Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'equip de govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Cartipàs municipal per al mandat 2019-2022 (imatge) 01-07-2019 http://www.lescala.cat/ca/cartipas/
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 (imatge) cartipas2015b.jpeg
Cartipàs municipal per al mandat 2015-2019 26-08-2015 2015Organització municipal.pdf BOP Núm. 165 – 26 d’agost de 2015

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-cinc de juny de dos mil quinze, va adoptar, els acords següents: 1.- PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE. PRIMER.- Celebrar sessió plenària, amb periodicitat mensual, el primer dilluns de cada mes a les 20 hores. SEGON.- També es proposa celebrar sessió informativa del Ple el dijous anterior a cada sessió plenària convocada, a les 20 hores. 2.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS. Crear les Comissions informatives següents: COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE.- La seva conformació ho serà amb caràcter ordinari i permanent. Es reunirà els dijous anteriors a cada sessió plenària, a les vint hores i analitzarà els temes que siguin objecte de l’ordre del dia del Ple. Estarà formada per tots els Regidors de l’Ajuntament. Podran assistir els Tècnics que hi siguin requerits. Quan es celebri Ple extraordinari també serà convocada, amb anterioritat, aquesta Comissió informativa. La creació d’aquesta Comissió serà objecte de debat i votació plenària i no així la següent. Amb caràcter preceptiu es crea la Comissió Especial de Comptes, respecte de la qual es concreta la seva composició: COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.- La Comissió Especial de Comptes estarà formada per l’Alcalde i un Regidor de cada formació política amb representació corporativa; PSC, CIU, ERC-JxE, ICV i PP. El vot serà ponderat en funció del nombre de regidors de cada grup. JUNTA DE PORTAVEUS.- La Junta de Portaveus estarà formada pels portaveus de cada Grup municipal. Es reunirà a instància de l’Alcaldia, amb la voluntat d’ampliar la informació, debatre propostes i escoltar iniciatives. 3.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIO EN ÒRGANS COL.LEGIATS. Atesa la disponibilitat de llocs o càrrecs representatius de la Corporació Municipal en diferents òrgans col·legiats, sense perjudici de la presència de totes les llistes amb representació municipal en els diferents òrgans col·legiats municipals, ha estat calculada la proporcionalitat i percentatges de cada formació als efectes de distribuir els llocs formals amb veu i vot. Considerats, prèviament, els criteris següents a tenir en compte l’assignació dels nomenaments: PRIMER.- Seguiment, en el repartiment de nomenaments disponibles, de la normativa d’aplicació a la representativitat en la conformació de Comissions i organismes autònoms, contemplada per a la Comissió Especial de Comptes a l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i d’altres preceptes concordants, que disposen que la composició de membres ha de ser “…proporcional a la seva representativitat en l’ajuntament…” SEGON.- Diferenciació prèvia dels llocs que són òrgans de governs pròpiament dit; President i el Vicepresident o Regidor d’Àrea en què s’incardina cada Patronat, i els llocs de representació que formen part d’un òrgan de govern d’àmplia conformació; Assemblea o Junta. TERCER.- Efectuar el càlcul de percentatges resultant del repartiment proporcional dels llocs a nomenar pel Ple, segons criteri apuntat a l’apartat Primer, que assignarà les quotes de representació, per cada Grup municipal.

QUART.- Es considera lògic i, per això, resulta una premissa de la present proposta que siguin els partits o llistes majoritaris quins siguin presents amb veu i vot als tres llocs disponibles del Consell Escolar Municipal, per tal de no fer perdre representativitat dins dels Patronats a les llistes minoritàries a qui correspon un únic lloc amb veu i vot i que han vist anul·lat el valor centesimal dels seus coeficients.
CINQUÈ.- El criteri últim en cas de disconformitat respecte de la proposta concreta adjunta seria que el segon Grup o segona força política triï o s’exclogui d’un o altre òrgan de representació.
Del seguiment dels criteris abans relacionats, a proposta de l’Alcaldia-Presidència.
Resulta aprovada, per unanimitat, la proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que es transcriu de seguit:

CONSORCI DE LA COSTA BRAVA: 

