Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

L'Ajuntament de Ripollet té com a objectiu representar, administrar i vetllar pels interessos de la ciutadania mitjançant els seus òrgans de govern. 

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) té per objecte regular l'organització i el règim de funcionament dels òrgans municipals, el seu règim jurídic i les normes procedimentals bàsiques, en conformitat amb la potestat que a aquests efectes atorga a l'Ajuntament l'article 4.1. a) de la Llei Reguladora de les Bases del Règimen Local i l'art. 8 de la Llei Municipal de Catalunya.