Aquests són tots els convenis i encàrrecs de gestió que ha subscrit l'ens amb persones públiques i privades, és a dir, qui els signa i quan han estat signats i també fins a quina data són vigents.

Conveni d’adhesió de l’ajuntament de l’espluga de francolí a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya

Drets i obligacions La integració de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí com a secció, a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya

Import 0.0

Data de signatura 30-08-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 30-08-2022

Durada Fins el 30 d'agost de 2026

Prorrogable

Documents Conveni d’adhesió de l’ajuntament de l’espluga de francolí a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya

Conveni de col·laboració amb l'Associació La Conca 5.1 per tasques de foment i difusió turística i cultural

Drets i obligacions Fomentar el coneixement, difusió i desenvolupament rural sostenible a través de la promoció del turisme i els productes locals de qualitat que es produeixen al territori tot impulsant les sinergies amb els agricultors, la restauració, els productors agroalimentaris, el paissatge, l’esport i la cultura.

Import 1000.0

Data de signatura 02-08-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 02-08-2022

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents Conveni amb l'associació Conca 5.1 (2022)

Conveni amb el Celler Rendé Masdéu SL per a la subvenció nominativa a favor d'aquest destinada a la difusió i promoció del territori i per la pràctica de l’enoturisme

Drets i obligacions Difondre per part del beneficiari l'enoturisme i els productes locals

Import 2000.0

Data de signatura 21-06-2022

Vigent No

Data d'inici de vigència 21-06-2022

Durada Fins el 27 de desembre de 2022

Prorrogable

Documents Conveni amb el Celler Rendé Masdéu SL per a la subvenció nominativa a favor d'aquest destinada a la difusió i promoció del territori i per la pràctica de l’enoturisme

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà (CCCB) per a la promoció turística conjunta i coordinada

Drets i obligacions Compartir informació i coordinar actuacions

Import 560.1

Data de signatura 25-08-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 25-08-2022

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà (CCCB) per a la promoció turística conjunta i coordinada

Conveni de col·laboració amb el Casal de l'Espluga pel Certamen Literari

Import 2300.0

Data de signatura 08-06-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 08-06-2022

Durada Fins el 27 de desembre de 2022

Prorrogable No

Documents Conveni pel Certamen Literari del Casal

Conveni de col·laboració amb l'Associació Animalista i Cultural Petjades

Drets i obligacions Creació i gestió d'una colònia de gats

Import 2000.0

Data de signatura 03-06-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 03-06-2022

Durada Fins el 27 de desembre de 2022

Prorrogable No

Documents Conveni de col·laboració amb l'Associació Animalista i Cultural Petjades

Conveni de collaboració entre l'ajuntament i Càritas Diocesana de Tarragona

Drets i obligacions Ajut econòmic de l'ajuntament a les activitats de Càritas esmentades al conveni

Import 10000.0

Data de signatura 31-03-2022

Vigent No

Data d'inici de vigència 31-03-2022

Durada Fins el 27 de desembre de 2022

Prorrogable No

Documents Conveni de col·laboració amb Càritas any 2022

PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA GESTIÓ EN LA PREVENCIÓ I EXTINCIONS D’INCENDIS FORESTALS I ACTUACIONS D’EMERGÈNCIA DINS EL TERME MUNICIPAL ENTRE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ I L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Drets i obligacions Concretar l’import de les despeses destina-des al desenvolupament de les actuacions indicades al conveni de col·laboració signat a 7 de juny de 2021.

Import 12000.0

Data de signatura 14-04-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 14-04-2022

Durada Fins el 31 de desembre de 2022

Prorrogable No

Documents 1a Addenda al conveni amb l'ADF per l'any 2022

Cessió d'imatges de l'AE L'Estornell a l'ajuntament pels fons de l'arxiu del Consell Comarcal

Drets i obligacions Conservació i difusió de les imatges cedides

Import 0.0

Data de signatura 04-04-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 04-04-2022

Prorrogable No

Documents Conveni Cessió d'Imatges Agrupament Estornell

Conveni entre l’ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’Arquebisbat de Tarragona per a la subvenció nominativa a favor d'aquest destinada a la rehabilitació parcial de les cobertes del costat de l’evangeli de l’església nova de Sant Miquel

Drets i obligacions Destinar l'import concedit a la rehabilitació parcial de les cobertes del costat de l’Evangeli de l’Església nova de Sant Miquel

