Voleu conèixer el Registre d’Activitats de Tractament de dades personals (RAT) del vostre ens ?
Els ens, via els seus responsables i encarregats/des del tractament de dades personals, tenen l’obligació de portar un Registre d’Activitats del Tractament de dades personals (RAT). El RAT és una mesura organitzativa que ajuda en la gestió de la informació personal i a controlar i reduir el risc dels tractaments. En aquest ítem trobareu tota la informació relativa al RAT d’aquest ens.

En data 23/02/2021 es van adoptar els següents acords per acord del Plenari del Consell Comarcal del Tarragonès.

  1. Aprovar el Registre d’Activitats del Tractament de dades personals.
  2. Publicar l’esmentat registre a la Seu electrònica del Consell Comarcal del Tarragonès a l’apartat de Govern Obert i Transparència.