- Víctor Puga i Lopez

CONSELL COMARCAL DE L’ESPORT: (2 membres)

- Josep Bofill i Testart
- Robert Figueras i Sala

MANCOMUNITAT DEL SERVEI CONTROL DE MOSQUITS: (2 membres) 

- Àngel Rodríguez i Llistosella
- Ramona Viella i Bosch

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT: (Tots els Grups o Llistes)

- Robert Figueras i Sala
- Mariona Solés i Lopez
- Carles Carlà i Barbero
- Àngel Rodríguez i Llistosella
- Juan Ball-llosera i Llagostera

CONSELL ESCOLAR CEIP I JUNTA ECONÒMICA:

- Mariona Muñoz i Diaz
CONSELL ESCOLAR – IES “EL PEDRÓ”:

- Mariona Muñoz i Diaz

CONSELL ESCOLAR – Escola d’Ed. Infantil “BALLMANETES”:

- Mariona Muñoz i Diaz

PATRONAT M. DE L’ESPORT: (3 llocs de Vocals membres) 

Pt. : Víctor Puga i Lopez
Vpt.: Josep Bofill i Testart
– Robert Figueras i Sala
– Antoni Espinosa i Teixidor
– Xavier Ballesta i Ros
– Àngel Rodríguez i Llistosella
– Juan Ball-llosera i Llagostera

AGÈNCIA DESENVOLUPAMENT ECONÓMIC I TURÍSTIC (ADET) : (3 llocs de Vocals membres)

pt. : Víctor Puga i Lopez
Vpt.: Marta Rodeja i Coloma
– Rafel Lopez i Vacas
– Martí guillem i Sureda
– Carles Carlà i Barbero
– Àngel Rodríguez i Llistosella
– Juan Ball-llosera i Llagostera

PATRONAT MITJANS COMUNICACIÓ: (2 llocs de Vocals membres):

Pt. : Víctor Puga i Lopez

Vpt.: Mariona Muñoz i Diaz

– Laia Oriol i bonachera
– Etna Estrems i Fayos
– Àngel Rodríguez i Llistosella
– Juan Ball-llosera i Llagostera

PATRONAT INSTITUT M. EDUCACIÓ: (3 llocs de Vocals membres):

Pt. : Víctor Puga i Lopez
Vpt.: Mariona Muñoz i Diaz
– Ramona Viella i Bosch
– Mariona Solés i Lopez
– Etna Estrems i Fayos
– Àngel Rodríguez i Llistosella
– Juan Ball-llosera i Llagostera


La present proposta considera que els Patronats i el Consell Escolar Municipal han de ser oberts a la participació de tots els grups i partits amb representació municipal i, en aquest sentit, sense cap intenció d’alterar la composició estatutària delsdiferents organismes es vol facilitar la funció municipal encomanada a Regidors de totes les forces polítiques.


4.- CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA RELATIVES A COMPOSICIO DE LA JUNTA DE GOVERN,
NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE I CARTIPAS.
Es pren coneixement de les Resolucions d’Alcaldia que es transcriuen :

DECRET D’ALCALDIA
En Víctor Puga i Lopez, Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Escala (Girona) en virtut de les atribucions conferides pels
arts. 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, els arts. 53 i 54 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 38 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
HE RESOLT
PRIMER.- Nomenar els regidors que formaran part de la Junta de Govern, la qual estarà presidida per l’Alcaldia:

- Josep Bofill i Testart - Mariona Muñoz i Diaz
- Robert Figueras i Sala
- Rafel López i Vacas
SEGON.- Nomenar Tinents d’Alcalde als següents membres de la Corporació Municipal:
- 1r. Tinent d’Alcalde: Josep Bofill i Testart
- 2n. Tinent d’Alcalde: Mariona Muñoz i Diaz
- 3r. Tinent d’Alcalde: Robert Figueras i Sala
TERCER.- Delegar expressament a favor de la Junta de Govern les atribucions següents:
- Concessió de llicències d’obres majors i menors.
- Obertura d’establiments.
- Activitats classificades.
- Ocupació de via pública.
- Gestió pressupostària, tributària i recaptatòria.
- Acords de personal, competència de l’Alcaldia, que es sotmetin a la Junta de Govern.
- Tots aquells assumptes competència de l’Alcalde que siguin delegables i es sotmetin a la Junta de Govern Local.
QUART.- De les presents Resolucions se’n donarà coneixement al PLE en la primera sessio que es celebri, notificant-ho a més,
personalment, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent al de les presents resolucions.
DECRET D’ALCALDIA
En Víctor Puga i Lopez, Alcalde-President de l’Ajuntament de l’Escala (Girona) en virtut de les atribucions conferides per
l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, l’art. 53 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

