Dades estadístiques Disponible a: Idescat

Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Població, habitatges, impostos, sectors econòmics, treball, cultura i esports, eleccions o medi ambient són algunes de les temàtiques sobre les quals pots trobar estadístiques si consultes aquest apartat.

Tal i com disposa l'article 2 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'Estadística de Catalunya, s’entén per activitats estadístiques:

  1. Les activitats que condueixen a l'obtenció, la recopilació, l'elaboració i l’ordenació sistemàtica de dades, i a la conservació, l'emmagatzematge, la publicació i la difusió de resultats.
  2. Les activitats estadístiques instrumentals prèvies o complementàries a les especificades en la lletra a) que són legalment exigibles o tècnicament necessàries per a poder complir els requisits que estableix la legislació sobre estadística, com les de recerca i de desenvolupament tècnic, metodològic i normatiu en el camp estadístic.

Correspon a l'Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya) establir els mecanismes ia doptar les mesures necessàries per donar publicitat sobre els fitxers i sobre les cessions de fitxers inscrites al Registre, tal i com indica l'article 6 del Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmesos a secre estadístic.