Import 30000.0

Data de signatura 03-01-2022

Vigent

Data d'inici de vigència 03-01-2022

Durada Fins el 31 de març de 2022

Prorrogable No

Documents Conveni entre amb l’Arquebisbat de Tarragona per a la rehabilitació parcial de les cobertes del costat de l’Església

Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de l’Espluga de Francolí i la Unió de Botiguers de l’Espluga de Francolí per a la dinamització comercial, empresarial, econòmica i turística del municipi

Drets i obligacions La Unió de Botiguers realitzarà campanyes de dinamització comercial dos cops l'any

Import 3000.0

Data de signatura 26-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 26-11-2021

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de l’Espluga de Francolí i la Unió de Botiguers de l’Espluga de Francolí per a la dinamització comercial, empresarial, econòmica i turística del municipi

Pròrroga del conveni de col·laboració amb Entitat Pública Empresarial Tac12 per la gestió de part de l'estructura i activitat de l'Espluga FM Radio (EFMR)

Drets i obligacions Prorrogar a partir del dia 17 de setembre de 2021 i per un any més, d’acord amb allò previst a la clàusula Sisena, el Conveni de col·laboració, signat en data 16 de setembre de 2020, per a la gestió per part de TAC12 de part de l’estructura i activitats de l’Espluga FM Ràdio.

Import 23400.0

Data de signatura 22-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 17-09-2021

Durada 1 any

Prorrogable

Documents Pròrroga del conveni de col·laboració amb Entitat Pública Empresarial Tac12 per la gestió de part de l'estructura i activitat de l'Espluga FM Radio (EFMR)

Conveni col·laboració en matèria de joventut amb Consell Comarcal Conca Barberà

Drets i obligacions L'objecte del conveni és regular la cooperació entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l'Ajuntament de L’Espluga de Francolí per promoure la realització d’activitats i serveis adreçats als joves del municipi, potenciar les polítiques municipals de joventut i posar a la disposició de l’ajuntament els programes propis del CCCB en matèria de joventut.

Import 5.377

Data de signatura 12-05-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-05-2021

Durada 4 anys + 4 anys prorrogables

Prorrogable

Documents Conveni col·laboració en matèria de joventut amb Consell Comarcal Conca Barberà

Conveni de col·laboració amb Dep. Interior per a l'adhesió de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat)

Import 0.0

Data de signatura 08-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 08-11-2021

Durada 4 anys prorrogable a 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni de col·laboració amb Dep. Interior per a l'adhesió de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí a la Xarxa de Radiocomunicacions d'Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat)

Adhesió al conveni subscrit entre l'Agència estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals

Drets i obligacions Condicions i procediments pels quals s'ha de regir la cessió d'informació de l'Agència Tributària a les Entitats Locals que s'hi adhereixin, per a l'exercici de les funcions que s'hi atribueixen, en els supòsits en què, com a excepció al caràcter reservat de les dades tributàries, conforme a l'ordenament jurídic, sigui procedent aquesta cessió, preservant en tot cas els drets de les persones a què es refereixi la informació.

Import 0.0

Data de signatura 31-08-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 31-08-2021

Durada 4 anys

Prorrogable No

Documents Adhesió al conveni subscrit entre l'Agència estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals
Annex a l' Adhesió de l'Espluga de Francolí al conveni subscrit entre l'Agència estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d'informació de caràcter tributari a les entitats locals

Conveni de col•laboració amb l'associació la conca 5.1 per la promoció del turisme local

Drets i obligacions Promoció del turisme locala través dels canals de comunicació de l'associació Conca 5.1

Import 1000.0

Data de signatura 06-08-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 06-08-2020

Durada 1 any

Prorrogable

Documents Conveni de col•laboració amb l'associació la conca 5.1 per la promoció del turisme local

Conveni específic de colꞏlaboració amb l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social per accions de recerca i socialització relacionades amb el jaciment de la Cova de la Font Major

Drets i obligacions L’IPHES i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí assumiran conjuntament el finançament de les despeses derivades del desenvolupament de les activitats relacionades amb l’arqueologia i el desenvolupament del patrimoni cultural, pel que fa a la recerca, docència i socialització.

