En aquest apartat trobaràs la descripció dels òrgans de govern de l’ens, quines competències tenen cadascun d'ells i qui en forma part.

No hi ha òrgans de govern definits

ÒRGANS DE GOVERN I FUNCIONS

Tal i com disposa l’article 11 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya, que parla del Consell Comarcal, indica que “el govern i l’administració de la comarca corresponen al Consell Comarcal”.

L’article 12 d’aquesta mateixa normativa parla de l’organització.

 1. “Són òrgans del Consell Comarcal.
  1. El ple.
  2. La presidència.
  3. La vicepresidència.
  4. El Consell d’Alcaldes.
  5. La Comissió especial de comptes.
 2. El gerent del consell comarcal, que exerceix les funcions executives que li encomana aquesta Llei, integra també l’organització comarcal.
 3. El Consell Comarcal pot complementar aquesta organització bàsica en els termes previstos en la legislació de règim local, que sigui mitjançant acord del ple o mitjançant l’aprovació del reglament orgànic comarcal corresponent.
 4. Les disposicions establertes per als grups en la legislació de règim local són aplicables també al funcionament dels òrgans de govern de la comarca”.
A part del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, s’ha de considerar també el Reglament Orgànic Comarcal del Pla d’Urgell.

PRESIDENT

Les competències de la Presidència del Consell Comarcal són les que marca l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya:

“Article 13. La Presidència

 1. El president té les atribucions següents:
  1. Representar el Consell Comarcal.
  2. Convocar i presidir les sessions del ple i les dels altres òrgans col·legiats.
  3. Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’administració de la comarca.
  4. Exercir la direcció superior del personal.
  5. Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
  6. Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal.
  7. Contractar obres i la gestió de serveis públics, sempre que la quantia no excedeixi el 5% dels recursos ordinaris del pressupost de la comarca, ni el 50% del límit general aplicable al procediment negociat.
  8. Les altres que li atribueixen les lleis o les que expressament li delega el Ple del consell.
 2. El president ha de nomenar entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l’han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l’exercici de les seves atribucions.”

A més, al Títol II del Reglament Orgànic Comarcal s’introdueixen els òrgans unipersonals, començant en el Capítol I per la Presidència.

“Article 130. La Presidència ostenta la representació del Consell Comarcal. Convoca i presideix les sessions del Ple i dels altres òrgans col·legiats.

Article 131. D’acord amb l’article 13 del TRLOCC, la Llei 6/87, de 4 d’abril, sobre l’Organització comarcal de Catalunya, modificada per la Llei 8/2003, de 5 de maig, la Presidència del Consell Comarcal tindrà el tractament d’Il·lustríssim Senyor. [...]

Article 132. La intervenció de la comarca en activitats dels particulars subjectes a mesures d’autorització i control serà exercida per la Presidència a través d’autoritzacions i llicències, d’acord amb la legislació corresponent i les ordenances i normes aprovades pel Ple.

Article 133.

 1. Els decrets i resolucions de  Presidència s’inscriuran en un registre especial habilitat a aquest efecte.
 2. A aquest registre li serà d’aplicació la normativa establerta per als llibres d’actes.

Article 134. Dels decrets que continguin normes de general aplicació i els de concessió de llicències se’n donarà compte als grups polítics de la corporació i s’exposaran al tauler d’anuncis del Consell. També es comunicaran, si s’escau, als mitjans locals de difusió.”

Sr. Rafel Panadès i Farré, President del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

VICEPRESIDÈNCIA

De conformitat amb el que disposa l’article 13.2 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, la designació dels Vicepresidents és competència d’aquesta Presidència, qui haurà de procedir al seu nomenament, mitjançant resolució, d’entre els/les consellers/conselleres comarcals.

Determinar que els vicepresidents anteriorment nomenats, exerciran el seu càrrec en els termes previstos legalment i reglamentàriament als efectes de substituir el president, per ordre rigorós de nomenament, en els supòsits de vacant, absència o malaltia. Durant el temps que exerceixen la substitució no podran modificar, derogar, revocar ni avocar els decrets d’organització ni els relatius a les competències delegades.

És l’article 135 i següents del Reglament Orgànic Comarcal qui desenvolupa la Vicepresidència.

“Article 135. La Presidència ha de nomenar, d’entre els consellers i conselleres comarcals, una vicepresidència o més, que l’ha de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i a qui pot delegar l’exercici de les seves atribucions, excepte les enumerades als apartats b), d) i e) de l’article 131 d’aquest Reglament.

