Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Actes de Junta de Govern

La publicació de les actes que contenen el nom i altres dades de les persones físiques constitueix un tractament de dades personals, i s'ha de sotmetre als preceptes i garanties de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

Segons l'article 70.1 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques i, d'acord amb diferents dictàmens i informes de l'Agència Catalana de Protecció de Dades, les actes de les sessions no es poden publicar al portal web municipal sense contradir la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal. 
En el mateix sentit, l'article 113.1 b) del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, també estableix que les sessions de la Junta de Govern Local no són públiques, sens perjudici de la publicitat dels acords i de la tramesa d'aquests a la comunitat autònoma i l'Administració de l'Estat, i de la tramesa d'una còpia de l'acta a tots els membres de la corporació. Les actes originals les custodia el Departament de Secretaria de l'Ajuntament de l’Escala i les persones que tinguin la condició de legitimades hi poden accedir, adreçant-se a l'esmentat departament.

JUNTES  DE GOVERN ANY 2023

* 4 DE GENER 2023
* 11 DE GENER 2023
* 18 DE GENER 2023
* 25 DE GENER 2023
* 1 DE FEBRER 2023
* 8 DE FEBRER 2023
* 15 DE FEBRER 2023
* 22 DE FEBRER 2023
* 1 DE MARÇ 2023
* 8 DE MARÇ 2023
* 15 DE MARÇ 2023
* 22 DE MARÇ 2023
* 29 DE MARÇ 2023

* 5 D'ABRIL 2023
* 12 D'ABRIL 2023
* 19 D'ABRIL 2023
* 26 D'ABRIL 2023
* 3 DE MAIG 2023
* 10 DE MAIG 2023
* 17 DE MAIG 2023
* 24 DE MAIG 2023
* 31 DE MAIG 2023
* 7 DE JUNY 2023

* 5 DE JULIOL 2023
* 12 DE JULIOL 2023
* 26 DE JULIOL 2023
* 2 D'AGOST 2023
* 9 D'AGOST 2023
* 16 D'AGOST 2023
* 23 D'AGOST 2023
* 30 D'AGOST 2023
* 6 DE SETEMBRE 2023

JUNTES ANY 2022

* 5 DE GENER 2022
* 12 DE GENER 2022
* 19 DE GENER 2022
* 26 DE GENER 2022
* 2 DE FEBRER 2022
* 9 DE FEBRER 2022
* 16 DE FEBRER 2022
* 23 DE FEBRER 2022
* 2 DE MARÇ 2022
* 9 DE MARÇ 2022
* 16 DE MARÇ 2022
* 23 DE MARÇ 2022
* 30 DE MARÇ 2022
* 6 D'ABRIL 2022
* 13 D'ABRIL 2022
* 20 D'ABRIL 2022
* 27 D'ABRIL 2022
* 4 DE MAIG 2022
* 11 DE MAIG 2022
* 18 DE MAIG 2022
* 25 DE MAIG 2022
* 1 DE JUNY 2022
* 8 DE JUNY 2022
* 15 DE JUNY 2022
* 22 DE JUNY 2022
* 30 DE JUNY 2022
* 6 DE JULIOL 2022
* 13 DE JULIOL 2022
* 20 DE JULIOL 2022
* 27 DE JULIOL 2022
* 3 D'AGOST 2022
* 10 D'AGOST 2022
* 17 D'AGOST 2022
* 24 D'AGOST 2022
* 31 D'AGOST 2022
* 7 DE SETEMBRE 2022
* 14 DE SETEMBRE 2022
* 21 DE SETEMBRE 2022
* 28 DE SETEMBRE 2022
* 5 D'OCTUBRE 2022
* 11 D'OCTUBRE 2022
* 19 D'OCTUBRE 2022
* 26 D'OCTUBRE 2022
2 DE NOVEMBRE 2022
* 9 DE NOVEMBRE 2022
* 16 DE NOVEMBRE 2022
* 23 DE NOVEMBRE 2022
* 30 DE NOVEMBRE 2022
* 7 DE DESEMBRE 2022
* 14 DE DESEMBRE 2022
21 DE DESEMBRE 2022
27 DE DESEMBRE 2022

 

JUNTES ANY 2021

JUNTES ANY 2020

JUNTES ANY 2019

============================================================================================

ANY 2018 Gener, Febrer i Març -Fitxer Comprimit Zip-

ANY 2018 Abril, Maig i Juny -Fitxer Comprimit Zip-

ANY 2018 Juliol, Agost i Setembre -Fitxer Comprimit Zip-

ANY 2018 Octubre, Novembre i Desembre -Fitxer Comprimit Zip-

============================================================================================

ANY 2017 Gener, Febrer i Març -Fitxer Comprimit Zip-

ANY 2017 Abril, Maig i Juny -Fitxer Comprimit Zip-

ANY 2017 Juliol, Agost i Setembre -Fitxer Comprimit Zip-

ANY 2017 Octubre, Novembre i Desembre -Fitxer Comprimit Zip-