En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

Fa referència a una avaluació ex post dels resultats assolits per, si s'escau, incidir en la revisió de la norma corresponent. La fase d'avaluació de la norma és contínua, ja que forma part de les actuacions que, si escau, poden portar a la revisió normativa. En aquest sentit, caldrà tenir present l'activitat de l'ens local en fer el seguiment de l'aplicació de la normativa.