PRIMER.- Adoptar com a model de govern municipal l’encapçalat per una Alcaldia presencial.
SEGON.- Definir les Àrees del govern municipal que es detallen de seguit, amb la figura del Regidors Delegats responsables
dels diferents Serveis:
1.- ÀREA D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA I CULTURA
• Víctor Puga i Lopez, Regidor d’Hisenda.
• Rafel Lopez i Vacas, Regidor de Cultura.
• Marta Rodeja i Coloma, Regidora de Promoció Econòmica i Turística.
2.- ÀREA D’URBANISME, INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I MEDI AMBIENT
• Josep Bofill i Testart, Regidor d’Urbanisme i Infraestructures.
• Robert Figueras i Sala, Regidor de Serveis i Medi Ambient.
3.- ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES, SERVEIS SOCIALS I OCUPACIÓ
• Ma. Isabel Calderon i Carmona, Regidora de Serveis Socials.
• Ramona Viella i Bosch, Regidora d’Atenció a les persones i Ocupació.
4.- EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS
• Mariona Muñoz i Diaz, Regidora d’Educació
• Rafel Lopez i Vacas, Regidor de Joventut.
• Josep Bofill i Testart, Regidor d’Esports.
5.- DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, CARACTERÍSTIQUES I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL DIRECTIU
Atès que l’article 306 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, regula el règim jurídic del personal eventual de direcció que ha de realitzar funcions de confiança o assessorament especial.
D’acord amb l’esmentat article i amb els articles 9.1,a) i 9.2 del Reglament del personal al servei de les entitats locals (Decret
214/1990, de 30 de juliol), el nombre, les característiques bàsiques i les retribucions d’aquest personal els ha de determinar
el ple de la corporació, els llocs han de figurar en la Relació de llocs de treball de l’entitat, i els nomenaments corresponen a
l’Alcaldia.
Atès que a l’actual RLT (Gabinet d’Alcaldia) es troben creades, dues places de personal eventual de direcció denominades
“Directora de l’Escola Bressol”, amb la funció de dirigir l’Escola i Coordinadora del Patronat de Comunicació amb la funció
de dirigir el Patronat de Mitjans de Comunicació.
Vist que aquesta figura, com a personal eventual de direcció, esta regulada per l’article 306 de la llei Municipal i de règim local
de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 12 i 13 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
que aprova el reglament del personal al servei de les administracions locals. Es tracta d’una tipologia d’empleat públic que en
virtut de nomenament lliure i en règim no permanent ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris. És a dir, les funcions
d’aquest càrrec eventual de direcció seran les pròpies de direcció de la l’Escola Bressol i del Patronat de Comunicació, al
marge de les funcions pròpiament dites administratives i de gestió ordinària del servei.
El personal eventual directiu és nomenat pel Ple de la Corporació, a proposta del president, i la designació ha de recaure en
persones amb titulació, aptitud i condicions específiques que s’exigirien als funcionaris que puguin ocupar aquests llocs de
treball. El cessament d’aquest personal, no obstant, és lliure.
Elevada per l’Alcaldia proposta al Ple.
S’ACORDA, per majoria absoluta; 14 vots a favor (V. Puga, J. Bofill, M. Muñoz, R. Figueras, M. Rodeja, R. Viella, R. Lopez, Ma. I. Calderon, M. Solés, M. Guillem, A. Espinosa, À. Rodriguez i J. Ball-llosera) i 3 abstenció (L. Oriol, X. Ballesta, E. Estrems i C. Carlà): PRIMER.– Mantenir els llocs de treball de confiança o assessorament especial, de naturalesa eventual directiu, següents:
