Trobeu útil aquesta informació? No
Veieu algun error en aquesta pàgina?

Si no saps quines són les accions pròpies d'aquesta administració, aquí trobaràs quines són les seves atribucions.

 

A l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a l’article 92, es parla de la Comarca.

“Article 92. La comarca.

 1. La comarca es configura com a ens local amb personalitat jurídica pròpia i es formada per municipis per a la gestió de competències i serveis locals.
 2. La creació, la modificació i la supressió de les comarques, i també l’establiment del règim jurídic d’aquests ens, són regulats per una llei del Parlament.”

Tot i això, la norma bàsica de regulació del Consell Comarcal del Pla d’Urgell és el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Trobem regulada la comarca en els articles 25, 26 i 28 del TRLOCC.

“Article 25. Assignació de competències.

 1. Correspon a la comarca l’exercici de les competències següents:
  1. Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d’acord amb el que estableix l’article 28.
  2. Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L’atribució de competències per lleis sectorials s’ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l’atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d’acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials.
  3. Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l’Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis i les organitzacions associatives d’ens locals regulades pels títols X i XI del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d’anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
 2. En l’àmbit de les seves competències, la comarca pot ser obres i prestar serveis, d’acord amb els requisits que estableix aquesta Llei.

Article 26. Principis de la prestació de serveis.

 1. Els consells comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els servies, les activitats i les prestacions que, d’acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local.
 2. L’efectivitat de la prestació homogènia dels serveis i la realització de les activitats i les prestacions d’àmbit local es regeixen pels principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació ciutadana, que ‘han de concretar en el programa d’actuació comarcal.

Article 28. Assistència i cooperació als municipis.

 1. Correspon a les comarques:
  1. Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis.
  2. Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis o les activitats dels municipis.
  3. Garantir, subsidiàriament, la prestació dels serveis municipals obligatoris en els municipis que, per raó de llur població, no estan obligats a prestar-los.
  4. Cooperar amb els municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori.
  5. Establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal.
 2. En tots cas, la comarca ha d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis, tant pel que fa al nombre d’habitants com a la situació geogràfica o a llur tipologia quan a l’activitat econòmica predominant.”

Per tot això, cal indicar la necessitat que la comarca reflecteixi en el seu programa d’actuació comarcal (PAC), aquells serveis que entre d’altres, considera que pot assolir i donar per la via d e la delegació. Es per aquesta raó que l’article 29 TRLOCC estableix que els Consells Comarcals han d’elaborar el seu programa d’actuació comarcal, que ha d’incloure els serveis, les activitats i les obres que s’han de dur a terme.

El PAC ha de descriure la manera d’acomplir els dits serveis i activitats i els mecanismes de coordinació amb els municipis i les comarques limítrofes i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions. Aquest document te un tràmit d’aprovació que recull el DL 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. El Programa d’Actuació Comarcal determina els àmbits materials en els quals el Consell Comarcal del Pla d’Urgell té habilitació per assumir i prestar serveis, exercir competències i realitzar obres, dins les competències atribuïdes per les lleis del Parlament o delegades per la Generalitat de Catalunya.