Vols consultar la documentació que ha estat eliminada? El Registre d’eliminació de documents informa de tota la documentació de l’ens que ha estat eliminada seguint les directrius de Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental de la Generalitat de Catalunya.

El Registre de destrucció de documents és el registre que ha d'informar dels processos d'eliminació dels documents de l'organització i, de conformitat amb l'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, la informació de l'eliminació de la documentació ha d'ésser consultada en el portal de la transparència i en la seu electrònica o lloc web de l'organisme titular del servei d'arxiu i gestió documental.

Pel que fa la persona que ha d'autoritzar el Registre d'eliminació, l'apartat 2n de l'article 12 del Decret 13/2008, de 22 de gener, estableix que aquest registre l'ha d'autoritzar la secretaria general o la direcció de l'organisme o entitat titular dels documents. En el cas d'institucions o organismes que disposen d'arxiu integrat en el Sistema d'Arxius de Catalunya la gestió del registre correspon a la persona responsable tècnica de l'arxiu. En els altres casos correspon a la secretaria general o direcció de l'organisme o a la persona designada per aquesta. En qualsevol cas s'ha de garantir la conservació, la integritat i l'actualització permanent de les dades del registre.

El registre és bàsic per donar a conèixer públicament les operacions d'eliminació de documentació d'una administració. Els procediments d'eliminació associats al registre exigeixen que, a més de les autoritzacions i comunicacions abans esmentades, existeixi preceptivament un inventari de la documentació que s'elimina.

Finalment, indicar que l'apartat 3r de l'article 12 del Decret 13/2008, estableix que el Registre de destrucció de documents ha d'estar a disposició de consulta de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental i de la Inspecció del Departament de la Generalitat competent en matèria de cultura.