DIRECTORA IME
Funcions: Dirigir l’Institut Municipal D’Educació, en concret l’Escola Bressol Municipal. Disseny de línies estratègiques
de l’Escola Bressol Municipall. Establir l’orientació general de l’Escola. Dirigir l’estratègia de la publicitat, fixar prioritats i
proposar punts de millora segons la percepció externa de la corporació. Ser l’interlocutor immediat entre la corporació i l’IME.
Dirigir les relacions amb els pares, AMPA, altres centres educatius, direcció del personal de l’Escola, tenir cura de la imatge
de l’Escola i d’altres que pugui encomanar en un futur l’Alcalde, en aquesta matèria.
Retribució anual íntegra; 25.000,00 € anuals bruts
Dedicació: Dedicació coincident amb la jornada establerta per al personal de l’Administració Pública.
COORDINADORA PATRONAT DE COMUNICACIÓ
Funcions: Dirigir el Patronat de Comunicació. Disseny de línies estratègiques del Patronat. Establir l’orientació general del
Patrona. Dirigir l’estratègia de la publicitat, fixar prioritats i proposar punts de millora segons la percepció externa de la
corporació. Ser l’interlocutor immediat entre la corporació i el Patronat, altres que pugui encomanar en un futur l’Alcalde, en
aquesta matèria.
Retribució anual íntegra; 29.309,14€ anuals bruts
Dedicació: Dedicació coincident amb la jornada establerta per al personal de l’Administració Pública
SEGON.– Nomenar a la Sra. Anna Modrovejo Prat per ocupar el lloc de treball de personal eventual de direcció anomenat
“Directora IME”, creat pel Ple de l’Ajuntament de l’Escala i sota el règim jurídic previst a l’article 306 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
TERCER.– Nomenar a la Sra. Berta Maspoch i Alsina per ocupar el lloc de treball de personal eventual de direcció anomenat
“Coordinadora del Patronat de Comunicació”, creat pel Ple de l’Ajuntament de l’Escala i sota el règim jurídic previst a l’article
306 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
QUART.– Aquest nomenaments tindran efectes a partir del dia 25 de juny de 2015.
CINQUÈ.– Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la finalitat de poder fer efectives les
retribucions assignades en el present acord.
Les retribucions assignades es revisaran anualment d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per al personal funcionari.
SISÈ.- MODIFICAR si s’escau la Relació de llocs de treball i la Plantilla de l’Ajuntament de l’Escala en allò que afecta a la
creació de les esmentades places i la seva adscripció funcional.
SETÈ.- PUBLICAR els nomenaments efectuats, junt amb el règim de les seves retribucions i la seva dedicació, al BOP i al
DOGC, d’acord amb el que preveu l’article 304 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
6.- PRESA DE RAÓ DE LA CONSTITUCIO DE GRUPS AL PLE.
Atès allò previst a l’art. 25 del ROF, que disposa que el President de la Corporació donarà compte al Ple de la constitució de
Grups polítics i dels portaveus es fa pública la constitució dels Grups polítics següents:
Grup Municipal Socialista (PSC). Portaveu: Víctor Puga i López. Portaveu adjunt: Manriona Muñoz i Diaz. .
Grup Municipal de Convergència i Unió Democràtica de Catalunya (CIU). Portaveu: Mariona Solés i Lopez. Portaveu
adjunt:
Grup Municipal de ERC – Junts X L’Escala (ERC-JXE-AM): Portaveu: Xavier Ballesta i Ros. Portaveu adjunt: .
Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – EUiA – Entesa (ICV-EUiA-E): Portaveu: Àngel Rodriguez i Llistosella.
Grup Municipal del Partit Popular (PP): Portaveu: Juan Ball-llosera i Llagostera.

