En aquest apartat trobareu els indicadors que reflecteixen la transparència de l'ens. 

INDICADORS INFOPARTICIPA 2015

 

1. TRANSPARÈNCIA DE LA CORPORACIÓ

1.1 QUI SÓN ELS REPRESENTANTS POLÍTICS?

1. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

2. Es dóna informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

3. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

4. Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?

5. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit i polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

6. Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels representants polítics? (en el cas que no percebin cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)

8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes?

9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o l’alcaldessa?

10. Es publiquen al web dades de contacte dels membres del govern (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (Es validarà si es publica el contacte de l’àrea o de la regidoria).

11. Es publiquen al web dades de contacte dels membres de l’oposició (correu electrònic i/o Twitter i/o Facebook i/o pàgina web i/o telèfon ...? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició) (Es validarà si es publica el contacte del grup municipal).

1.2 COM GESTIONEN ELS RECURSOS COL·LECTIUS?
Com s’organitza i es planifica la gestió dels recursos col·lectius i quins serveis es presten?

12. Es dóna informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

13. Es dóna informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

14. Es publica l’organigrama complet amb els noms i cognoms de les persones responsables i les seves funcions?

15. Es publiquen les convocatòries amb els ordres del dia previs a la celebració dels plens municipals?

16. Es publiquen les Actes del ple municipal?

17. Es publiquen els acords complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta de govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis amb menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la junta de govern)

18. Es dóna informació del Pla de govern (PG), el Pla d’actuació municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?

19. Es dóna informació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), Pla general d’ordenació (PGO) o altres normes de planificació urbanística, així com les seves modificacions puntuals?

20. Es publiquen les Ordenances municipals, els Reglaments i/o altres disposicions de rellevància jurídica?

1.3 COM GESTIONEN ELS RECURSOS ECONÒMICS: PRESSUPOSTOS, SALARIS, CONTRACTACIONS, SUBVENCIONS... ?

21. Es publica el pressupost de l’ajuntament de l’any en curs, i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

22. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

23. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en cas que no se’ns facin s’explicitarà amb claredat)

24. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament?

25. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

26. Es publica la relació de llocs de treball i les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament, segons les categories?

27. Es publica el llistat i les retribucions dels directius i dels càrrecs de confiança, les seves funcions i el seu currículum?. (en els casos en que no n’hi hagi, s’explicitarà amb claredat)

28. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en que no es faci cap convocatòria, s’explicitarà amb claredat)

29. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

30. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors?

31. Es publiquen les licitacions en curs i la composició de les meses de contractació?

32. Es publiquen les Actes de les meses de contractació?

33. Es publiquen les modificacions dels contractes formalitzats i les seves pròrrogues, les licitacions anul·lades i les resolucions anticipades?

34. Es publica la relació complerta de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia econòmica?

35. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

36. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en que no es convoquin s’explicitarà amb claredat)

37. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas? (en els casos en que no se no se n’hagin firmat s’explicitarà amb claredat)

38. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació? (en els casos en que no se’n realitzin, s’explicitarà amb claredat)

2. INFORMACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ
2.1 QUINA INFORMACIÓ PROPORCIONEN SOBRE EL MUNICIPI I LA GESTIÓ DELS RECURSOS COL·LECTIUS?

39. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb la gestió del govern?

40. Es publiquen notícies, informacions i/o opinions sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

41. Es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords?

42. Es publica informació històrica sobre el municipi?

43. Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades del terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, els equipaments culturals i d’oci...?

44. S’ofereix al web l’agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

45. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació, ja sigui tècnica o política? (Es validarà amb un contacte genèric, si és el cas).

2.2 QUINES EINES S’OFEREIXEN PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA?

46. Es dóna informació al web del reglament de participació ciutadana o d’altres normes al respecte?

47. Es dóna informació al web d’altres mecanismes o ens de participació que estiguin vigents com consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc.?

48. Es publiquen les Actes de les reunions dels altres mecanismes o ens de participació esmentats en l’indicador 47?

49. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

50. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

51. S’ofereix al web la relació dels serveis que es presten (Carta de serveis) i els compromisos davant la ciutadania?

52. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis, i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?