Com funciona aquest ens? Aquí hi trobaràs publicat el conjunt de disposicions que tenen força de llei per a l'organització i el seu funcionament intern.

Informació relativa als estatuts vigents que regulen les organitzacions (empresa públiques, associació, institució, etc.), amb especial detall del seu funcionament intern, membres, drets i obligacions , així com el règim econòmic o disciplinari.

0 Registres carregats
Resum Data publicació Enllaç Documents Més informació
Estatuts Museu de l'Aigua dels Canals d'Urgell http://cido.diba.cat/estatuts/33894/estatuts-del-consorci-del-museu-de-laigua-dels-canals-durgell-consorci-del-museu-de-laigua-dels-canals-durgell
Estatuts Consorci Estany d'Ivars i Vila-sana 23-06-2016 https://estanyivarsvilasana.cat/wp-content/uploads/estatuts-consorci-estany-ivars-vilsanana.pdf

En aquest apartat es publicaran els estatuts - text consolidat i complert- com a norma reguladora dels ens referits a l'article 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, inclosos eels ens sectoritzats a l'ens local, i que tenen el seu reflex en l'ítem 1.1.3 relatiu als "Organismes dependents o vinculats":

  • Organismes autònoms.
  • Entitats públiques empresarials.
  • Societats mercantils locals o be amb participació majoritària local o vinculades.
  • Fundacions del sector públic local.
  • Consorcis adscrits a l'entitat local.