Mitjançant Decret de Presidència núm. 676/2019 es va resoldre nomenar entre els consellers comarcals els vicepresidents primer, segon i tercer.

 • Vicepresidenta 1a: Sra. Rosalia Carnicé i Farré.
 • Vicepresident 2n: Sr. Joan Ramon Sangrà i Farré.
 • Vicepresident 3r: Sr. Jordi Calvís i Torrelles.

Correspondrà als vicepresidents i en l’ordre que han estat designats substituir el president en les seves atribucions en el supòsit de vacant de presidència, fins que no prengui possessió el nou president i, en el supòsit d’absència o impediment que impossibiliti l’exercici de les seves funcions.

Article 136. El nomenament es farà per decret, en el qual constarà l’ordre de substitució. Del nomenament se’n donarà compte al Ple així com de les delegacions de competències que la Presidència li atorgui, a l’empara del que disposa el punt 2 de l’article 13 del TRLOCC.

Article 137. Els vicepresidents o vicepresidentes així nomenats i els consellers o conselleres que ostentin la titularitat de les àrees que designi la Presidència i, en el seu cas, els presidents o presidentes de les comissions informatives formen el Consell de Presidència, que té com a funcions assistir, assessorar, donar suport a la Presidència i coordinar les actuacions de les diferents comissions.

GERÈNCIA

Les competències de gerència del Consell Comarcal són les que marca l’article 16 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya:

“Article 16. La gerència

 1. Correspon al gerent, d’acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:
  1. Dirigir l’administració comarcal i executar els acords del ple.
  2. Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.
  3. Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.
  4. Dirigir el personal de la corporació.
  5. Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.
 2. El gerent es nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d’incapacitat i d’incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l’Administració local, se l’ha de declarar en situació de serveis especials.”

L’article 138 del Reglament Orgànic Comarcal regula la Gerència.

"Article 138.

 1. La Gerència és nomenada i cessada lliurement pel Ple del Consell Comarcal a proposta de la Presidència. El càrrec de Gerència és incompatible amb la condició de regidor o regidora. A més se li  apliquen les causes d’incompatibilitat i d’incapacitat establertes per als membres del Consell Comarcal. La Gerència té la condició de funcionari o funcionària eventual. Si la persona designada és funcionari o funcionària de la Generalitat o de l’Administració local, s’ha de declarar en situació de serveis especials.
 2. Se li reconeix al gerent la condició de personal directiu atenent l’art. 306 del TRLMRLC i la complexitat dels serveis d’aquest Consell Comarcal, així com aplicació de l’art. 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’EBEP.

Aquest lloc de treball de gerent, en la seva qualitat de personal directiu, haurà de figurar així en la relació de llocs de treball d’aquest Consell Comarcal i li serà d’aplicació, per determinar la seva condició, tots els criteris previstos a l’art. 13 de la llei 7/2007 de l’EBEP.

 1. Mentre no es desenvolupa la normativa d’aplicació directa i es conclou la posició de la mateixa que ha de permetre l’efectivitat del procés de selecció, de manera provisional es preveu que aquest lloc de treball pugui ser ocupat amb la categoria de funcionari eventual, tal i com preveu el DL 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.”

El Ple extraordinari del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, del dilluns 26 d'agost de 2019, va aprovar nomenar al Sr. Carles Esquerda i Serrano, Gerent del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

PLE

Les competències del Ple del Consell Comarcal són les que marca l'article 14 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Organització Comarcal de Catalunya:

“Article 14. El ple.

1. El ple del Consell Comarcal es constituït pel president i altres consellers comarcals.

2. Correspon al ple:

 1. Elegir el president del Consell Comarcal, d’acord amb l’article 22.
 2. Establir l’organització del Consell Comarcal.
 3. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 4. Exercir la iniciativa de modificació dels límits comarcals.
 5. Aprovar i modificar els pressupostos i aprovar els comptes; autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari, d’acord amb el que estableix l’article 39.
 7. Aprovar els plans comarcals.
 8. Exercir la potestat expropiatòria.
 9. Controlar i fiscalitzar la gestió dels òrgans de govern.
 10. Aprovar les formes de gestió dels serveis i dels expedients per a l’exercici d’activitats econòmiques.
 11. Delegar competències en els municipis.
 12. Aprovar la plantilla del personal, la relació de llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementaries dels funcionaris i el nombre i el regim del personal eventual, tot això d’acord amb les normes reguladores de la funció local, i també separar del servei els funcionaris de la corporació, llevat del que estableix l’article 99.4 de la Llei de bases de règim local, i ratificar l’acomiadament del personal laboral.
 13. Plantejar conflictes de competències a altres entitats locals i a altres administracions públiques.
 14. Exercir accions administratives i judicials.
 15. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 16. Alienar el patrimoni.
 17. Exercir altres atribucions que expressament li assignin les lleis i aquelles que la legislació assigna a la comarca i no atribueix a altres òrgans comarcals.

