Aquest és el lloc on pots trobar les dades i la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates de càrrec.

Conjunt de dades que mostra la informació relacionada amb els impostos periòdics de l'ens, així com els detalls dels períodes i les dates dels diferents càrrecs.

0 Registres carregats

Padró fiscal. Totes les dades i informació dels impostos periòdics consten en un cens del qual s'elabora el padró o llista que s'exposa al públic amb les dades físiques i jurídiques dels subjectes passius, les bases imposables o, en el seu cas, les liquidables, i la quota tributària. La exposició del padró s'entén com a notificació col·lectiva cada any, excepte per aquells casos en els quals ha hagut alguna modificació o el subjecte passiu figura per primera vegada en dit padró.

 

Calendari fiscal. S'estableix anualment per l'entitat local i indica els períodes de pagament voluntària de tots els tributs de venciment periòdic, d'acord amb el TRLHL i les ordenances fiscals.