Quins procediments normatius (ordenances, reglaments, ordenances fiscals, planejament) estan en procés d'elaboració? Aquí pots veure l'estat de tramitació en què es troben i consultar-ne tots els documents relacionats.

En relació amb els projectes normatius en curs -ordenances, reglaments, ordenances fiscals i planejament dels ens locals-, és a dir, que encara estan en tramitació i no s'han aprovat definitivament ni publicat, s'ha d'informar en el portal sobre la relació de procediments normatius en curs, amb la indicació de l'estat de tramitació en què es troben.

De cadascun d'aquests procediments normatius en curs s'ha de publicar:

  • Les memòries i els documents justificatius de la tramitació dels projectes.
  • Els diversos textos de les disposicions.
  • La relació i valoració dels documents originats pels procediments d'informació pública i participació ciutadana i per la intervenció dels grups d'interès, si escau.

En la tramitació de projectes normatius s'han de publicar els documents que, d'acord amb la normativa aplicable, han d'ésser sotmesos a un període d'informació pública durant la tramitació, com també el contingut íntegre dels textos dels projectes de reglament (i ordenances). De cada memòria i document caldrà explicitar el número d'expedient, el títol, la descripció i els arxius que siguin necessaris.