • Sergio Linares Salgado
 • Meritxell Caler Vergara
 • Francisco Sánchez Sierra
 • Andrea Guijarro García
 • Éric Plata Fernández
 • Reyes Muñoz Nevado
 • Oriol Mor Hernández
 • Pablo López Fernández


PSC-CP

 • Luís M. Tirado García
 • Eva M. Herrera Caja
 • Ramon Martos Calpena
 • Sonia Martín Morales
 • Juan Molina Gómez
 • M. Carmen Gutiérrez Ortiz


CIUTADANS

 • Josep Gabarra Barneda
 • Fco. Javier Tapia Martínez
 • Caridad Pérez Díaz


SOM Ripollet

 • Mélodi López Rodríguez

 

Regidor No Adscrit

 • Eugeni Montanuy Royo

 

Entre altres, el Ple té assignades les competències següents:

 

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d'ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l'alcalde o la Junta de Govern Local.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d'administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic. Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'Alcalde/essa en l'exercici de les seves atribucions i també exerceix les competències delegades per l'Alcalde/essa i pel Ple municipal.

 

La Junta de Govern Local es reuneix, de forma ordinària, cada dimarts, a les 10 hores. Està integrada per:

 

 • Pilar Castillejo Medina
 • Reyes Muñoz Nevado
 • Meritxell Caler Vergara
 • Andrea Guijarro García
 • Sergio Linares Salgado
 • Oriol Mor Hernández
 • Éric Plata Fernández

 

COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS

 

Les Comissions Informatives són òrgans complementaris de caràcter assessor i articuladior de la participació dels grups municipals. Són òrgans d'estudi, informe i consulta de tots els assumptes que s'eleven a la consideració del Ple municipal.

 

La determinació del nombre i denominació de les Comissions Informatives així com les seves modificacions, correspon al Ple municipal.

 

Les Comissions Informatives Permanents estan integrades pel President o Presidenta i un regidor/a representants de cada grup municipal i el regidor no adscrit.

 

D'acord amb l'acord del ple de 11 de juliol de 2019 s'han constituït les comissions informatives permanents següents:

 

 • Comissió Informativa de Serveis Centrals
 • Comissió Informativa de Serveis Territorials 

 

A requeriment del seu president/a, hi podran assistir amb veu i sense vot els regidors i regidores amb responsabilitats polítiques en l’àrea temàtica corresponent, així com els restants membres corporatius i personal al servei de la corporació.

 

S’aplicarà el sistema de vot ponderat previst a l’article 58.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril, en concordança amb l’article 60.5 del mateix text legal, segons el resultat obtingut en les eleccions municipals del 26 de maig de 2019.

 

Les Comissions Informatives efectuaran reunions ordinàries amb caràcter mensual la setmana prèvia a la celebració del Ple ordinari, llevat del mes d’agost, d’acord amb el que s’estableix a continuació: Els dies i hores de celebració de les sessions, que tindran periodicitat mensual, s'assenyalaran per cada comissió, en la primera reunió que es convoqui.

 

Les funcions d’aquestes Comissions Informatives de caràcter permanent seran l’estudi i dictamen previ dels assumptes que se sotmetin a la decisió del Ple, de la Junta de Govern Local o de l’Alcalde/essa, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans actuïn per delegació del Ple, circumstància que es farà constar en la part expositiva del dictamen o resolució, respectivament.

La Comissió Informativa de Serveis Territorials te atribuïda la competència d’estudi i de dictamen obligatori dels assumptes que siguin de competència del Ple Municipal, en matèria de planejament, gestió i disciplina urbanística i protecció de la legalitat urbanística , obres públiques, manteniment, xarxa viària, serveis municipals, activitats, comerç, indústria, turisme, mercat municipal i no sedentari, medi ambient, parcs i jardins i horts municipals, activitat sancionadora derivada de les matèries atribuïdes a aquesta Comissió, manteniment i neteja de la via pública, mobilitat i transport públic i habitatge.

 

La Comissió Informativa de Serveis Centrals te atribuïda la competència d’estudi i de dictamen obligatori dels assumptes que siguin competència del Ple Municipal en matèria d’hisenda, recursos humans, municipalització, seguretat ciutadana, serveis socials, cultura, joventut, educació, esports, participació ciutadana, consum, sanitat, promoció de l’ocupació i en la resta de matèries que no vinguin expressament atribuïdes a la Comissió Informativa de Territorials.

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

La Comissió Especial de Comptes, articles 101 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) i l’article 14 del ROM, es reunirà ordinàriament 1 cop l’any amb motiu de l’informe del Compte General del Pressupost municipal.

 

D’acord amb la previsió de l’article 101.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril TRLMRLC, per acord del Ple, la Comissió Informativa de Serveis Centrals actuarà com a Comissió Especial de Comptes