3. Correspon també al ple:

 1. Votar la moció de censura al president, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 2. Nomenar i separar al gerent.
 3. Aprovar el programa d'actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

4.Si un acord del Consell Comarcal afecta de manera molt especial un municipi o més, el president, per iniciativa pròpia o a proposta del ple, ha de convocar els alcaldes dels municipis afectats perquè puguin participar, amb veu però sense vot, en el debat de la sessió plenària en què sigui tractat aquell acord.”

Al Reglament Orgànic Comarcal trobem el Ple regulat al Capítol I del Títol I.

“Article 8. El Ple és el màxim òrgan de manifestació de la voluntat del Consell Comarcal. Està integrat per tots els consellers i conselleres i el presideix la Presidència o Vicepresidència que legalment la substitueixi. Hi assisteix la Gerència amb veu i sense vot.

[...]

Article 10. També correspon al Ple:

 1. Votar la moció de censura a la Presidència, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local.
 2. Nomenar i separar la Gerència.
 3. Aprovar el programa d’actuació comarcal i adoptar els acords relatius a la creació i l’establiment dels serveis comarcal.
 4. Determinar el nombre de membres de la Comissió Especial de Comptes i  atribuir els que corresponen a cada grup polític present en el Consell, tenint en compte la representativitat de cadascun d’ells.
 5. Determinar el nombre de comissions informatives i la seva composició.
 6. Aprovar l’adjudicació definitiva dels contractes que originin despeses plurianuals.
 7. Delegar en la Presidència qualsevol de les atribucions que té assignades, excepte les especificades com a indelegables en l’article 52.4 del DL 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. L’acord de delegació contindrà l’àmbit dels assumptes als quals es refereixi, les facultats completes que es deleguin i també les condicions específiques d’exercici d’aquestes.
 8. Disposar la conversió de competències municipals en comarcals en els temes establerts per l’article 30 del DL 4/2003, de 4 de novembre.
 9. Acordar l’assumpció de facultats d’intervenció administrativa que corresponen als municipis per regular i establir el règim d’autoritzacions dels serveis d’interès públic prestats en l’article 32 del DL 4/2003 del TRLOCC.
 10. La coordinació dels serveis municipals entre ells, per raons d’interès comarcal.
 11. Acceptar la delegació o assignació de competències de la Generalitat.
 12. Acceptar la delegació de competències i funcions que li facin els municipis de la seva jurisdicció territorial i la Diputació Provincial.
 13. Exercir la iniciativa per a l’elaboració de plans territorials parcials.
 14. Participar en la formulació dels altres plans que elabora i aprova la Generalitat i desplegar-ne les determinacions.
 15. Exercir la iniciativa legislativa davant el Parlament de Catalunya mitjançant la presentació de proposició de llei.
 16. Establir els criteris de càlcul de les aportacions municipals a la comarca, d’acord amb allò que disposa l’article 41 del TRLOCC.”

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern és l’òrgan que assisteix el president en les seves funcions i que s’encarrega de les atribucions delegades pel Ple de la Corporació. Celebra una sessió ordinària quinzenalment i està formada pel president i un nombre de consellers no superior a una tercera part dels que componen el Ple.

Els consellers que formen la Junta de Govern són:

 • Sra. Rosalia Carnicé i Farré, vicepresidenta primera.
 • Sr. Joan Ramon Sangrà i Farré, vicepresident segon.
 • Sr. Jordi Calvís i Torrelles, vicepresident tercer.
 • Sr. Joan Reñé i Huguet, conseller comarcal.
 • Sra. Dolors Tella i Albareda, consellera comarcal.

La Junta de Govern també està regulada en l’article 118 i següents del Capítol VII del Reglament Orgànic Comarcal.