Import 1000.0

Data de signatura 02-11-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents Conveni específic de colꞏlaboració amb l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social per accions de recerca i socialització relacionades amb el jaciment de la cova de la Font Major

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Unió Esportiva l'Espluga per al manteniment del camp municipal de futbol del Riu Sec

Drets i obligacions La UE Espluga es farà càrrec del manteniment del camp de futbol del Riu Sec

Import 1800.0

Data de signatura 10-08-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 10-08-2021

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Unió Esportiva l'Espluga per al manteniment del camp municipal de futbol del Riu Sec

Conveni específic de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili mitjançant l'equip de GRESEPIA per al desenvolupament i finançament de les intervencions arqueològiques a la Sala del Llac de la Cova

Drets i obligacions El Projecte preveu les intervencions arqueològiques anuals a la Sala del Llac de la Cova de la Font Major de l’Espluga de Francolí, durant el període 2019‐2021, per tal d’avançar en el coneixement d’aquest espai, a nivell cronològic i funcional.

Import 1000.0

Data de signatura 01-01-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2021

Prorrogable No

Documents Conveni específic de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili mitjançant l'equip de GRESEPIA per al desenvolupament i finançament de les intervencions arqueològiques a la Sala del Llac de la Cova de la Font Major

Conveni amb l'ajuntament de Montblanc pel finançament de l’expropiació dels béns i drets inclosos en el projecte d’obres per la construcció d’un ramal pel subministrament d’aigua al municipi de l’Espluga de Francolí

Drets i obligacions Com a beneficiari de l’expropiació l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí finançarà l’import de les afectacions i expropiacions incloses en l’annex del projecte redactat pel Consorci d’Aigües de Tarragona “Projecte de ramal de subministrament a l’Espluga de Francolí CB12P” a càrrec de l’aplicació pressupostària 1-2021-45260000.

Import 0.0

Data de signatura 16-08-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 16-08-2021

Durada Indeterminada

Prorrogable No

Documents Conveni amb l'ajuntament de Montblanc pel finançament de l’expropiació dels béns i drets inclosos en el projecte d’obres per la construcció d’un ramal pel subministrament d’aigua al municipi de l’Espluga de Francolí

Conveni de col•laboració amb la Cultural Jordi Francolí per l'organització del Festival Riubombori

Import 1000.0

Data de signatura 29-06-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 29-06-2020

Durada 2 anys + pròrroga de dos anys

Prorrogable

Documents Conveni de col•laboració amb la Cultural Jordi Francolí per l'organització del Festival Riubombori

Conveni administratiu entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà del Consell Comarcal de la Conca de Barberà de col·laboració en matèria de promoció econòmica

Drets i obligacions Formalitzar el mecanisme de col·laboració en matèria de promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local del municipi de l’Espluga de Francolí i l'Organisme Autònom de Desenvolupament del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Import 10889.0

Data de signatura 17-02-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 17-02-2021

Durada 1 any

Prorrogable

Documents CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA AMB CONCA ACTIVA

Contracte amb la Xarxa Audiovisual Local sobre les condicions de producció, cessió i emissió d’una obra radiofònica anomenada “L’ALTAVEU” conjuntament amb l'Espluga FM Ràdio.

Import 15682.32

Data de signatura 15-07-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 15-07-2021

Durada 1 any

Prorrogable No

Dades dels signataris

Xavier Escribà Vivó
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL

 

Josep Maria Vidal Minguella
Alcalde
AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Documents Contracte amb la Xarxa Audiovisual Local per la producció del programa L'Altaveu de l'EFMR

Primera Addenda de pròrroga de la vigència al CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ, PER IMPARTIR EL CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES, AMB APLICACIÓ DE LA MESURA FLEXIBILITZADORA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN ZONES DE BAIXA DENSITAT DE POBLACIÓ, A L’INSTITUT JOAN AMIGÓ I CALLAU, DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Drets i obligacions Prorrogar la vigència del conveni de 10 de gener de 2018 i adaptar altres clàusules a la normativa vigent.

