Aquí trobaràs la informació sobre l'estat de compliment i execució dels convenis de col·laboració subscrits per l'ens. Podràs saber, doncs, si estan pendents de formalitzar, si han conclòs o si es troben en execució.

En aquest apartat trobarem la informació relativa al compliment i l'execució de tot tipus de convenis i també les eventuals modificacions de qualsevol dels paràmetres què fa referència la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 14 de la LTC, així com la data i la forma en què s'hagin produït.