En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

El Ple

El Ple té periodicitat mensual, el primer dilluns de cada mes a les 20.00 h.està integrat per tots els regidors i està presidit per l'alcalde o alcaldessa.

Segons el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en el seu Article 52: 

Corresponen al PLE les atribucions següents:

1) Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

2) Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.

3) L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.

4) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.

5) Crear i regular òrgans complementaris.

6) Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.

7) Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.

8) Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.

9) Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.

10) Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local. k) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.

11) Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

12) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost -llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

13) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

14) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.

15) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

16) Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.

17) Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

52.3 Correspon igualment al ple la votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.

52.4 El ple pot delegar l'exercici de les seves atribucions a l'alcalde i a la comissió de govern, llevat de les esmentades en l'apartat 2, lletres 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12) i 17), i en el apartat 3 d'aquest article".

 

 Edita  Esborra

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local té periodicitat setmanal, cada dimecres a les 08.00 h i està composta per:

- L'Acalde: Víctor Puga i López

- Regidor: Josep Bofill i Testart

- Regidora: Marta Rodeja Colomà

- Regidor: Robert Figueras i Sala

- Regidor: Rafel López i Vacas

- Regidor: Boran Micin Kurtagic

 

L'Alcalde delega expressament a favor de la Junta de Govern les atribucions següents:

- Concessió de llicències d’obres majors i menors.

- Obertura d’establiments.

- Activitats classificades.

- Ocupació de via pública.

- Gestió pressupostària, tributària i recaptatòria.

- Acords de personal, competència de l’Alcaldia, que es sotmetin a la Junta de Govern.

- Tots aquells assumptes competència de l’Alcalde que siguin delegables i es sotmetin a la Junta de Govern Local.

Òrgan unipersonal : l'Alcalde o Alcaldessa

- Víctor Puga i López

Segons el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en el seu Article 52: 

 

53.1  L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas, les atribucions següents:

1) Representar l'ajuntament.

2) Dirigir el govern i l'administració municipals.

3) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.

4) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.

5) Publicar, executar i fer complir els acords municipals.

6) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.

7) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.

8) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.

9) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.

10) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.

11) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.

12) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.

13) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.

14) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.

15) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

16) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.

17) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents:

La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.

La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost.

18) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la comissió de govern.

19) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització complementaris.

20) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament

21) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.

53.2  Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde.

53.3  L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres 2), 6), 19), 11), 12) i 13) de l'apartat 1.

Òrgans unipersonals : Els tinents d'alcalde

1r. Tinent d'Alcalde: Josep Bofill i Testart

2n. Tinent d'Alcalde: Marta Rodeja i Colomà

 

Els tinents d'alcalde estan nomenats i cessats per l'alcalde d'entre els membres de la Junta de Govern Local i no pot excedir el nombre a aquesta, que no pot excedir del terç del nombre legal de membres de la corporació.

Els nomenaments i cessaments es faran per resolució de l'alcalde, de la qual es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri, es notificarà als interessats i es publicarà al BOP.

Les comissions informatives

Són òrgans col·legiats de caràcter deliberant.

Estan compostes proporcionalment als grups politics en el Ple, els membres que les composen són:

- L'Acalde: Víctor Puga i López

- Regidor: Josep Bofill i Testart

- Regidora: Marta Rodeja Colomà

- Regidor: Robert Figueras i Sala

- Regidor: Martí Guinart i López

- Regidor: Rafel López i Vacas

- Regidor: Boran Micin Kurtagic

Les seves competències són:

l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde/alcaldessa, la Junta de Govern Local i els regidors amb delegacions.

Comissió especial de comptes

Són òrgans col·legiats de caràcter deliberant.

Està composta proporcionalment als grups politics en el Ple. Estarà formada per l’Alcalde i un Regidor de cada formació política amb representació corporativa;

- "Candidatura de Progrés" (CP)

- "Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal" (ERC–AM) 

- "Junts per Catalunya-L'Escala" (JxCAT-JUNTS)

- "Gent de L'Escala" (GL'E) i "En Comú L’Escala-En Comú Guanyem" (ECL’EECG)

El vot serà ponderat en funció del nombre de regidors de cada grup.

Les seves competències són:

l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la corporació.

 

Junta de portaveus

La Junta de Portaveus estarà formada pels portaveus de cada Grup municipal. Es reunirà a instància de l’Alcaldia, amb la voluntat d’ampliar la informació, debatre propostes i escoltar iniciatives.

 

Consell de Govern

El consell estarà format per l’Alcalde i els tinents d'alcalde i dos regidors de govern per tal d’assessorar a l’alcaldia i prendre decisions de caràcter estratègic pel municipi.  

 

Els regidors delegats

Òrgans unipersonals de caràcter executiu que ostenten delegacions d'atribucions de l'alcalde.

Les delegacions poden ser genèriques o especials:

- Les genèriques es refereixen  a una o vàries àrees i poden comprendre tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, inclosa la facultat de dictar actes administratius que afectin tercers. Només les poden rebre els membres de la Junta de Govern o els tinents d'alcalde.

- les especials són per a la direcció i gestió d'assumptes inclosos en les àrees. Les pot rebre qualsevol regidor.