Si t'interessa saber si aquesta Administració disposa o no d'alliberats sindicals, a quin sindicat pertanyen, quantes hores hi dediquen i quins costos generen, aquest és el lloc on pots trobar aquesta informació.

L'Ajuntament de Ripollet no disposa de cap treballador alliberat

Els articles 44, 45 i 46 del conveni laboral són els que fan referència a la llibertat sindical i que podem veure a continuació:

"Article 44. Llibertat sindical
L'Ajuntament garanteix el dret a la lliure sindicació i organització del seu personal i a la no discriminació, prejudici o
sanció per raó de la seva afiliació i exercici de drets sindicals, sense cap tipus d'exclusió per pertànyer a un determinat
cos o categoria."


"Article 45. Funcions i legitimació dels òrgans de representació
El Comitè d'empresa i els Delegats de Personal tindran les següents funcions dintre del seu àmbit:
a) Rebre informació sobre la política de personal, així com de les dades referents a l'evolució de les retribucions,
evolució probable d'ocupació en l'àmbit corresponent i programes de millora del rendiment.
b) Emetre informe, a sol·licitud de l'Ajuntament, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions e implantació o revisió
del seus sistemes d'organització i mètodes de treball.
c) Ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus.
d) Tenir coneixement i ser escoltats en l'establiment de la jornada laboral i horari de treball, així com en el règim de
vacances i permisos.
e) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals,
Seguretat Social i ocupació, i exercir, en el seu cas, les accions legals oportunes davant els organismes competents.
f) Col·laborar amb l'Ajuntament per aconseguir l'establiment de les mesures que es considerin per l'establiment e
increment de la productivitat."

"Article 46. Garanties de la funció representativa del personal
1. Els membres del Comitè d'empresa i els Delegats de Personal, en el seu cas, com a representants legals del
personal, disposaran en l'exercici de la seva funció representativa de les següents garanties i drets:
a) L'accés i lliure circulació per les dependències municipals, sense entorpir el normal funcionament de les
corresponents unitats administratives, dintre dels horaris habituals de treball i amb excepció de les zones que es
reservin de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
b) La distribució lliure de publicacions que es refereixin a qüestions professionals i sindicals.
c) L'audiència en els expedients disciplinaris a que puguin ser sotmesos els seus membres durant el temps del seu
mandat i durant l'any immediatament posterior, sense perjudici de l'audiència a l'interessat regulada pel procediment
sancionador.
d) Un crèdit de 20 hores mensuals dintre de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu.
Els membres del Comitè i Delegats de Personal de la mateixa candidatura, que així ho manifestin, podran procedir
prèvia comunicació al departament de recursos humans, a l'acumulació dels crèdits horaris anuals.
En el supòsit de baixa per IT o accident, el delegat sindical podrà delegar les seves funcions i drets en una altre persona
de la mateixa candidatura.
e) No ser traslladats ni sancionats per causes relacionades amb l'exercici del seu mandat representatiu, ni durant la
vigència del mateix, ni a l'any següent a la seva extinció, exceptuant l'extinció que tingui lloc per revocació o dimissió.
2. Els membres de la Junta de Personal i els Delegats de Personal no podran ser discriminats en la seva formació ni en
la seva promoció econòmica o professional per raó de l'acompliment de la seva representació.
3. Cadascun dels membres del Comitè d'empresa i aquest com a òrgan col·legiat, així com les Delegats de Personal, en
el seu cas, observaran sigil professional en tot el referent als assumptes en que l'Ajuntament assenyali expressament
com de caràcter reservat, encara després d'expirar el seu mandat. En tot cas, cap document reservat entregat per
l'Ajuntament podrà ser utilitzat fora de l'estricte àmbit de l'Ajuntament per a fins distints dels que van motiva la seva
entrega.
Les hores que els representants de personal i sindicals dediquin als efectes de processos de negociació col·lectiva i
sessions de les comissions previstes en el present pacte, no s'inclouran dintre del crèdit d'hores sindicals. Així mateix,
els delegats/des que desenvolupin els seus serveis en torns de treball diferents al que comprenguin les sessions
esmentades anteriorment, veuran minorada la seva jornada de treball en el mateix nombre d'hores que del seu temps
lliure hi hagin dedicat."

Contingut extret íntegrament del conveni laboral https://cido.diba.cat/convenis_collectius/4924/ajuntament-de-ripollet-personal-laboral-ajuntament-de-ripollet.