Aquí pots consultar les resolucions i els decrets aprovats per aquest ens.

Es publicaran en aquest apartat la relació dels actes administratius que adopti la Presidència del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.

Aquesta previsió té relació amb allò que disposa l'article 229.2 del ROF que indica que: "sense perjudici del que es disposa a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, la Corporació donar publicitat resumida del contingut de les sessions plenàries i de tots els acords del Ple i de la Comissió de Govern, així com de les resolucions de l'alcalde i les que per delegació seva dictin els delegats".

Es proposa que la relació que es publiqui prevegi la identificació del decret, la data d'aprovació i la descripció de l'objecte. Cal tenir mesures per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.