Vols conèixer les normes vigents en matèria urbanística que segueix l'ens? Aquest és el lloc des d'on pots consultar-les.

El Planejament urbanístic és el conjunt d'instruments tècnics i normatius que es redacten per a ordenar l'ús del sòl i regular de les seves condicions de transformació o, si escau, conservació.

D'acord amb el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLUC), concretament l'apartat primer de l'article 55, la planificació urbanística del territori es realitza mitjançant el planejament urbanístic general, que està integrat pels plans directors urbanístics, pels plans d'ordenació urbanística municipal i per les normes de planejament urbanístic. Els programes d'actuació urbanística municipal formen també part del planejament urbanístic general i el complementen.
 
Així mateix, l’apartat segon de l'article 55 del TRLUC, estableix que el planejament urbanístic general es desenvolupa mitjançant el planejament urbanístic derivat, que està integrat pels plans especials urbanístics, pels plans de millora urbana, pels plans parcials urbanístics i pels plans parcials urbanístics de delimitació.
 
Finalment, l’apartat tercer de l'article 55 del TRLUC, estableix que el planejament urbanístic derivat està supeditat a les determinacions del planejament urbanístic general. No obstant això, els plans especials urbanístics poden introduir en l'ordenació del planejament urbanístic general modificacions específiques necessàries per al compliment de les seves funcions en els termes regulats pels articles 67 i 68. En el cas dels plans de millora urbana, és d'aplicació l’establert per l'article 70.4.