Data de signatura 06-08-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2021

Durada Fins el 31 d’agost de 2025

Prorrogable No

Documents 1 Addenda al Conveni amb la Generalitat de Catalunya pel Pla Educatiu Entorn

Conveni de colꞏlaboració entre l’Ajuntament i l’ADF en relació a les actuacions per la prevenció d’incendis forestals en sòl forestal de titularitat privada i pública el terme municipal de l’Espluga de Francolí així com les actuacions en situacions d’emergència

Drets i obligacions L'ajuntament subvenciona l'ADF a canvi de que aquesta presti servei al seu terme municipal

Import 12100.0

Data de signatura 07-06-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 07-06-2021

Durada 1 any

Prorrogable

Documents Conveni amb l'Associació de Defensa Forestal per la gestió en la prevenció i extincions d’incendis forestals i actuacions d’emergència al terme municipal

Conveni de col·laboració entre l’EPEL Fira de Teatre al carrer de Tàrrega i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per la dinamització del Mercat Escènic

Drets i obligacions Participació de l'Espluga de Francolí en el Circuit Nòmada de l’edició especial de FiraTàrrega 2020

Import 0.0

Data de signatura 14-04-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 14-04-2021

Durada Fins a la realització de l'espectacle

Prorrogable No

Documents Conveni de col·laboració entre l’EPEL Fira de Teatre al carrer de Tàrrega i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per la dinamització del Mercat Escènic

Més informació Obligacions de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí
1. Programar en el marc de la seva oferta cultural la següent companyia:
- Ada Vilaró amb l’espectacle 360 grams
2. Fer promoció de l’activitat programada al circuit a través dels seus canals de
comunicació.
3. Facilitar a FiraTàrrega un recull fotogràfic i de premsa de l’actuació del punt 1,
sempre que sigui possible.
4. Reserva un 10 % de l’aforament per invitacions a programadors i professionals, en
cas que les actuacions es duguin a terme en espais sotmesos a taquillatge o a
control d’aforament.

Conveni amb l'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà del Consell Comarcal de la Conca de Barberà de col·laboració en matèria de promoció econòmica

Drets i obligacions Formalitzar el mecanisme de col·laboració en matèria de promoció econòmica, suport a l'ocupació i desenvolupament local del municipi de l’Espluga de Francolí

Import 10889.0

Data de signatura 17-02-2021

Vigent

Data d'inici de vigència 17-02-2021

Durada 1 any

Prorrogable

Documents CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA AMB CONCA ACTIVA

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí pel desenvolupament i finançament de les intervencions arqueològiques a la sala del llac de la Cova de la Font Major

Drets i obligacions La URV efectuarà, com a mínim, una intervenció arqueològica anual programada a la Sala del Llac de la Cova de la Font Major el període 2019-2021

Import 1000.0

Data de signatura 30-12-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 30-12-2020

Durada 1 any

Prorrogable No

Documents CONVENI DE DESENVOLUPAMENT I FINANÇAMENT DE LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES A LA SALA DEL LLAC DE LA COVA DE LA FONT MAJOR

Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per a la implantació d’una xarxa comarcal de telecomunicacions

Drets i obligacions El Consell Comarcal farà prestació de serveis de comunicacions que permeti la millora dels serveis públics vinculats a la utilització de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Import 10000.0

Data de signatura 07-01-2021

Vigent No

Data d'inici de vigència 07-01-2021

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per a la implantació d’una xarxa comarcal de telecomunicacions

Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social per a la campanya 2020 d’excavació i recerca al jaciment de la Cova de la Font Major

Drets i obligacions Donar suport als treballs arqueològics desenvolupats, específicament en la realització d’estudis i analítiques.

Import 1000.0

Data de signatura 28-12-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 28-12-2020

Durada Fins al 31/12/2020

Prorrogable No

Documents Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social per a la campanya 2020 d’excavació i recerca al jaciment de la Cova de la Font Major

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i el Servei català de Trànsit per regular els termes de la col·laboració en matèria d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de L’Espluga de Francolí

Drets i obligacions El servei català de trànsit pot sancionat les infraccions de normes de circulació comeses a l'Espluga de Francolí

Import 0.0

Data de signatura 04-11-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 04-11-2020

Durada 4 anys

Prorrogable No

Documents CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

Adhesió a la Carta del Paissatge de la Conca de Barberà

Drets i obligacions Complir els compromisos que estableix la Carta del Paissatge de la Conca de Barberà

Import 0.0

Data de signatura 17-07-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 17-07-2020

Prorrogable

Documents Adhesió a la Carta del paisatge de la Conca de Barberà,
Compromisos Carta del Paissatge de la Conca de Barberà

