Quin és el preu o el percentatge que s'aplica a determinats impostos, com el d'activitats econòmiques o el de béns immobles? Pots consultar-los aquí.

Els ajuntaments tenen capacitat per a desenvolupar polítiques tributàries apujant o abaixant els tipus impositius dels seus impostos, així com establint beneficis fiscals potestatius. Aquest conjunt de dades mostra els tipus impositius aplicats a l'ens en relació als següents impostos municipals (IBI; IAE, IVTM, ICIO).

0 Registres carregats

En aquest apartat trobarem els tipus de gravamen aprovats per l'ens local en relació amb els impostos locals: impost sobre béns immobles, impost sobre activitats econòmiques (coeficients), impost sobre vehicles de tracció mecànica (coeficient) i, en el seu cas, impost sobre construccions, instal·lacions i obres i impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Per tant trobarem els tipus impositius respecte dels impostos següents:

Els tres obligatoris:

  • Impost sobre béns immobles (IBI): article 72 TRLHL.
  • Import sobre activitats econòmiques (IAE) -coeficients-: articles 86 i 87 TRLHL.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) -coeficients-: article 95 TRLHL.

Els dos potestatius:

  • Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): article 102 TRLHL.
  • Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU): article 108 TRLHL.