“Article 118. La Junta de Govern és un òrgan col·legiat dins de l’organització d’aquest Consell Comarcal per a la 9a. Legislatura, com a òrgan de govern de caràcter complementari, la qual ostentarà aquelles atribucions que li delegui el Ple del Consell Comarcal.

Article 119. La Junta de Govern és formada pel seu president, els tres vicepresidents i dos consellers o conselleres del grup de JxCat.

Article 120. El Ple delega a la Junta de Govern les següents competències:

 1. Aprovació de certificacions d’obres.
 2. Exercir accions administratives i judicials
 3. La declaració de lesivitat dels actes del Consell Comarcal del Pla d’Urgell.
 4. L’aprovació dels convenis de col·laboració que se celebrin amb altres administracions públiques, entitats o particulars, que no requereixin necessàriament acord de Ple.
 5. Aprovació de bases de proves per a la selecció de personal i pels concursos de llocs de treball i la seva convocatòria.
 6. Aprovació de llicències especials i excedències voluntàries al personal."

CONSELL D'ALCALDES

Les competències del Consell d’alcaldes del Consell Comarcal són les que marca l’article 19 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de Catalunya:

“Article 19. El Consell d’alcaldes

 1. El Consell d’alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d’ésser convocat pel president del Consell Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del ple, d’acord amb el que estableixi el Reglament orgànic del Consell Comarcal.
 2. El Consell d’alcaldes pot presentar al ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:
  1. L’aprovació del Programa d’actuació comarcal.
  2. L’aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
  3. Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
  4. Els plans sectorials comarcals.
  5. La modificació dels límits comarcals.
  6. El canvi de nom o de capital de la comarca.
  7. Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
 3. El Consell d’alcaldes s’ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del Consell Comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d’una tercera part dels alcaldes que l’integren.
 4. L’assistència a les reunions del Consell d’alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d’alcalde, o, si no n’hi ha, en un regidor.”

El Consell d’Alcaldes el trobem regulat al capítol XI del Reglament Orgànic Comarcal.

 1. “El Consell d’Alcaldes és integrat pels alcaldes i alcaldesses dels municipis de la comarca i ha d’ésser convocat per la Presidència del Consell Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d’interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple, d’acord amb el que estableixi el Reglament Orgànic del Consell Comarcal.
 2. El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d’actuació que siguin d’interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’Alcaldes ha d’emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:
  1. L’aprovació del programa d’actuació comarcal.
  2. L’aprovació del Reglament orgànic i de les ordenances.
  3. Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals.
  4. Els plans sectorials comarcals.
  5. La modificació dels límits comarcals.
  6. El canvi de nom o de capital de la comarca.
  7. Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal.
 3. El Consell d’Alcaldes es pot reunir a instància de Ple o d’una tercera part dels alcaldes i alcaldesses que l’integren.
 4. L’assistència a les reunions del Consell d’Alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent o tinenta d’alcalde, o, si no n’hi ha, en un regidor o regidora.”

Les sessions del Consell d’Alcaldes són tancades al públic. El consell d’alcaldes vigent està format per:

MUNICIPI

ALCALDE

PARTIT POLÍTIC

Barbens

Andreu Benet Castillo

JxB-AM

Bell-lloc

Ramon Cònsola Palau

JxCat

Bellvís

Joan Talarn Gilabert

TPBA-AM

Castellnou

Jordi Llanes Valls

JxCat

Fondarella

Joan Reñé i Huguet

JxCat

Golmés

Jordi Calvís Torrelles

JxCat

Ivars d’Urgell

Joan Carles Sánchez Rico

EIV-AM

Linyola

Alexandre Mases Xifré

ERC-AM

Miralcamp

Carme Ribes Llordés

AM-AM

Mollerussa

Marc Solsona Aixalà

JxCat

Palau d’Anglesola

Francesc Balcells i Teixidó

ARAelPalau-AM

Poal

Rafel Panadès i Farré

JxCat

Sidamon

Maria Dolors Tella Albareda

JxCat

Torregrossa

Josep Maria Puig Vall

ERC-AM

Vilanova de Bellpuig

Maria Dolors Pascual i Miquel

EV

Vila-Sana

Joan Sangrà Farré

JxCat

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

El president d’aquesta Comissió, essent el titular d’aquesta àrea de gestió, serà Joan Carles Civit i Mas. Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que marca l’article 15 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya:

“Article 15. La comissió especial de comptes

 1. La comissió especial de comptes és formada per un representant cadascun dels grups polítics amb representació en el Consell Comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.
 2. Correspon a la Comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del Consell Comarcal i emetre’n informe.”