Cessió en precari a l'Ass del Pessebre Vivent de l'immoble municipal situat al carrer del Mig num 4

Drets i obligacions L'ajuntament de l'Espluga de Francolí cedeix en precari l'immoble de la seva titularitat situat al carrer del Mig, 4 de l'Espluga a l'Associació del Pessebre Vivent del mateix municipi per tal que ho destini a ser l'arxiu i seu de l'entitat

Import 0.0

Data de signatura 25-04-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 25-04-2020

Durada 5 anys

Prorrogable

Documents Cessió en precari a l'Ass del Pessebre Vivent de l'immoble situat al carrer del Mig núm 4

Conveni de comercialització per part de l’Agència Catalana de Turisme dels serveis turístics de L'Espluga de Francolí

Drets i obligacions L'Agència Catalana de Turisme cobrarà directament les entrades venudes a canvi d'un percentatge

Import 0.0

Data de signatura 23-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 23-01-2017

Durada Fins el 31 de març de 2019

Prorrogable

Documents Comercialització per part de l’Agència Catalana de Turisme dels serveis turístics de L'Espluga de Francolí

Cinquena addenda al conveni de col•laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2018-2019

Drets i obligacions L Generalitat finança despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn, per al curs acadèmic 2018-2019

Import 3900.0

Data de signatura 01-11-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-09-2018

Durada Fins al 31/12/2019

Prorrogable No

Documents Cinquena addenda al conveni de col•laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2018-2019

Quarta addenda al conveni de col•laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí per a actuacions dins del programa proeducar en el marc del pla educatiu d'entorn per a l’any 2018

Drets i obligacions Implementar plans d’activitats extraescolars d’extensió educativa amb un component lúdic i motivador

Import 2000.0

Data de signatura 24-05-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 01-01-2018

Durada Fins la 31 de desembre de 2018

Prorrogable No

Documents Quarta addenda al conveni de col•laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí per a actuacions dins del Pla Educatiu d'Entorn.pdf

Conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la revisió io l’actualització del Pla Director del Servei Municipal d’Abastament d’Aigua

Drets i obligacions L’ajuntament de l’Espluga de Francolí es compromet a aportar al Consell Comarcal de la Conca de Barberà el 20% del finançament no subvencionable per a la revisió i/o l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua. El Consell Comarcal efectuarà la liquidació de 1.772,65 € en concepte del cofinançament per les despeses derivades per a la revisió i/o l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament d’aigua, un cop s’hagin realitzat les tasques

Import 1772.0

Data de signatura 28-12-2018

Vigent No

Data d'inici de vigència 28-12-2018

Durada Fins a l'atorgament de la subvenció de l'ACA de l'any 2018

Prorrogable No

Documents Conveni amb el CCCB per la revisió del Pla Director d'Abastament d'Aigua.pdf

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, el Casal de l'Espluga i l'associació Cultural Espluguina per la Comunicació Local L'Espluga Audiovisual

Drets i obligacions Els signants comparteixen entre si material audiovisual i publicitat mútua

Import 0.0

Data de signatura 17-12-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 17-12-2018

Durada Indefinida fins a la renúncia d'alguna de les parts

Prorrogable No

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí, el Casal de l'Espluga i l'associació Cultural Espluguina per la Comunicació Local L'Espluga Audiovisual.pdf

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i l'Associació Cultural Espluguina per la Comunicació Local L'Espluga Audiovisual

Drets i obligacions L'ajuntament pagarà l'assegurança anual dels membres de l'entitat i a l'ús de les instal·lacions de l'espluga FM Ràdio

Import 0.0

Data de signatura 26-01-2017

Vigent No

Data d'inici de vigència 26-01-2017

Durada 2 anys prorrogables anualment si no hi ha denúncia del conveni

Prorrogable

Documents Conveni entre l'ajuntament de l'Espluga de Francolí i l'associació Cultural Espluguina per la Comunicació Local L'Espluga Audiovisual.pdf

Conveni entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per la prestació de serveis d’assistència tècnica informàtica per a la millora dels serveis públics mitjançant les TIC

Drets i obligacions El Consell farà el manteminent i millora de diversos elements tecnològics. L’Ajuntament s’obliga a finançar el servei d’assistència tècnica amb una aportació anual en favor del Consell Comarcal de 500€ + 150€/màquina.