7.- PROPOSTA RETRIBUCIONS ALTS CARRECS DE L’AJUNTAMENT DE L’ESCALA
Vist que les retribucions, assignacions i indemnitzacions que corresponen als membres corporatius, per a l’exercici de les
seves funcions, venen regulades a l’art. 75 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, al Text Refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per RD 2/2003 de 28 d’abril, articles 166 i següents, i al Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre
(art. 13).
Vist allò que disposa la Llei 27/2013 de Racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local en relació a la Llei 22/2013,
de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat que determina el límit anual màxim total que poden percebre els membres
de les Corporacions Locals.
De conformitat amb allò que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local.
PRIMER.- Restar assabentada la Corporació de la resolució de l’Alcaldia de 16 de juny de 2015 per la qual es disposa que
exerciran llur càrrec en règim de dedicació plena i, per tant, amb dret a retribució, els regidors següents:
L’alcalde, senyor Víctor Puga i López, per exercir les funcions pròpies de l’Alcaldia.
En tant que el Sr. Víctor Puga i López ja ha fet acceptació expressa del règim de dedicació plena, percebrà les retribucions que
es fixaran tot seguit i serà donats d’alta al Règim General de la Seguretat Social.
La retribució que rebi en concepte de la dedicació esmentada és incompatible amb qualsevol altra retribució amb càrrec als
pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenen, excepte aquells supòsits
contemplats per la llei tant per activitats públiques com privades.
SEGON.- Determinar les retribucions a percebre pels membres corporatius que tenen dedicació plena, en els termes que es
detallen:
Càrrec Dedicació Retribució anual bruta Retribució mensual neta
Alcalde Plena 41.900,00.-€ 1.991,29.-€
La retribució de l’Alcaldia tindrà efectes des de la presa de possessió, 13 de juny de 2015, i es faran efectives en 14 pagues,
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants els mesos de juny i desembre. Es revisaran anualment
d’acord amb les previsions de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al personal funcionari.
TERCER.- Els membres de l’Ajuntament de l’Escala que no tenen dedicació plena tenen dret a percebre assistències per la
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació (Ple, Junta de Govern, Junta de Portaveus).
El còmput econòmic fixat per assistències té caràcter mensual, amb independència de reunir-se més d’una vegada algun dels
òrgans col·legiats:
Assistència a Ple: 250,00 euros
Junta de Portaveus: 50,00 euros
Junta de Govern: 750,00 euros Tinents d’Alcalde/ 600,00 euros membres de govern/ 450,00 euros assistents de govern.
Als efectes de guanyar operativitat en l’abonament de les assistències esmentades, es farà un pagament mensual, amb caràcter
de bestreta, derivat de dividir la quantitat que es dirà en 12 pagues.
Tinents Alcalde 1.000,00 € bruts mensuals, màxim de 12.000,00-€ bruts
anuals
Regidor membres de l’equip de govern i de Junta de Govern 850,00 € bruts mensuals, màxim de 10.200,00-€ bruts anuals
Regidor membres de l’equip de govern 700,00 € bruts mensuals, màxim de 8.400,00- € bruts anuals
Regidors portaveus de l’oposició 300,00 € bruts mensuals, màxim de 3.600,00- € bruts anuals
Regidors de l’oposició 250,00 € bruts mensuals, màxim de 3.000,00-€ bruts anuals
Les quantitats indicades tenen la consideració de màximes i seran abonades a raó de dotze mensualitats. Cada pagament mensual tindrà el caràcter de bestreta i serà objecte de regulació trimestral en funció de les sessions convocades i les assistències efectivament realitzades.

QUART.- Tots els membres de la corporació percebran indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici
del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques i les normes que puguin quedar fixades
en les bases d’execució del pressupost.
CINQUÈ.- Establir, de conformitat amb el que preveu l’article 73 de la Llei 7/1985, una assignació econòmica mensual a favor
de cada grup polític, segons el detall següent:
Component fix: 100 €/mes per cada grup polític.
Component variable: 70 €/mes per cada regidor.
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític i que no es
corresponguin amb remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixos de caràcter patrimonial.
En tant que tenen el caràcter de subvenció, s’haurà de justificar conforme allò que estableix la normativa.
SISÈ.- Habilitar els crèdits corresponents en el pressupost del present exercici, amb la finalitat de poder fer efectives les
retribucions, assignacions i indemnitzacions previstes en el present acord.
SETÈ.- Publicar el contingut íntegre del present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació.”
L’Escala, 27 de juliol de 2015
Víctor Puga i López
Alcalde