Quina és l'estructura de l'administració i qui són les persones responsables? Coneix com s’organitza l'ens i la informació més rellevant sobre aquelles persones que la dirigeixen.

L'organigrama respon a l'estructura organitzativa interna de l'Administració. Per tant, s'ajusta a allò que disposa la lletra b) de l'apartat 1 de l'article 9, tot i que la llei en fa referència a l'apartat a). De fet, apartat a) i apartat b), responen a una mateixa naturalesa: l'organització administrativa.

La informació sobre l'organigrama dels òrgans i entitats de la lletra b) de l'article 3.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern - organismes i ens públics vinculants o dependents, societats, fundacions públiques i consorcis-, es conté a la seu electrònica i/o portal de transparència, d'aquests ens. Pot haver un accés (enllaç) a aquests.

L'organigrama ha de contenir la informació sobre l'estructura de l'organització de forma clara i precisa i ha d'especificar les funcions genèriques de cadascuna de les unitats de la seva estructura.

L'organització institucional, la que disposa la normativa de règim local (ple, junta de govern, comissions, etc), s'adequaria conceptualment a la lletra a) de l'article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i que recollida en l'ítem "1.2.1: Cartipàs: organització política" i en l'ítem "1.2.4: Òrgans de govern i funcions"; per tant, no formaria part pròpiament de l'organigrama de l'Administració.