Import 5000.0

Data de signatura 05-03-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 01-01-2020

Durada Fins al 31 de desembre de 2020, prorrogable anualment si cap de les parts hi renúncia

Prorrogable

Documents Conveni entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per la prestació de serveis d’assistència tècnica informàtica per a la millora dels serveis públics mitjançant les TIC

Conveni de desenvolupament del projecte Implica’t “Anemperfeina”, que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar

Drets i obligacions Col·laboració interadminsitrativa per a la realització de les pràctiques dels alumnes

Import 0.0

Data de signatura 21-01-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 01-09-2019

Durada Fins al 31 d'agost de 2023

Prorrogable

Documents Conveni de desenvolupament del projecte Implica’t “Anemperfeina”, que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar

Conveni per desenvolupar projectes d'aprenetatge entre la URV i l'Espluga de Francolí

Drets i obligacions Estudiants de la URV poden fer pràctiques a la Biblioteca municipal

Import 0.0

Data de signatura 13-01-2020

Vigent

Data d'inici de vigència 13-01-2020

Durada 4 anys, prorrogables mitjançant addendes fins a un màxim de 4 anys més.

Prorrogable No

Documents Conveni per desenvolupar projectes d'aprenetatge entre la URV i l'Espluga de Francolí

Conveni específic de col•laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per al desenvolupament i finançament de les intervencions arqueològiques a la Sala del Llac de la Cova de la Font Major

Drets i obligacions L'Ajuntament de l'Espluga finançarà amb 1000 euros l'equip de GRESEPIA i la URV a fer al menys una excavació arqueològica anual a la Sala del Llac

Import 1000.0

Data de signatura 06-11-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 06-11-2019

Durada Fins a la justificcaió del projecte d'excavació per part de la URV

Prorrogable

Documents Conveni específic de col•laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per al desenvolupament i finançament de les intervencions arqueològiques a la Sala del Llac de la Cova de la Font

Primera addenda al conveni de col•laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’educació i l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2019-2020

Drets i obligacions El Departament d’Educació hi col·laborarà aportant la quantitat total de 3.000 euros, amb l’objectiu de donar suport a actuacions que fomentin l’èxit escolar i la participació de les famílies

Import 3000.0

Data de signatura 12-12-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 12-12-2019

Durada Fins al 31 de desembre de 2020

Prorrogable

Documents 1 Addenda al Conveni amb la Generalitat de Catalunya pel Pla Educatiu Entorn

Conveni específic de col-laboració entre l'ajuntament de l'espluga de francolí i l'institut cátala de paleoecologia humana i evolució social per a la campanya 2019 d'excavació i recerca al jaciment de la Cova de la Font Major

Drets i obligacions L'Ajuntament de 1'Espluga de Francolí realitzará a 1'IPHES una aportado, en concepte de subvenció, per import de 1. 000 euros, per donar suport a la campanya d'excavació anual al jaciment de la Cova de la Font Majar, i treballs associats a aquesta. Tercer. - L'IPHES executará la subvenció d'acord amb les previsions de despeses, gestionant els permisos escaients i elaborant els informes pertinents.

Import 1000.0

Data de signatura 12-12-2019

Vigent No

Data d'inici de vigència 12-12-2019

Durada Fins al 31 de desembre de 2019

Prorrogable No

Compliment i execució Complert

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolíamb l'IPHES per l'any 2019

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i GERSSA per a la instal·lació de línies elèctriques pels Parcs Eòlics

Drets i obligacions Facilitar els tràmits per a la instal·lació de les línies elèctriques per connectar els parcs eòlics a la xarxa elèctrica i permís de pas pels camins públics que porten als parcs eòlics

Import 61500.0

Data de signatura 16-06-2006

Vigent

Data d'inici de vigència 16-06-2016

Durada Indefinida mentre la xarxa estigui activa

Prorrogable

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i GERSSA per a la instal·lació de línies elèctriques pels Parcs Eòlics

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Unió de Botigues per la promoció econòmica de l'Espluga

Drets i obligacions La UBE farà 2 accions anuals per dinamitzar el comerç i col·laborarà en la promoció turística del municipi

Import 3000.0

Data de signatura 30-09-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 01-10-2016

Durada 2 anys

Prorrogable

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Unió de Botigues per la promoció econòmica de l'Espluga

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Parròquia per la Ruta Templera

