La identificació de l'òrgan titular de la seu i dels responsables de la seva gestió i dels serveis posats a disposició de la mateixa i si escau, de les subseus d'ella derivades.


Presentació de la Seu Electrònica
La Seu Electrònica (Seu-E) del Consell Comarcal de la Selva és l’adreça electrònica disponible per als ciutadans, les entitats, les empreses i les administracions públiques a través de les xarxes de telecomunicacions mitjançant la qual el Consell Comarcal de la Selva difon els serveis i tràmits que presta, així com la informació subjecta al règim de publicitat activa.


La Seu Electrònica principal del Consell Comarcal de la Selva té l’adreça web següent: https://seu.selva.cat, des de la qual es presten serveis de seu electrònica a tots els organismes autònoms del Consell Comarcal de la Selva, així com als ens que en depenen i als que hi estan vinculats. Les seus electròniques d’aquests ens són accessibles des de l’adreça electrònica de la seu principal, sense perjudici que cada ens hi pugui accedir directament a través de la seva pàgina web corporativa.


La Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva inclourà progressivament la informació, els serveis i els tràmits previstos en l’Ordenança general d’administració electrònica del Consell Comarcal i dels seus organismes autònoms i ens dependents i vinculats, així com la normativa general d’aplicació als ens públics en matèria d’administració electrònica. La informació, els serveis i els tràmits publicats a la Seu del Consell Comarcal han de complir els principis d’accessibilitat i usabilitat.


Els usuaris de la Seu poden relacionar-se amb el Consell Comarcal de la Selva i els seus organismes autònoms amb aplicacions o sistemes que siguin estàndards oberts o d’ús generalitzat. La Seu Electrònica es dota de les mesures de seguretat que garanteixin l’autenticitat i integritat del seu contingut i la seguretat de les comunicacions.


La Seu Electrònica fa servir, per identificar-se i garantir la comunicació segura, sistemes de signatura electrònica i identificació basats en certificats de dispositiu segur o un mitjà equivalent, tal com es disposa en la normativa d’administració electrònica prevista a les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

La Seu Electrònica està disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia. Quan per raons tècniques es prevegi que la Seu Electrònica no podrà estar operativa, s’haurà d’anunciar amb tanta antelació com sigui possible, i caldrà indicar els mitjans alternatius de consulta o comunicació disponibles.


La Seu Electrònica es regeix per la data i l’hora, així com pel calendari oficial corresponent a la localitat de Santa Coloma de Farners (aquesta informació constarà de manera ben visible, i es protegirà amb les mesures necessàries per garantir-ne la integritat).

 

La Seu Electrònica disposa d’un canal per formular consultes, suggeriments i queixes, en el qual consta el nom de la unitat responsable d’atendre els usuaris, així com  informació d’altres canals o mitjans de contacte.

 

Pel que fa a la publicació d’informació pública subjecta a la Llei 19/2014, de 29 de  desembre, de transparència, dret d’accés a la informació pública i bon govern, els criteris estàndards de publicació d’aquestes informacions a la Seu del Consell Comarcal de la Selva es regiran pels principis següents:
 

a) Objectivitat: la informació ha de ser completa, veraç i precisa.
b) Utilitat: la informació ha de ser clara, senzilla, comprensible i fàcil de trobar per mitjà de cercadors o altres mitjansi instruments que s’habilitin.
c) Qualitat: ha de ser possible l’accés a documents complets i amb un contingut exacte i fidel al document original, sens perjudici que en determinats casos escaigui elaborar síntesis, resums o còpies autèntiques parcials, sempre que s’indiqui de manera visible aquesta circumstància.
d) Actualització: la informació disponible a la Seu Electrònica s’actualitza permanentment, i en tot cas s’informa del dia de la darrera actualització.
 e) Identitat: la informació de l’òrgan administratiu proveïdor de la informació ha de ser facilitada.
 f) Anonimat: l’accés a la informació administrativa lliurement accessible no requereix identificació prèvia.

 

Titular
L’òrgan titular de la Seu Electrònica és la Presidència del Consell Comarcal de la Selva, i n’és l’òrgan responsable, que la gestiona amb el suport tècnic de la comissió técnica de Gestió de la informació i de la Secretaria General.


Les àrees i els organismes públics que utilitzen els serveis de Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva són responsables, en l’àmbit de les seves competències, de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació, dels tràmits i dels serveis que s’hi troben.

 

Dades de contacte
Podeu contactar amb el Consell Comarcal de la Selva pels mitjans següents:
 > Adreça postal: Passeig de Sant Salvador, 25 – 27, 17430 Sta. Coloma de Farners
 > Telèfon: 972 84 21 61
 > Adreça electrònica: comarca@selva.cat
> Horari d’atenció al públic: De 9:00 a 14:00
 

Mitjançant el formulari telemàtic que trobareu tot seguit, podeu adreçar a la Seu Electrònica del Consell Comarcal de la Selva qualsevol incidència, queixa, suggeriment o consulta de caràcter general sobre els serveis prestats. Per més información en relació a queixes, suggeriments i propostes pots visistar el següent formulari de queixes, suggeriments i propostes.