Aquesta Comissió la trobem regulada al Capítol VIII del Reglament Orgànic Comarcal.

“Article 121. La Comissió Especial de Comptes, prevista en l’article 48.1.c del DL 2/2003, que aprova el TRLMRLC, i l’article 15 del DL 4/2003, que aprova el TRLOCC, es designada especialment per revisar els comptes del Consell Comarcal i de tots els organismes que en depenen i informar-ne.

Article 122. La Comissió Especial de Comptes es formada pel seu president i quatre vocals, concretament dos representants de cadascun dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal. Les seves decisions seran adoptades per vot ponderat.

Article 123. Seran d’aplicació a aquesta Comissió les normes de funcionament previstes per a les comissions informatives.

Article 124. Són funcions específiques de la Comissió de Comptes l’anàlisi i informació de:

 • Compte general del pressupost.
 • Compte d’administració del patrimoni.
 • Compte de valors independents i auxiliars.
 • Comptes generals del pressupost i del patrimoni dels patronats comarcals i dels òrgans especials de gestió de servei.
 • Comptes d’explotació  i balanços de les empreses amb participació comarcal.

Article 125. La comissió Especial de Comptes s’ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de juny de cada any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els justificants i antecedents, i emetre’n informe.

Article 126. Per acord del Ple de la corporació, la comissió d’estudi, d’informe o de consulta especialitzada en matèria de finances pot actuar com a comissió especial de comptes.

Article 127. Els comptes generals i la documentació complementària han d’estar a disposició dels membres de la comissió perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera de les reunions."

JUNTA DE PORTAVEUS

La junta de portaveus està formada pels portaveus dels diferents grups polítics que tenen representació al Ple del Consell Comarcal. No té capacitat resolutòria o executiva ja que la seva funció és bàsicament la de coordinació de les tasques dels grups polítics comarcals i la de presentació i discussió de propostes que van al ple.” La trobem regulada al Capítol X, en els articles 129.

“Article 129.

 1. La Junta de Portaveus es constitueix per un representant de cada grup polític que formi el Consell Comarcal.
 2. La Junta de Portaveus serà presidida per la Presidència del Consell Comarcal.

La Junta de Portaveus es reunirà a requeriment de la Presidència per tractar sobre assumptes del Ple de la Junta de Govern i altres que consideri pertinents.

La Junta de Portaveus tindrà exclusivament caràcter deliberant amb el vot ponderat.”

La relació dels grups polítics és la següent: 

GRUP POLÍTIC

PORTAVEU

SUPLENT

Junts per Catalunya

Jacint Planell i Pey

Jordi Calvís i Torrelles

ERC-AM

Carles Albert Palau i Boté

Maribel Zamora Urrea

CONSELL DE PRESIDÈNCIA

El trobem regulat al Capítol IX del Títol I, a l'article 128.

"Article 128. Atès que els arts. 11 i 12 del DL 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya disposen que el govern i l'administració de la comarca corresponen al Consell Comarcal i que aquest pot complementar l'organització bàsica que l'esmentada llei preveu en els termes previstos en la legislació de règim local;

Atès que l'art. 20 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local modificat per la Llei 11/1999, de 21 d'abril disposa l'existència d'òrgans que tinguin per objecte l'estudi, informe i consulta així com d'òrgans complementaris que poden ser regulats per les pròpies entitats locals en els seus reglaments orgànic;

El Ple de constitució del cartipàs de la novena legislatura en sessió realitzada el dia 26 de juliol de 2019 li va atribuir les funcions següents:

- Coneixement i informe de les gestions de caràcter general que realitza el Consell Comarcal dins de les competències que està desenvolupant i de les que en el futur li puguin ser atribuïdes.

- Coneixement i plantejament de les actuacions que aquest Consell Comarcal realitzarà en relació a informar les actuacions concretes vinculades a turisme, cultura.

- Donar compte de les peticions del personal de l'entitat i de la gestió en general del personal.

- Informe de la gestió conjunta del que cal disposar en relació a:

 1. Les diferents entitats a les quals pertany com a ens consorciat.
 2. Aquelles altres entitats a les que el Consell Comarcal consideri en tràmit de les seves competències i atribucions adients, crear, i/o barra incorporar-se. - Exercir aquelles altres facultats i atribucions que en el seu cas li siguin atribuïdes en la consideració que no comportaran cap disposició de caràcter executiu.