Drets i obligacions Permís d'accés per visitar l'Esglèsia dins la Ruta Templera

Import 0.5

Data de signatura 09-05-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 09-05-2016

Durada Indefinida

Prorrogable

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Parròquia per la Ruta Templera

Conveni de Col·laboració entre l'empresa CUNICARN ALIMENTACIÓ S.L i l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí per finançar l'Escola Municipal de Música

Import 24000.0

Data de signatura 21-10-2005

Vigent

Data d'inici de vigència 21-10-2005

Durada 5 anys

Prorrogable

Documents Conveni CUNICARN 2015-2019
Conveni CUNICARN 2005-2009

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Fundació Pau Casals

Drets i obligacions Les persones empadronades a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí tindran accés gratuït al Museu Pau Casals durant els mesos de gener, febrer, març, octubre, novembre i desembre a canvi d'una aportació econòmica anual de l'ajuntament al projecte del museu.

Import 200.0

Data de signatura 26-11-2014

Vigent

Data d'inici de vigència 26-11-2014

Durada 3 anys

Prorrogable

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Fundació Pau Casals

Conveni de cessió d'us dels Gegants de l'Espluga de Francolí

Drets i obligacions Cessió dels gegants propietat de l'Ajuntament a la Colla Gegantera i compromís d'actuacions d'aquesta

Data de signatura 27-06-2014

Vigent

Data d'inici de vigència 27-06-2014

Durada 3 anys

Prorrogable

Documents Conveni de cessió d'us dels Gegants de l'Espluga de Francolí
ADDENDA al Conveni de cessió d'ús dels Gegants de l'Espluga de Francolí

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i la Cultural Jordi Francolí

Import 800.0

Data de signatura 20-06-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 20-06-2017

Durada 2 anys

Prorrogable

Documents Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i la Cultural Jordi Francolí

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Cooperativa de Consum Panificadora per la cessió d'un edifici propietat d'aquesta a l'ajuntament

Data de signatura 14-11-2012

Vigent

Data d'inici de vigència 02-08-2013

Durada 10 anys

Prorrogable

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Cooperativa de Consum Panificadora per la cessió d'un edifici propietat d'aquesta a l'ajuntament

Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya per impartir el cicle formatiu de grau mitjà en informàtica

Data de signatura 08-01-2018

Vigent

Data d'inici de vigència 08-01-2018

Durada Fins 31 d'agost del 2021

Prorrogable

Documents Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya per impartir el cicle formatiu de grau mitjà en informàtica

Conveni Marc entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i el centre tecnològic Forestal de Catalunya per realitzar treballs de planificació estratègica a les comarques meridionals de Catalunya i coordinar el centre d'interpretació de les muntanyes de Prades ubicat al municipi
Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Societat de Caçadors per a la cessió d'un local social per l'entitat

Data de signatura 14-06-2016

Vigent

Data d'inici de vigència 14-06-2016

Durada 5 anys

Prorrogable

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i la Societat de Caçadors de l'Espluga de Francolí per a la cessió d'un local social per l'entitat.pdf

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i l'Agrupament escolta i Guia L'estornell dels Minyons i guies Escoltes per a la cessió d'un local social per l'entitat
Conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de l'Espluga de Francolí per al Pla Educatiu d'Entorn
Conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (MNACTEC) i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí per a la gestió del museu de la Fassina Balanyà de l’Espluga de Francolí
Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’Institut Català de Paleoecologia humana i evolució social (IPHES)

Data de signatura 07-05-2019

Vigent

Data d'inici de vigència 11-06-2019

Durada 4 anys

Prorrogable

Documents Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES).pdf

Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i l'Associació AUVËNGUEN per a la cessió d'un local social per l'entitat

Data de signatura 08-08-2013

Vigent

Data d'inici de vigència 08-08-2013

Durada 5 anys

Prorrogable

Documents Conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i l'Associació AUVËNGUEN per a la cessió d'un local social per l'entitat

Conveni amb l'ADF de l'Espluga de Francolí per a la prevenció d'incendis

Import 12100.0

Data de signatura 09-05-2017

Vigent

Data d'inici de vigència 19-05-2019

Durada 3 anys

Prorrogable

Documents Conveni de col·laboració entre l’Associació de Defensa Forestal (ADF) i l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí

Conveni entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí per la prestació del servei integral de la recollida, transport i tractament dels residus municipals