El Consell Comarcal del Ripollès garanteix la integritat i veracitat dels documents que publica per mitjà de la Seu Electrònica. 

Amb el servei de verificació de documents del Consell Comarcal del Ripollès es pot verificar la validesa i integritat d’aquests documents mitjançant la comprovació del codi segur de verificació (CSV) o codi de verificació electrònic (CVE) que hi ha imprès en el mateix document. 

Si el document verificat és vàlid, el servei de verificació ofereix la possibilitat d’obtenir una còpia del document original en format electrònic o obtenir una còpia imprimible verificable del document que inclogui les marques de verificació necessàries perquè se’n pugui comprovar l’autenticitat i tingui validesa legal. 

Per accedir al verificador de documents del Consell Comarcal del Ripollès aneu a aquest enllaç.