Composició:

 1. El president del Consell Comarcal del Pla d’Urgell més nou consellers o conselleres."

El president que dirigirà el Consell de Presidència serà el President del Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Rafel Panadés i Farré. Els consellers que conformen aquest Consell són els següents:

 • Sra. Rosalia Carnicé i Farré, vicepresidenta primera.
 • Sr. Joan Ramon Sangrà i Farré, vicepresident segon.
 • Sr. Jordi Calvís i Torrelles, vicepresident tercer.
 • Sr. Joan Reñé i Huguet, conseller comarcal.
 • Sra. Dolors Tella i Albareda, consellera comarcal.
 • Sr. Jacint Planell i Pey, conseller comarcal.
 • Sra. Erika Garcia i Sánchez, consellera comarcal.
 • Sr. Joan Carles Civit i Mas, conseller comarcal.
 • Sra. Maria José Cebrian i Sans, consellera comarcal.

COMISSIONS INFORMATIVES

Les trobem regulades al Capítol V del Títol I, als articles 85 i següents.

"Article 85. Les comissions informatives són òrgans delegats del Ple per a la informació prèvia i preparació de les matèries que hagin de ser discutides i aprovades pel Ple, i l'emissió dels informes que li siguin demanats pel propi Ple o per la Gerència. Les comissions informatives no poden tenir funcions decisòries.

Article 86. Les comissions a constituir seran determinades pel Ple de la corporació en la sessió següent a la de la seva constitució. En aquest Ple també es determinarà el nombre de consellers i conselleres que correspon designar a cada grup polític per formar part de les comissions informatives. Tots els grups polítics del Ple hi han de tenir representació.

[...]

Article 88. La convocatòria de les comissions informatives seran fetes amb un mínim de dos dies d'antelació i s'hi acompanyarà l'ordre del dia.

[...]

Article 91. Les comissions estaran vàlidament constituïdes sempre que hi assisteixi un terç dels seus membres.

[...]

Article 101. El Ple en sessió de constitució de cartipàs de novena legislatura del dia 26 de juliol de 2019 va acordar la constitució de les següents comissions informatives:

 1. Comissió d’Economia, Hisenda, Règim Intern I Transparència.
 2. Comissió d’Atenció a les Persones, Educació I Cultura.
 3. Comissió de Territori I Sostenibilitat, Desenvolupament Local I Noves Tecnologies."

1. COMISSIÓ D'ECONOMIA, HISENDA, RÈGIM INTERN I TRANSPARÈNCIA

President: Joan Carles Civit i Mas.

Membres:

 • Èrika Garcia Sánchez (JxCat)
 • Maria José Cebrian Sans (JxCat)
 • Joan Reñé Huguet (JxCat)
 • Rosalia Carnicé Farré(JxCat)
 • Maribel Zamora Urrea (ERC-AM)
 • Carles Albert Palau Boté (ERC-AM)
 • Leticia Carné Montañés (ERC-AM)
 • Josep Ramon Miró Mo (ERC-AM)

2. COMISSIÓ D'ATENCIÓ A LES PERSONES, EDUCACIÓ I CULTURA

Presidenta: Èrika Garcia Sánchez.

Membres:

 • Maria José Cebrian Sans (JxCat)
 • Joan Carles Civit Mas (JxCat)
 • Joan Ramón Sangrà Farré (JxCat)
 • Jordi Calvís Torrelles (JxCat)
 • Maribel Zamora Urrea (ERC-AM)
 • Carles Albert Palau Boté (ERC-AM)
 • Bernat Ramon Pedrós (ERC-AM)
 • Judith Escolà Domingo (ERC-AM)

3. COMISSIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, DESENVOLUPAMENT LOCAL I NOVES TECNOLOGIES

Presidenta: Maria José Cebrian Sans

Membres:

 • Joan Carles Civit Mas (JxCat)
 • Èrika Garcia Sanchez (JxCat)
 • Jacint Planell Pey (JxCat)
 • Dolors Tella Albareda (JxCat)
 • Judit Ibós Santiveri (ERC-AM)
 • Judith Escolà Domingo (ERC-AM)
 • Jordi Martinez Atero (ERC-AM)
 • Susana Caminal Brosel (ERC-AM)