Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

Normativa Data de publicació Enllaç Documents Més informació
POUM: Pla d'ordenació urbanística municipal 04-01-2022 http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2012/47907/B&set-locale=ca POUM DOGC 04012022
Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals de Olivella 27-06-2019 http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureFitxa&codiPublic=2008/33882/B&set-locale=ca
Normes subsidiàries de planejament (derogades pel POUM a partir del 2022) 15-04-1992 https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4778/482649.pdf

Vigència fins el 04/01/2022.

 

Publicació del Text refós de les normes urbanístiques del planejament general del terme municipal d'Olivella al DOGC núm. 4778 de 12/12/2006. 

 

Modificacions:

1. Modificació de l'article 135.10 de les Normes subsidiàries de planejament d'Olivella, publicada al DOGC núm. 4781 de 15/12/2006.

2. Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del sector d'equipaments col·lectius de la Casa Consistorial, d'Olivella, publicada al DOGC núm. 5253 de 7/11/2008.

Ordenança dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies 08-02-2017 http://cido.diba.cat/normativa_local/6712819/ordenanca-dels-procediments-dintervencio-administrativa-municipal-sobre-lus-del-sol-i-edificacio-llicencies-urbanistiques-i-comunicacions-previes-ajuntament-dolivella